بررسی اثر اندرکنش خاک - سازه در تشخیص خرابی برج توربین بادی توسط موجک‌های دو متعامد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 عضو هیات علمی/ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

باد از منابع پاک انرژی است. تمایل به استفاده از توربین‌های بادی در دهه‌های اخیر در دنیا روندی رو به رشد داشته است. اندازه و ظرفیت توربین‌های بادی به‌ منظور کسب بیشتر انرژی باد، به ‌سرعت در حال افزایش می‌باشد. آمار نشان می‌دهد توربین‌های بزرگ‌تر، بیشتر خراب شده و نیازمند نگهداری بیشتری هستند. هدف صاحبان مزارع بادی، هماهنگی و نظارت بر کار به‌ منظور کاهش زمان از کار افتادگی و افزایش بهره‌وری توربین‌های مزرعه بادی می‌باشد. برج توربین بادی، کل توربین بادی را حمل کرده و دارای مقام دوم هزینه توربین بادی است. با اینکه خرابی برج می‌تواند کل توربین بادی را به خطر انداخته و سبب خرابی وسیع گردد ولیکن تحقیقات این بخش از توربین نسبت به تأسیسات مکانیکال توربین بادی، ناچیز است. به علاوه تحقیق جامعی نیز در پایش سلامت برج با اندرکنش خاک - سازه انجام نشده است. در این تحقیق از موجک‌های دو متعامد به‌ منظور پردازش شکل مودی برج آسیب‌دیده استفاده گردید. توربین بادی ساحلی 5 مگاواتی آزمایشگاه ملی انرژی تجدید پذیر وزارت نیرو آمریکا، در نرم‌افزار المان محدود آباکیوس مدل گردید و صحت‌سنجی شد. پی سطحی به ابعاد 1×20×20 مترمکعب و خاک‌ها از نوع رس عادی تحکیم یافته و ماسه متراکم، در نظر گرفته شد. تعداد هجده سناریوی خرابی، تعریف گردید. نتایج تحقیق بیانگر این است که به ‌منظور تشخیص خرابی استفاده از شکل‌های مودی پهلو - پهلو برج، دارای برتری محسوسی نسبت به شکل‌های مودی جلو - عقب هستند. نظر به تأثیرگذاری مطلوب تأثیر اندرکنش خاک - سازه بر روی دقت تشخیص خرابی، لزوم در نظر گرفتن این اثر در تحلیل‌ها، تأکید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Soil-Structure Interaction Effects on Damage Detection of Wind Turbine Tower with Biorthogonal Wavelets

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mehr Motlagh 1
  • Arash Bahar 2
  • omid bahar 3
1 Department of Civil Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Civil Engineering Group, Faculty of Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Faculty/International Institute of Earthquake Engineering & Seismology (IIEES)
چکیده [English]

The wind has been one of the cleanest sources of energy. The tendency to use wind turbines has been a growing trend in the world in recent decades. The size and capacity of wind turbines are increasing rapidly in order to obtain more wind energy. Statistics show that more giant turbines are more broken down and require more maintenance. Wind farm owners' goal is to monitor work to reduce downtime and increase the efficiency of each wind turbine. The wind turbine tower carries the entire wind turbine and is the second-largest cost of the wind turbine. Damage to the tower can endanger the entire wind turbine and cause extensive damage. However, the background to the study of the wind turbine tower’s health monitoring against its mechanical installations is insignificant. Besides, no comprehensive research has been conducted on the tower’s health monitoring with soil-structure interaction included. In this study, biorthogonal wavelets were used to process the mode shape of the damaged tower. The foundation is a square concrete foundation 20 m × 20 m and 1 m in depth. Two different soils, normally consolidated clay and dense sand, are considered. Eighteen failure scenarios were defined. This study indicates that the use of side-to-side mode shapes of the tower has a tangible advantage over its fore-aft mode shapes for detecting failure. Considering the desirable effect of soil-structure interaction on damage detection, it is necessary to examine this analysis’s effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind turbine tower
  • Damage detection
  • Soil-structure interaction
  • Multilevel 2D wavelet decomposition
  • Biorthogonal wavelets
[1] R. Wiser, M. Hand, J. Seel, B. Paulos, Reducing Wind Energy Costs through Increased Turbine Size: Is the Sky the Limit?, Lawrence Berkeley National Laboratory,  (2016).
