ارزیابی لرزه‌ای قاب‌های فولادی خمشی کوتاه و میان مرتبه با شکل‌پذیری ویژه مجهز به میراگرهای ویسکوز براساس معیارهای فروریزش FEMA P-695

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استاد، قطب علمی پژوهش‌های بنیادین در مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

در این تحقیق عملکرد لرزه‎ای قاب‌­های فولادی خمشی ویژه تحت رکوردهای دور از گسل، با و بدون میراگر ویسکوز و با استفاده از FEMA P-695 بررسی شده است. قاب­‌های 4، 8، 12 طبقه در دو حالت با و بدون میراگر ویسکوز بر اساس ASCE 7-10 و AISC 360  بارگذاری، تحلیل و طراحی شده‎‌اند و مشخصات میراگرهای ویسکوز برای یک نسبت میرایی مشخص 15% (4 و ۸ طبقه) و 20% (۱۲ طبقه) لحاظ شده است. قاب‎‌های دارای میراگر و بدون میراگر با قرار دادن مفاصل پلاستیک متمرکز دارای رفتارچرخه ای Bilin در نرم افزار OpenSees مدل‌سازی شده‎‌اند. این قاب‌ها، به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی فزاینده (IDA) با استفاده از 44 رکورد زلزله دور از گسل با محدوده وسیعی از مقادیر شدت لرزه‌‎ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌­اند. عملکرد لرزه‎‌ای قاب‌های مورد مطالعه، به صورت احتمال وقوع فروریزش بر مبنای تحلیل‎‌های احتمالاتی شکنندگی لرزه‎ای و حاشیه ایمنی فروریزش ارائه گردیده است. نتایج نشان می‎‌دهد که در قاب‎‌های خمشی با میراگرهای ویسکوز در سطح احتمال 50% مربوط به منحنی میانه تحلیل‎‌های دینامیکی غیرخطی فزاینده ظرفیت فروریزش قاب‌های 4، 8 و 12 طبقه به مقدار 28% ، 88% و 74% افزایش یافته است. همچنین طراحی ساختمان‎‌های دارای میراگرهای ویسکوز با 75% برش پایه، تاثیر قابل ملاحظه‎‌ای برکاهش وزن ساختمان و هزینه‎‌های ساخت و بهبود رفتار و معیارهای فنی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic evaluation of low and mid-rise steel moment-resisting frames equipped with viscous dampers based on FEMA P-695 collapse capacity

نویسندگان [English]

  • Amir Abbaszadeh Shaha-naghi 1
  • Gholamreza Ghodrati Amiri 2
  • Morteza Raissi Dehkordi 3
  • Mahdi Eghbali 4
1 M.Sc. , School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
2 Professor, Center of Excellence for Fundamental Studies in Structural Engineering, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

