ظرفیت برشی تیرهای لاغر بتن آرمه با بتن مقاومت بالا و بدون خاموت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آیت ا... بروجردی، بروجرد، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

در این مطالعه مدلی جدید برای پیش بینی مقاومت برشی تیرهای لاغر بتن آرمه با بتن مقاومت بالا و بدون آرماتور عرضی با استفاده از ترکیب سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بر اساس تعداد قابل توجهی نمونه آزمایشگاهی ارائه شده است. پارامترهای موثر در مدل ارائه شده شامل: عمق موثر تیر، مقاومت فشاری بتن، درصد آرماتور طولی، نسبت دهانه برشی بـه ارتفـاع موثر و بزرگ‌ترین بعد سنگ‌دانه مصرفی در بتن می‌باشند. نتایج آزمایشگاهی مورد استفاده در این مطالعه به صورت تصادفی به دو بخش تقسیم شده که بخش اول برای فرآیند آموزش و مابقی برای ارزیابی صحت عملکرد مدل استفاده شده است. پس از ایجاد مدل، آنالیز حساسیت برای بررسی سهم پارامترهای موثر و به صورت تعیین حساسیت خروجی سیستم با توجه به تغییرات دو پارامتر ورودی انجام گرفته است. برای کنترل بیشتر دقت مدل پیشنهادی، نتایج آن با آئین نامه های ACI 318-14، Eurocode-2، CEB-FIP Model Code، AS 3600-2009 و JSCE Guidelines به صورت گرافیکی و همچنین با استفاده از شاخص‌های آماری R2، RMSE و MAPE مقایسه شده است. نتایج نشان داده که مدل ارائه شده در محدوده پایگاه داده ایجاد شده، دقت بیشتری از مدل‌های موجود در آئین نامه‌ها داشته و می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب در تخمین ظرفیت برشی تیرهای لاغر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Shear Capacity of High-Strength Concrete Slender Beams without Transverse Reinforcement

نویسندگان [English]

  • Masoud Ahmadi 1
  • Mehdi Ebadi Jamkhaneh 2
1 Department of Civil Engineering, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.
2 Department of Civil Engineering, Damghan University, Damghan, Iran
چکیده [English]

In the present study, a new model is derived to estimate the shear capacity of high-strength concrete slender beams without transverse reinforcement using a hybrid adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and particle swarm optimization (PSO) based on the wide range of experimental results. The proposed model relates the shear capacity of the beam to effective depth, the compressive strength of concrete, percent of longitudinal reinforcement, the ratio of shear span to effective depth, and the nominal maximum size of coarse aggregate. The experimental data are randomly categorized into two subsets of the training set and test set. After establishing the proposed model, a sensitivity analysis was carried out to assess the validity of the proposed ANFIS-PSO model. For this purpose, the results of the proposed model are calculated by considering the variation of the two selected input parameters, whereas the values of other parameters are fixed at the corresponding median values. To check the reliability of the proposed model more accurately, the predicted values are compared with the codes and standards such as ACI 318-14, Eurocode-2, CEB-FIP Model Code, AS 3600-2009, and JSCE Guidelines against the whole experimental specimens based on the three well-known statistical measures; correlation coefficient (R2), root mean squared error (RMSE), and mean absolute percentage error (MAPE). It can be found that the proposed ANFIS-PSO model passed desired conditions and could estimate the shear capacity of the high-strength concrete slender beams without transverse reinforcement with a good degree of accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slender beam
  • Shear capacity
  • High-strength concrete
  • Adaptive neuro-fuzzy
  • Particle swarm optimization
[1] M. Nielsen, M. Braestrup, B. Jensen, F. Bach, Concrete plasticity, beam shear–shear in joints–punching shear, Special Publication,  (1978) 1-129.
[2] F.J. Vecchio, M.P. Collins, Predicting the response of reinforced concrete beams subjected to shear using modified compression field theory, ACI Structural Journal, 85(3) (1988) 258-268.
[3] S.-J. Hwang, H.-J. Lee, Strength prediction for discontinuity regions by softened strut-and-tie model, Journal of Structural Engineering, 128(12) (2002) 1519-1526.
[4] E.C. Bentz, F.J. Vecchio, M.P. Collins, Simplified modified compression field theory for calculating shear strength of reinforced concrete elements, ACI Materials Journal, 103(4) (2006) 614-624.
[5] P. Hong-Gun, K.-K. Choi, J.K. Wight, Strain-based shear strength model for slender beams without web reinforcement, ACI Structural Journal, 103(6) (2006) 783-793.
