ارزیابی ارتباط بین پارامترهای عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی در مخلوط‌های آسفالتی حاوی مصالح خرده آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی عمران، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

در بازیافت گرم آسفالت، قیر سال‌خورده مستخرج شده از مصالح خرده آسفالتی را با نام  قیر بازیافتی می‌شناسند. در این تحقیق عملکرد ترکیبات قیری حاوی درصدهای مختلف قیر بازیافتی (0، 25 درصد و 50 درصد) و مخلوط‌های آسفالتی حاوی درصدهای مختلف مصالح خرده آسفالتی (0، 25 درصد و 50 درصد) در دو شرایط با و بدون استفاده از جوان‌ساز مقایسه شد. علاوه بر این چون هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ارتباط بین پارامترهای عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی بود، ارتباط بین پارامترهای به ‌دست آمده از آزمایش‌های خستگی و شیارشدگی قیر (به ترتیب آزمایش جاروب دامنه خطی و آزمایش خزش و بازیابی در چند سطح تنش) با پارامترهای به ‌دست آمده از آزمایش‌های خستگی و شیارشدگی مخلوط‌های آسفالتی (به ترتیب آزمایش تیر چهار نقطه‌ای و خزش دینامیکی) در مخلوط‌های حاوی مصالح خرده آسفالتی برای اولین بار بررسی شد. نتایج نشان داد که رفتار مخلوط‌های آسفالتی در آزمایش‌های مربوط به مقاومت خستگی و شیارشدگی با نتایج به‌ دست آمده از آزمایش جاروب دامنه خطی و آزمایش خزش و بازیابی در چند سطح تنش که بر روی ترکیبات قیری با درصدهای مختلف قیر بازیافتی صورت گرفته بود، هم سو می‌باشد. علاوه بر این از نظر آماری، ارتباط آماری خوبی بین عمر خستگی قیر و عمر خستگی مخلوط آسفالتی و ارتباط آماری نسبتا خوبی بین پارامترهای مقاومت شیارشدگی قیر و مقاومت شیارشدگی مخلوط‌های آسفالتی در مخلوط‌های حاوی مصالح خرده آسفالتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Correlation Between Performance Parameters of Asphalt Binder and Mixture in the RAP-Containing Asphalt Mixtures

نویسندگان [English]

  • Daryoosh Daryaee 1
  • Mahmood Ameri 2
1 School of civil engineering, Malayer university, Malayer, Iran
2 School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST).
چکیده [English]