In this study, the seismic performance of steel special moment-resisting frames was analyzed under far-field records with and without viscous dampers using FEMA P-695. 4, 8, and 12-story frames were loaded, analyzed, and designed with and without viscous dampers based on ASCE 7-10 and AISC360. Furthermore, characteristics of viscous dampers are considered for the specific damping ratio of 15% (4,8-story), and 20% (12-story). The frames with and without dampers were modeled in OpenSees by lumped plasticity with Bilin Material. These frames were analyzed and calculated by Incremental Dynamic Analysis (IDA) under 44 far-field records with “Hunt & Fill” algorithm. The seismic performance of studied frames is presented as the collapse probability based on seismic fragility and collapse safety margin. The results demonstrate that the collapse capacity of 4, 8, and 12- story moment-resisting frames with viscous dampers have improved by 28%, 88%, and 74%, corresponding to the median collapse capacity. Moreover, the design of buildings with 75% of design base shear using viscous dampers has a significant effect on the optimal weight of building and construction costs and improvement of seismic performance and technical criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel moment-resisting frames
  • Viscous damper
  • FEMA P-695
  • Collapse capacity
[1] J.M. Kelly, R. Skinner, A. Heine, Mechanisms of energy absorption in special devices for use in earthquake resistant structures, Bulletin of NZ Society for Earthquake Engineering, 5(3) (1972) 63-88.
[2] K. Uetani, M. Tsuji, I. Takewaki, Application of an optimum design method to practical building frames with viscous dampers and hysteretic dampers, Engineering Structures, 25(5) (2003) 579-592.
[3] M. Martinez-Rodrigo, M. Romero, An optimum retrofit strategy for moment resisting frames with nonlinear viscous dampers for seismic applications, Engineering Structures, 25(7) (2003) 913-925.
[4] J.-S. Hwang, C.-H. Tsai, S.-J. Wang, Y.-N. Huang, Experimental study of RC building structures with supplemental viscous dampers and lightly reinforced walls, Engineering structures, 28(13) (2006) 1816-1824.
[5] J.-S. Hwang, Y. Huang, Seismic design of structures with viscous dampers, International Training Programs for Seismic Design of Building Structures, 1112 (2002).
[6] K. Miyamoto, A.S. Gilani, A. Wada, Collapse Hazard and Design Process of Essential Buildings with Dampers, in:  China/USA Symp. for the Advancement of Earthquake Sciences and Hazard Mitigation Practices, 2008.
[7] H. Roh, A.M. Reinhorn, Modeling and seismic response of structures with concrete rocking columns and viscous dampers, Engineering Structures, 32(8) (2010) 2096-2107.
[8] B. Silwal, R.J. Michael, O.E. Ozbulut, A superelastic viscous damper for enhanced seismic performance of steel moment frames, Engineering Structures, 105 (2015) 152-164.
[9] B. Silwal, O.E. Ozbulut, R.J. Michael, Seismic collapse evaluation of steel moment resisting frames with superelastic viscous damper, Journal of Constructional Steel Research, 126 (2016) 26-36.
[10] J.-L. Lin, T.-H. Liu, K.-C. Tsai, Real-valued modal response history analysis for asymmetric-plan buildings with nonlinear viscous dampers, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 77 (2015) 97-110.
[11] J. Kim, J. Lee, H. Kang, Seismic retrofit of special truss moment frames using viscous dampers, Journal of Constructional Steel Research, 123 (2016) 53-67.
[12] A.S.o.C. Engineers, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures (ASCE/SEI 7-10), in, American Society of Civil Engineers, 2013.
[13] A. AISC, Seismic provisions for structural steel buildings, in, Chicago, 2010.
[14] J.-S. Hwang, Y.-N. Huang, S.-L. Yi, S.-Y. Ho, Design formulations for supplemental viscous dampers to building structures, Journal of structural engineering, 134(1) (2008) 22-31.
[15] Y.X. Lu, Y.Q. Cai, Q.F. Qu, Q.H. Zhan, Study on the effect of supporting stiffness on energy dissipation efficiency of viscous dampers, in:  Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publ, 2012, pp. 96-101.
[16] D. Lignos, Sidesway collapse of deteriorating structural systems under seismic excitations, Stanford university, 2008.
[17] D. Vamvatsikos, C.A. Cornell, Incremental dynamic analysis, Earthquake engineering & structural dynamics, 31(3) (2002) 491-514.
[18] P. FEMA, Quantification of building seismic performance factors, in, Washington, DC, 2009.
