بررسی آزمایشگاهی اثرات افزودن پوزولان و سرباره بر خصوصیات مکانیکی کامپوزیت‌های سیمانی خودتراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

استفاده از بتن در صنعت رو به گسترش است. بتن کامپوزیتی خودتراکم به عنوان کامپوزیت سیمانی با کارایی و چسبندگی بالا شناخته می‌شود. این کامپوزیت دارای قابلیت روانی و کارایی زیادی می‌باشد به طوری که استفاده از این بتن علاوه بر کاهش زمان ساخت، به کاهش هزینه نیز می­انجامد. کامپوزیت­ های خودتراکم بدون نیاز به ویبره در قالب جای می ­گیرند و از کوچک‌ترین درزی عبور می­کنند. در این مطالعه اثرات افزودن میکروسیلیس، خاکستر بادی و پوزولان GGBFS بر خصوصیات مکانیکی کامپوزیت سیمانی خودتراکم در 8 طرح اختلاط بررسی شد. در ساخت نمونه ­ها از 3 افزودنی جایگزین سیمان به میزان 10 درصد در طرح اختلاط­ های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. در آزمایش مقاومت فشاری نمونه دارای 10 درصد میکروسیلیس افزایش مقاومت به میزان 5/4 درصد بیشتر از نمونه مرجع داشت که نتایج آزمایش ­ها بیان کننده آن بود افزودن میکروسیلیس موجب افزایش مقاومت و جذب آب در نمونه ­ها می ­شود. این در حالی هست که این پوزولان موجب کاهش روانی بتن خودتراکم می­ شود. از طرف دیگر در طرح اختلاط­ های دارای خاکستر بادی، میزان مقاومت کاهش پیدا می­ کرد ولی برای سرباره تغییراتی به صورت چشم گیر مشاهده نشد. در مجموع آزمایش ­های دیگری همچون مقاومت کششی، مقاومت خمشی، جذب آب، مویینگی، امواج پالس آلتراسونیک و مقاومت ضربه ­ای بر روی طرح اختلاط­ ها انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of the effects of pozzolan and slag addition on mechanical properties of self-compacting cementitious composites

نویسندگان [English]

  • Aref Bastami
  • Fereydoon Omidinasab
  • Ahmad Dalvandc
چکیده [English]

The use of concrete in the industry is expanding. Self-compacting composite concrete is known as a cement composite with high performance and adhesion. This composite has a lot of psychological capabilities and efficiency, so the use of this concrete, in addition to reducing construction time, also reduces costs. Self-compacting composites fit into the mold without the need for vibration and pass through the smallest seam. In this study, the effects of adding microsilica, fly ash and GGBFS pozzolan on the mechanical properties of self-compacting cement composite were investigated in 8 mixing designs. In making samples, 3 alternative cement additives at the rate of 10% were used in different mixing designs. In the compressive strength test, the sample with 10% microsilica increased the resistance by 5.4% more than the reference sample, which showed that the addition of microsilica increases the strength and water absorption in the samples. However, these pozzolans reduce the flow of self-compacting concrete. On the other hand, in the design of air ash mixtures, the resistance was reduced, but no significant changes were observed for slag. In total, other experiments such as tensile strength, flexural strength, water absorption, capillary, ultrasonic pulse velocity and impact resistance were performed on the mixing design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting cementitious composites
  • Micro silica fume
  • Fly ash
  • GGBFS
  • Mechanical properties
[1] M. Soleymani Ashtiani, Allan N. Scott, Rajesh P. Dhakal., Mechanical and fresh properties of high-strength self-compacting concrete containing class C fly ash, Construction and Building Materials, 47 (2013) 1217-1224.
[2] N. Banthia, M. Sappakittipakom., Toughness enhancement in steel fiber reinforced concrete through fiber hybridization, Cement and Concrete Research, 37 (2007) 1366-1372.