[6] S. Xu, X. Zhang, H.W. Reinhard, Shear Capacity Prediction of Reinforced Concrete Beams without Stirrups Using Fracture Mechanics Approach, ACI Structural Journal, 109(5) (2012) 706-713.
[7] A.H. Gandomi, A.H. Alavi, M. Gandomi, S. Kazemi, Formulation of shear strength of slender RC beams using gene expression programming, part II: With shear reinforcement, Measurement, 95 (2017) 367-376.
[8] F. Cavagnis, M.F. Ruiz, A. Muttoni, Shear failures in reinforced concrete members without transverse reinforcement: An analysis of the critical shear crack development on the basis of test results, Engineering Structures, 103 (2015) 157-173.
[9] S.H. Ahmad, S. Fareed, S. Rafeeqi, Shear strength of normal and light weight reinforced concrete slender beams without web reinforcement, Civil Engineering and Architecture, 2(1) (2014) 33-41.
[10] M.N. Hassoun, A. Al-Manaseer, Structural concrete: theory and design, John wiley & sons, 2012.
[11] ACI 363, Report on High-Strength Concrete, 2010.
[12] G. Campione, A. Monaco, G. Minafò, Shear strength of high-strength concrete beams: Modeling and design recommendations, Engineering Structures, 69 (2014) 116-122.
[13] M. Hamrat, B. Boulekbache, M. Chemrouk, S. Amziane, Shear behaviour of RC beams without stirrups made of normal strength and high strength concretes, Advances in Structural Engineering, 13(1) (2010) 29-41.
[14] S.H. Ahmad, A. Khaloo, A. Poveda, Shear capacity of reinforced high-strength concrete beams, in:  Journal Proceedings, 1986, pp. 297-305.
[15] A. Cladera, A. Mari, Experimental study on high-strength concrete beams failing in shear, Engineering Structures, 27(10) (2005) 1519-1527.
[16] K.V. Duong, S.A. Sheikh, F.J. Vecchio, Seismic behavior of shear-critical reinforced concrete frame: Experimental investigation, ACI Structural Journal, 104(3) (2007) 304-313.
[17] S. Lee, C. Lee, Prediction of shear strength of FRP-reinforced concrete flexural members without stirrups using artificial neural networks, Engineering structures, 61 (2014) 99-112.
[18] H. Naderpour, K. Nagai, M. Haji, M. Mirrashid, Adaptive neuro‐fuzzy inference modelling and sensitivity analysis for capacity estimation of fiber reinforced polymer‐strengthened circular reinforced concrete columns, Expert Systems,  (2019) e12410 1-18.
[19] H. Naderpour, M. Mirrashid, K. Nagai, An innovative approach for bond strength modeling in FRP strip-to-concrete joints using adaptive neuro–fuzzy inference system, Engineering with Computers,  (2019) 1-18.
[20] H.P. Taylor, The fundamental behavior of reinforced concrete beams in bending and shear, Special Publication, 42 (1974) 43-78.
[21] H. Taylor, Investigation of the forces carried across cracks in reinforced concrete beams in shear by interlock of aggregate. Cement and Concrete Association, London, technical report 42.447, 1970.
[22] A. Mphonde, Aggregate interlock in igh strength reinforced concrete beams, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 85(3) (1988) 397-413.
[23] ACI 318-14, Building Code Requirements for Structural Concrete, American Concrete Institute. ACI, 2014.
[24] CSA, Design of concrete structures, Mississauga, Ont.: Canadian Standards Association, 2004.
[25] F.M. Code, Model Code 2010, Federation Internationale du Beton (fib), (2010).
[26] B. EN, 1-1. Eurocode 2: Design of concrete structures–Part 1-1: General rules and rules for buildings, European Committee for Standardization (2004).
[27] CEB-FIP, Model Code for concrete structures, Euro-International Committe for Concrete, Bulletin, (1990).
[28] Standards Association of Australia. Committee BD-002, Concrete Structures: AS 3600-2009, Standards Australia, (2009).
[29] Standard Specifications for Concrete Structures, Japan Society of Civil Engineers, JSCE Guidelines for Concrete, (2010).
[30] S. Ahmad, P. Bhargava, Shear strength models for reinforced concrete slender beams: a comparative study, in:  Structures, Elsevier, 2018, 119-128.