[19] S.J.V.G.D. Committee, S.J. Venture, S.E.A.o. California, A.T. Council, C.U.f.R.i.E. Engineering, Recommended Seismic Evaluation and Upgrade Criteria for Existing Welded Steel Moment-frame Buildings, Federal Emergency Management Agency, 2000.
[20] A. Constantinou, A. Whittaker, Y. Kalpakidis, D. Fenz, G. Warn, Performance of Seismic Isolation Hardware under Service and Seismic Loading (MCEER-07-0012), University at Buffalo, State University of New York,  (2007).
[21] K. Porter, R. Kennedy, R. Bachman, Developing fragility functions for building components for ATC-58, A Report to ATC-58. Applied Technology Council, Redwood City, CA, US,  (2006).
[15] Y.X. Lu, Y.Q. Cai, Q.F. Qu, Q.H. Zhan, Study on the effect of supporting stiffness on energy dissipation efficiency of viscous dampers, in:  Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publ, 2012, pp. 96-101.
[16] D. Lignos, Sidesway collapse of deteriorating structural systems under seismic excitations, Stanford university, 2008.
[17] D. Vamvatsikos, C.A. Cornell, Incremental dynamic analysis, Earthquake engineering & structural dynamics, 31(3) (2002) 491-514.
[18] P. FEMA, Quantification of building seismic performance factors, in, Washington, DC, 2009.
[19] S.J.V.G.D. Committee, S.J. Venture, S.E.A.o. California, A.T. Council, C.U.f.R.i.E. Engineering, Recommended Seismic Evaluation and Upgrade Criteria for Existing Welded Steel Moment-frame Buildings, Federal Emergency Management Agency, 2000.
[20] A. Constantinou, A. Whittaker, Y. Kalpakidis, D. Fenz, G. Warn, Performance of Seismic Isolation Hardware under Service and Seismic Loading (MCEER-07-0012), University at Buffalo, State University of New York,  (2007).
[21] K. Porter, R. Kennedy, R. Bachman, Developing fragility functions for building components for ATC-58, A Report to ATC-58. Applied Technology Council, Redwood City, CA, US,  (2006).
[22] R.O. Hamburger, D.A. Foutch, C. Cornell, Performance basis of guidelines for evaluation, upgrade and design of moment-resisting steel frames, in:  Proc. of the Twelfth World Conference on Earthquake Engineering, Auckland, New Zealand, Paper, 2000.
[23] D. Vamvatsikos, C.A. Cornell, The incremental dynamic analysis and its application to performance-based earthquake engineering, in:  Proceedings of the 12th European conference on earthquake engineering, 2002.
[24] N.I.o. Standards, Technology, Evaluation of the FEMA P-695 Methodology for Quantification of Building Seismic Performance Factors, in, FEMA Gaithersburg, MD, 2010.
[25] F.E.M. Agency, FEMA 350 NEHRP Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment‐Frame Buildings,  (2000).
[26] L.F. Ibarra, R.A. Medina, H. Krawinkler, Hysteretic models that incorporate strength and stiffness deterioration, Earthquake engineering & structural dynamics, 34(12) (2005) 1489-1511.
[27] F. Zareian, H. Krawinkler, Assessment of probability of collapse and design for collapse safety, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 36(13) (2007) 1901-1914.
[28] D.G. Lignos, H. Krawinkler, Deterioration modeling of steel components in support of collapse prediction of steel moment frames under earthquake loading, Journal of Structural Engineering, 137(11) (2011) 1291-1302.
[29] M. Banazadeh, A. Ghanbari, Seismic performance assessment of steel moment-resisting frames equipped with linear and nonlinear fluid viscous dampers with the same damping ratio, Journal of Constructional Steel Research, 136 (2017) 215-228.
[30] K. Kariniotakis, T.L. Karavasilis, Limits for the interstorey drift sensitivity coefficient θ of steel MRFs with viscous dampers designed according to Eurocode 8, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 117 (2019) 203-215.
[31] N.D.K.R. Chukka, M. Krishnamurthy, Comparison of X-shaped metallic dampers with fluid viscous dampers and influence of their placement on seismic response of the building, Asian Journal of Civil Engineering, 20(6) (2019) 869-882.
[32] J.-S. Hwang, W.-C. Lin, N.-J. Wu, Comparison of distribution methods for viscous damping coefficients to buildings, Structure and Infrastructure Engineering, 9(1) (2013) 28-41.
[33] D.G. Lignos, H. Krawinkler, A database in support of modeling of component deterioration for collapse prediction of steel frame structures, in:  Structural Engineering Research Frontiers, 2007, pp. 1-12.
[34] A.K. Chopra, R.K. Goel, A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings, Earthquake engineering & structural dynamics, 31(3) (2002) 561-582.