[3] Wild S, Sabir BB, Khatib JM., Factors influencing strength development of concrete containing silica fume, Cement and Concrete Research, 25 (1995) 1567-1580.
[4] Ozawa K, Maekawa K, Okamura H., Self-Compacting high performance concrete, Structural Engineering International, 6 (1996) 269-270.
[5] Okamura H., Self-Compacting High-Performance Concrete, Progress in Structural Engineering and Materials, 1 (4) (1997) 50-54.
[6] Bartos P.J.M, Gibbs J.C, Zhu W., Uniformity of in situ properties of Self-Compacting Concrete in full scale structural elements, Cement and Concrete Composites, 23 (2001) 57-64.
[7] Song P.S, Hwang S, Sheu B.C., Strength properties of nylon-and polypropylene-fiber reinforced concretes, Cement and Concrete Research, 35 (2005) 1546-1550.
[8] M. Shariq, J. Prasad, A. Masood., Effect of GGBFS on time dependent compressive strength of concrete, Construction and Building Materials, 24 (2010) 1469–1478.
[9] Y. Ghernouti, B. Rabehi, T. Bouziani, H. Ghezraoui, A. Makhloufi., Fresh and hardened properties of self-compacting concrete containing plastic bag waste fibers (WFSCC), Construction and Building Materials, 82 (2015) 89–100.
[10] A. Terzić, L. Pezo, V. Mitić, Z. Radojević., Artificial fly ash based aggregates properties influence on lightweight concrete performances, Ceramics International, 41 (2015) 2714–2726.
[11] Y. Jeong, H. Park, Y. Jun, J. H. Jeong, J. E. Oh., Microstructural verification of the strength performance of ternary blended cement systems with high volumes of fly ash and GGBFS, Construction and Building Materials, 95 (2015) 96–107.
[12] Y. S. Won, K. S. Jun., Effects of cold joint and loading conditions on chloride diffusion in concrete containing GGBFS, Construction and Building Materials, 115 (2016) 247–255.
[13] Y. Wanga, X. He, Y. Su, H. Tan, J. Yang, M. Lan, M. Ma, B. Strnadel., Self-hydration characteristics of ground granulated blast-furnace slag (GGBFS) by wet-grinding treatment, Construction and Building Materials, 167 (2018) 96–105.
[14] J. Musdif Their, M. Özakça., Developing geopolymer concrete by using cold-bonded fly ash aggregate, nano-silica, and steel fiber, Construction and Building Materials, 180 (2018) 12–22.
[15] J. Yu, C. Lu, Christopher K.Y. Leung, G. Li., Mechanical properties of green structural concrete with ultrahighvolume fly ash, Construction and Building Materials, 147 (2017) 510–518.
[16] P. Dinakar, K. Prasanna Sethy, Umesh C. Sahoo., Design of self-compacting concrete with ground granulated blast furnace slag, Materials and Design, 43 (2013) 161–169.
[17] P. Zhang, Y. N. Zhao, Q. F. Li, P. Wang, T. H. Zhang., Flexural Toughness of Steel Fiber Reinforced High Performance Concrete Containing Nano-SiO2 and Fly Ash, The Scientific World Journal, (2014) 11 pages.
[18] Oh J.E, Jun Y, Jeong Y, Monteiro P.J.M., The importance of the network-modifying element content in fly ash as a simple measure to predict its strength potential for alkali-activation, Cement & Concrete Composites, 57 (2014) 44-54.
[19] M. Gesoglu, E. Güneyisi, E. Özbay., Properties of self-compacting concretes made with binary, ternary, and quaternary cementitious blends of fly ash, blast furnace slag, and silica fume, Construction and Building Materials, 23 (2009) 1847–1854.
[20] G. Joseph, K. Ramamurthy., Influence of fly ash on strength and sorption characteristics of cold-bonded fly ash aggregate concrete, Construction and Building Materials, 23 (2009) 1862–1870.