[31] A.H. Elzanaty, A.H. Nilson, F.O. Slate, Shear capacity of reinforced concrete beams using high-strength concrete, in:  Journal Proceedings, 1986, 290-296.
[32] A. Shah, S. Ahmad, An experimental investigation into shear capacity of high strength concrete beams, in: Asian Journal of Civil Engineering, 8(5) (2007) 549-562.
[33] K. Al-Shaleh, K.N. Rahal, Shear behavior of K850 reinforced concrete beams with low transverse reinforcement, Kuwait journal of science and engineering, 34(2B) (2007) 35-54.
[34] J. Sagaseta, R.L. Vollum, Non-linear finite element analysis of shear critical high strength concrete beams, Architecture Civil Engineering Environment–ACEE, 2(4) (2009) 95-106.
[35] H. Elsanadedy, H. Abbas, Y. Al-Salloum, T. Almusallam, Shear strength prediction of HSC slender beams without web reinforcement, Materials and Structures, 49(9) (2016) 3749-3772.
[36] J.-K. Kim, Y.-D. Park, Shear Strength of Reinforced Higy Strength Concrete Beams without Web Reinforcement, Magazine of concrete research, 46(166) (1994) 7-16.
[37] A.G. Mphonde, G.C. Frantz, Shear tests of high-and low-strength concrete beams without stirrups, in:  Journal Proceedings, 1984, pp. 350-357.
[38] R.S. Pendyala, P. Mendis, Experimental study on shear strength of high-strength concrete beams, Structural Journal, 97(4) (2000) 564-571.
[39] S.-W. Shin, K.-S. Lee, J.-I. Moon, S.K. Ghosh, Shear strength of reinforced high-strength concrete beams with shear span-to-depth ratios between 1.5 and 2.5, Structural Journal, 96(4) (1999) 549-556.
[40] Y. Xie, S.H. Ahmad, T. Yu, S. Hino, W. Chung, Shear ductility of reinforced concrete beams of normal and high-strength concrete, Structural Journal,91(2) (1994), 140-149. 
[41] R. Grimm, Influence of fracture mechanics parameters on the bending and shear bearing behavior of high-strength concretes‖, Ph. D. Dissertation, 1997.
[42] M. Hallgren, Flexural and shear capacity of reinforced high strength concrete beams without stirrups, Ph. D. Dissertation, 1994.
[43] B. Stanik, The Influence of Concrete Strength, Distribution of Longitudinal Reinforcement, Amount of Transverse Reinforcement, and Member Size on Shear Strength of Reinforced Concrete Members, MASc Thesis, Department of Civil Engineering, University of Toronto (1998).
[44] J. Morrow, I.M. Viest, Shear strength of reinforced concrete frame members without web reinforcement, in:  Journal Proceedings, 1957, pp. 833-869.
[45] K.-H. Reineck, E.C. Bentz, B. Fitik, D.A. Kuchma, O. Bayrak, ACI-DAfStb Database of Shear Tests on Slender Reinforced Concrete Beams without Stirrups, ACI Structural Journal, 110(5)(2013) 867-876.
[46] D. Angelakos, E.C. Bentz, M.P. Collins, Effect of concrete strength and minimum stirrups on shear strength of large members, Structural Journal, 98(3) (2001) 291-300.
[47] P. Adebar, M.P. Collins, Shear strength of members without transverse reinforcement, Canadian journal of civil engineering, 23(1) (1996) 30-41.
[48] M.A. Salandra, S.H. Ahmad, Shear capacity of reinforced lightweight high-strength concrete beams, Structural Journal, 86(6) (1989) 697-704.
[49] M. Islam, H. Pam, A. Kwan, Shear capacity of high-strength concrete beams with their point of inflection whithin the shear span, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, 128(1) (1998) 91-99.
[50] S.M. Kulkarni, S.P. Shah, Response of reinforced concrete beams at high strain rates, Structural Journal,95(6) (1998) 705-715.
[51] M. Hallgren, Punching shear capacity of reinforced high-strength concrete slabs, (1998).
[52]  I.A. Bukhari, S. Ahmad, Evaluation of shear strength of high-strength concrete beams without stirrups, Arabian Journal for Science and Engineering, 33(2) (2008) 321-335.
[53] A.H. Gandomi, A.H. Alavi, S. Kazemi, M. Gandomi, Formulation of shear strength of slender RC beams using gene expression programming, part I: Without shear reinforcement, Automation in Construction, 42 (2014) 112-121.
[54] G.N. Smith, Probability and statistics in civil engineering, Collins professional and technical books, (1986).