[2] E. Hau, Wind turbines: fundamentals, technologies, application, economics, Springer Science & Business Media, 2013.
[3] F.P.G. Márquez, A.M. Tobias, J.M.P. Pérez, M. Papaelias, Condition monitoring of wind turbines: Techniques and methods, Renewable Energy, 46 (2012) 169-178.
[4] P.W. Harper, S.R. Hallett, Advanced numerical modelling techniques for the structural design of composite tidal turbine blades, Ocean Engineering, 96 (2015) 272-283.
[5] J. Nilsson, L. Bertling, Maintenance management of wind power systems using condition monitoring systems—life cycle cost analysis for two case studies, IEEE Transactions on energy conversion, 22(1) (2007) 223-229.
[6] Portal-Energia, Major electrical and mechanical damages to wind turbines, https://www.portal-energia.com/principais-avarias-electricas-mecanicas-aerogeradores/, 2018.
[7] S. Butterfield, S. Sheng, F. Oyague, Wind energy’s new role in supplying the world’s energy: what role will structural health monitoring play?, National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States), 2009.
[8] CWIF, Summary of wind turbine accident data to 30 september 2019, http://www.caithnesswindfarms.co.uk/AccidentStatistics.htm, 2019.
[9] C.C. Ciang, J.-R. Lee, H.-J. Bang, Structural health monitoring for a wind turbine system: a review of damage detection methods, Measurement science and technology, 19(12) (2008) 122001.
[10] F. Ashley, R. Cipriano, S. Breckenridge, G. Briggs, L. Gross, J. Hinkson, P. Lewis, Bethany Wind Turbine Study Committee Report, in, 2007.
[11] Y. Amirat, M.E.H. Benbouzid, E. Al-Ahmar, B. Bensaker, S. Turri, A brief status on condition monitoring and fault diagnosis in wind energy conversion systems, Renewable and sustainable energy reviews, 13(9) (2009) 2629-2636.
[12] E. Gross, R. Zadoks, T. Simmermacher, M. Rumsey, Application of damage detection techniques using wind turbine modal data, in:  37th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 1999, pp. 47.
[13] A. Ghoshal, M.J. Sundaresan, M.J. Schulz, P.F. Pai, Structural health monitoring techniques for wind turbine blades, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 85(3) (2000) 309-324.
[14] M. Sundaresan, M. Schulz, A. Ghoshal, Structural health monitoring static test of a wind turbine blade,  (2002).
[15] M. Blanch, A. Dutton, Acoustic emission monitoring of field tests of an operating wind turbine, in:  Key Engineering Materials, Trans Tech Publ, 2003, pp. 475-482.
[16] S. Eum, K. Kageyama, H. Murayama, K. Uzawa, I. Ohsawa, M. Kanai, H. Igawa, Process/health monitoring for wind turbine blade by using FBG sensors with multiplexing techniques, in:  19th International Conference on Optical Fibre Sensors, International Society for Optics and Photonics, 2008, pp. 70045B.
[17] L. Doliński, M. Krawczuk, Damage detection in turbine wind blades by vibration based methods, in:  Journal of Physics: Conference Series, IOP Publishing, 2009, pp. 012086.
[18] B. Park, Y.-K. An, H. Sohn, Visualization of hidden delamination and debonding in composites through noncontact laser ultrasonic scanning, Composites science and technology, 100 (2014) 10-18.
[19] M.M. Rezaei, M. Behzad, H. Moradi, H. Haddadpour, Modal-based damage identification for the nonlinear model of modern wind turbine blade, Renewable energy, 94 (2016) 391-409.
[20] J.E. Luco, Soil-structure interaction effects on the seismic response of tall chimneys, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 5(3) (1986) 170-177.