[21] S. Ioannou, M. Shehzad Chowdhury, A. Badr., Rheological, hydration and mechanical characteristics of microsilica fibre reinforced cement combinations with incremental fly ash contents, Construction and Building Materials, 191 (2018) 423–430.
[22] S. Ahmad, K. Own Mohaisen, S. Kolawole Adekunle, S. Al-Dulaijan, M. Maslehuddin., Influence of admixing natural pozzolan as partial replacement of cement and microsilica in UHPC mixtures, Construction and Building Materials, 198 (2019) 437–444.
[23] W. Micah Hale, Seamus F. Freyne, Thomas D. Bush Jr., Bruce W. Russell., Properties of concrete mixtures containing slag cement and fly ash for use in transportation structures, Construction and Building Materials, 22 (2008) 1990–2000.
[24] X. Chen, A. Lu, G. Qu., Preparation and characterization of foam ceramics from red mud and fly ash using sodium silicate as foaming agent, Ceramics International, 39 (2013) 1923–1929.
[25] W. Sha, G.B. Pereira., Differential scanning calorimetry study of hydrated ground granulated blast-furnace slag, Cement and Concrete Research, 31 (2001) 327–329.
[26] M. M. Hossain, M.R. Karim, M. Hasan, M.K. Hossain, M.F.M. Zain., Durability of mortar and concrete made up of pozzolans as a partial replacement of cement: A review, Construction and Building Materials, 116 (2016) 128–140.
[27] H.Y. Leung, J. Kim, A. Nadeem, Jayaprakash Jaganathan, M.P. Anwar., Sorptivity of self-compacting concrete containing fly ash and silica fume, Construction and Building Materials, 113 (2016) 369–375.
[28] Carino N.J, Lew H.S., Re-examination of the relation between splitting tensile and compressive strength of normal weight concrete, ACI Materials Journal, 79 (1982) 214–219.
[29] Ruiz W. M., Effect of volume of aggregate on the elastic and inelastic properties of concrete, Technology & Engineering, (1966) 88 pages.
[30] M. Akbari, F. Khademi, S. Asghar Khademi., Aggregate size effect evaluation on ultrasonic pulse velocity and 28 Days compressive strength of concrete, 6th National Conference on IRAN concrete, (2014) 7-9. (In Persian)
[31] M. Mastali, P. Kinnunen, A. Dalvand, R. Mohammadi Firouz, M. Illikaine., Drying shrinkage in alkali-activated binders – A critical review, Construction and Building Materials, 190 (2018) 533–550.
[32] M. Mastali, A. Dalvand, A. Sattarifard., The impact resistance and mechanical properties of the reinforced self-compacting concrete incorporating recycled CFRP fiber with different lengths and dosages, Composites Part B: Engineering, 92 (2016) 360-376.
[33] ASTM C39, Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM International, West Conshohocken, PA, (2018).
[34] ASTM C496, Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM International, West Conshohocken, PA, (2017).
[35] ASTM C293-79, Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Centre Point Loading, ASTM International, West Conshohocken, (2012).
[36] ASTM C642, Standard test method for density, absorption, and voids in hardened concrete, ASTM International, (2012).
[37] ASTM C1585, Standard test method for measurement of rate of absorption of water by hydraulic-cement concretes. West Conshohocken, PA: American Society for Testing and Materials, (2004).
[38] ASTM C 597, Standard test method for pulse velocity through concrete, American Society for Testing Materials, Pennsylvania, USA, (2016).
[39] ACI 544.2R, State-of-the-art report on fiber reinforced concrete. Technical report, American Concrete Institute, (1999).
[40] E. A. Whitehurst., Soniscope tests concrete structures, Journal of the American Concrete Institute, 47 (1951) 443–444.
[41] EFNARC S., Guidelines for self-compacting concrete, EFNARC UK, (2005), www.efnarc.org.