In asphalt pavement hot recycling, reclaimed asphalt pavements called "RAP" and aged bitumen extracted from them are known as reclaimed asphalt binder (RAB). In this study, the performance of RAB-containing binder compounds with different percentages of recycled bitumen (0, 25%and 50%) and RAP-containing asphalt mixtures with varying contents of the RAP (0, 25% and 50%) were compared in two conditions (with and without a rejuvenating agent). The main purpose of this study was to evaluate the relationship between bitumen’s performance parameters and asphalt mixture’s performance parameters. Therefore, the correlation between the parameters obtained from the fatigue and the rutting tests of binder compounds (linear amplitude sweep test and multiple stress creep and recovery test, respectively) and parameters obtained from the fatigue and rutting tests of asphalt mixtures (four-point beam fatigue test and dynamic creep test, respectively) were investigated for the first time in RAP-containing asphalt mixtures. The results indicated that the behavior of asphalt mixtures in fatigue and rutting resistance was agreed with the behavior of the binder compounds in the linear amplitude sweep and multiple stress creep and recovery tests. Besides, there were statistically good correlations between the binder's fatigue life and asphalt mixtures' fatigue life and relatively good statistical correlations between binder's rutting resistance and asphalt mixtures' rutting resistance in the RAP-containing asphalt mixtures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistical correlation
  • fatigue
  • rutting
  • rejuvenator
  • RAB
1.Micaelo, R., et al., Fatigue resistance of asphalt binders: Assessment of the analysis methods in strain-controlled tests. Construction and Building Materials, 2015. 98: p. 703-712.
2.Mannan, U.A., M.R. Islam, and R.A. Tarefder, Effects of recycled asphalt pavements on the fatigue life of asphalt under different strain levels and loading frequencies. International Journal of Fatigue, 2015. 78: p. 72-80.
3.Vamegh, M. and M. Ameri, Rutting performance of road pavement asphalt binders modified by polymers. Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Construction Materials, 2019: p. 1-8.
4.Ameri, M., et al., A study on fatigue modeling of hot mix asphalt mixtures based on the viscoelastic continuum damage properties of asphalt binder. Construction and Building Materials, 2016. 106: p. 243-252.
5.Sabouri, M., D. Mirzaiyan, and A. Moniri, Effectiveness of Linear Amplitude Sweep (LAS) asphalt binder test in predicting asphalt mixtures fatigue performance. Construction and Building Materials, 2018. 171: p. 281-290.
6.D'Angelo, J., et al., Revision of the superpave high temperature binder specification: the multiple stress creep recovery test (with discussion). Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, 2007. 76.
7.Leahy, R.B., E.T. Harrigan, and H. Von Quintus, Validation of relationships between specification properties and performance. 1994: Strategic Highway Research Program, National Research Council Washington, DC.
8.Zhang, J., et al., Use of the MSCR test to characterize the asphalt binder properties relative to HMA rutting performance–A laboratory study. Construction and Building Materials, 2015. 94: p. 218-227.
9.Domingos, M.D.I., A.L. Faxina, and L.L.B. Bernucci, Characterization of the rutting potential of modified asphalt binders and its correlation with the mixture’s rut resistance. Construction and Building Materials, 2017. 144: p. 207-213.
10.Laukkanen, O.-V., et al., Creep-recovery behavior of bituminous binders and its relation to asphalt mixture rutting. Materials and Structures, 2015. 48(12): p. 4039-4053.
11.DuBois, E., Y. Mehta, and A. Nolan, Correlation between multiple stress creep recovery (MSCR) results and polymer modification of binder. Construction and Building Materials, 2014. 65: p. 184-190.
12.Rezvan, B. and Z. Hassan, Evaluation of rutting performance of stone matrix asphalt mixtures containing warm mix additives. Journal of Central South University, 2017. 24(2): p. 360-373.
13.Salim, R., et al., Relationship between Asphalt Binder Parameters and Asphalt Mixture Rutting. Transportation Research Record, 2019. 2673(6): p. 431-446.
14.Iran Highway Asphalt Paving Code (IHAPC), Ministry of Road and Transportation Research and       Education Center, 2003. (In Persian)
15.Ongel, A. and M. Hugener, Impact of rejuvenators on aging properties of bitumen. Construction and Building Materials, 2015. 94: p. 467-474.
16.Mansourkhaki, A., M. Ameri, and D. Daryaee, Application of different modifiers for improvement of chemical characterization and physical-rheological parameters of reclaimed asphalt binder. Construction and Building Materials, 2019. 203: p. 83-94.
17.D, A., Test method for resistance of plastic flow of bituminous mixtures using marshall apparatus. 1989, Author Philadelphia, PA.
18.Mogawer, W.S., et al., Using polymer modification and rejuvenators to improve the performance of high reclaimed asphalt pavement mixtures. Transportation Research Record, 2016. 2575(1): p. 10-18.
19.Test, F.O., Estimating damage tolerance of asphalt binders using the linear amplitude sweep. 2010, AASHTO TP.
20.AASHTO, T., Standard method of test for multiple stress creep recovery (MSCR) test of asphalt binder using a dynamic shear rheometer (DSR). American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC, 2009.
21.AASHTO, T., 321–07 (2007) Standard method of test for determining the fatigue life of compacted hot-mix asphalt (HMA) subjected to repeated flexural bending. Washington, DC: American Association of State and Highway Transportation Officials.
22.Dehghan, Z. and A. Modarres, Evaluating the fatigue properties of hot mix asphalt reinforced by recycled PET fibers using 4-point bending test. Construction and Building Materials, 2017. 139: p. 384-393.
23.Standard, A., AS 2891.12. 1-1995: Methods of sampling and testing asphalt, method 12.1: Determination of the permanent compressive strain characteristics of asphalt-dynamic creep test. Standards Australia, Sydney. New South Wales, Australia, 1995.
24.Goh, S.W. and Z. You, A simple stepwise method to determine and evaluate the initiation of tertiary flow for asphalt mixtures under dynamic creep test. Construction and Building Materials, 2009. 23(11): p. 3398-3405.
25.Masad, E., et al., A unified method for the analysis of controlled-strain and controlled-stress fatigue testing. International Journal of Pavement Engineering, 2008. 9(4): p. 233-246.