[21] M. Zaaijer, Foundation models for the dynamic response of offshore wind turbines, in:  Proceedings of MAREC, 2002, pp. 1.
[22] T. Camp, M. Morris, R. Van Rooij, J. Van Der Tempel, M. Zaaijer, A. Henderson, K. Argyriadis, S. Schwartz, H. Just, W. Grainger, Design methods for offshore wind turbines at exposed sites, Final Report of the OWTES Project, Garrad Hassan and Partners Ltd., Bristol, UK,  (2003).
[23] M. Zaaijer, Foundation modelling to assess dynamic behaviour of offshore wind turbines, Applied Ocean Research, 28(1) (2006) 45-57.
[24] P. Murtagh, B. Basu, B. Broderick, Along-wind response of a wind turbine tower with blade coupling subjected to rotationally sampled wind loading, Engineering structures, 27(8) (2005) 1209-1219.
[25] X. Zhao, P. Maisser, Seismic response analysis of wind turbine towers including soil-structure interaction, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, 220(1) (2006) 53-61.
[26] E. Bush, L. Manuel, Foundation models for offshore wind turbines, in:  47th AIAA aerospace sciences meeting including the new horizons forum and aerospace exposition, 2009, pp. 1037.
[27] S. Adhikari, S. Bhattacharya, Dynamic analysis of wind turbine towers on flexible foundations, Shock and vibration, 19(1) (2012) 37-56.
[28] M. Harte, B. Basu, S.R. Nielsen, Dynamic analysis of wind turbines including soil-structure interaction, Engineering Structures, 45 (2012) 509-518.
[29] B. Fitzgerald, B. Basu, Structural control of wind turbines with soil structure interaction included, Engineering Structures, 111 (2016) 131-151.
[30] D.L. Fugal, Conceptual wavelets in digital signal processing: an in-depth, practical approach for the non-mathematician, Space & Signals Technical Pub., 2009.
[31] A.I. Zemmour, The Hilbert-Huang transform for damage detection in plate structures, 2006.
[32] P.S. Addison, The illustrated wavelet transform handbook: introductory theory and applications in science, engineering, medicine and finance, CRC press, 2017.
[33] J. Olkkonen, Discrete Wavelet Transforms—Theory and Applications, in, InTech, 2011.
[34] MATLAB R2016b x64, The MathWorks, Inc., Natick, Massachusetts, US, (2016).
[35] H. Kooijman, C. Lindenburg, D. Winkelaar, E. Van der Hooft, DOWEC 6 MW Pre-Design: Aero-elastic modeling of the DOWEC 6 MW pre-design in PHATAS, Energy Research Center of the Netherlands, Technical Report No. DOWEC 10046_009,  (2003).
[36] J. Jonkman, S. Butterfield, W. Musial, G. Scott, Definition of a 5-MW reference wind turbine for offshore system development, National Renewable Energy Lab.(NREL), Golden, CO (United States), 2009.
[37] Abaqus Unified FEA—SIMULIA™ by Dassault Systèmes®. Available online: https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus/ (accessed on 11 April 2018).
[38] Y. Hu, Improvement of the structural response of steel tubular wind turbine towers by means of stiffeners, University of Birmingham, 2015.
[39] V. Smith, Evaluation of wind turbine towers under the simultaneous application of seismic, operation and wind loads, Colorado State University. Libraries, 2013.
[40] J.M. Jonkman, M.L. Buhl Jr, FAST user’s guide, National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, Technical Report No. NREL/EL-500-38230,  (2005).
[41] A. Manjock, Design codes FAST and ADAMS for load calculations of onshore wind turbines, 2005, National Renewable Energy Laboratory (NREL): Golden, Colorado, USA,  (2005).
[42] A. Manjock, Evaluation report: Design codes FAST and ADAMS for load calculations of onshore wind turbines, Germanischer Lloyd WindEnergie GmbH, Rept, 72042 (2005).
[43] S.L. Kramer, Geotechnical earthquake engineering, Pearson Prentice Hall, 1996.