سنتز بیونانوکامپوزیت مغناطیسی Fe3O4@SiO2@CS با استفاده از سیلیس استخراج شده از کلش گندم جهت حذف رنگ بازیک قرمز 46 از محلول‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری آلودگی‌های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،

چکیده

کلش گندم به عنوان یک پسماند کشاورزی کم ارزش حاصل از فرآیند برداشت و عمل­آوری گندم از مزارع شناخته می­‌شود که سرشار از سیلیس بی­شکل می‌­باشد که فرآیند استخراج آن ساده بوده و نیاز به مواد شیمیایی و تجهیزات پیچیده­ای ندارد و می‌­تواند به عنوان یک ماده اولیه ارزان قیمت و در دسترس جهت تولید مواد بر پایه سیلیس مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعه حاضر، سیلیس بی­شکل و فعال از کلش گندم به روش شست ‌و شوی اسیدی با اسیدهای مختلف شامل HCl، HNO3، H2SO4 و H3PO4 با موفقیت استخراج گردید و از آن در سنتز نانوکامپوزیت Fe3O4@SiO2 استفاده شد. سپس، نانوکامپوزیت سنتز شده توسط گروه عاملی کیتوسان (CS) عامل‌دار شده تا بیونانوکامپوزیت Fe3O4@SiO2@CS به ‌دست آید. ویژگی‌­های ساختاری مواد تولید شده با استفاده از آنالیز­های XRF، XRD، FT–IR، VSM، BET، SEM و پتانسیل زتا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد، سیلیس بی­شکل و فعال با خلوص 52/96% با استفاده از شست‌ ‌و شوی اسیدی با HNO3 از کلش گندم استخراج شده است. همچنین، نتایج حاصل از آنالیز VSM خاصیت سوپر پارامغناطیسی بیونانوکامپوزیت Fe3O4@SiO2@CS را با خاصیت مغناطیسی emu g–1 17/55 نشان داد. به علاوه، نتایج حاصل از حذف رنگ نشان داد، میزان حذف رنگ بازیک قرمز 46 با استفاده از بیونانوکامپوزیت سنتز شده 97% بوده و ظرفیت جذب آن mg g–1 1700 می‌­باشد که در مقایسه با سایر جاذب­‌ها بسیار بالاتر و مطلوب­تر می‌­باشد. جداسازی بیونانوکامپوزیت سنتز شده از محلول­‌های رنگی با استفاده از یک آهنربای خارجی انجام شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Fe3O4@SiO2@CS magnetic bio-nanocomposite by silica extracted from wheat straw for removal of Basic Red 46 dye from aqueous solutions

نویسندگان [English]

  • Elham najafi 1
  • afsaneh shahbazi 2
  • soran kamari 3
1 shahid beheshti university
2 Prof., Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran
3 Shahid Behesti university
چکیده [English]

In the present study, amorphous silica was successfully extracted from wheat straw by acid leaching technique using various acids including HCl, HNO3, H2SO4 and H3PO4 and was used in the synthesis of Fe3O4@SiO2 nanocomposite. Then, the synthesized nanocomposite were functionalized by chitosan functional group (CS) to obtain Fe3O4@SiO2@CS bionanocomposite. The percentages of the constituents, the crystallization state, the identification of the functional groups and the surface morphology of the produced materials were investigated using XRF, XRD, FT–IR, VSM, BET, SEM and zeta potential analyzes. Finally, the synthesized Fe3O4@SiO2@CS bionanocomposite was used for removal of Basic Red 46 dye from aqueous solutions as an efficient and effective adsorbent. The results showed that pure and active silica with purity of 96.52% was extracted from wheat straw using acid leaching with HNO3 acid. Also, the results of VSM analysis showed the superparamagnetic properties of Fe3O4@SiO2@CS bionanocomposite with magnetic properties of 17.55 emu g–1.In addition, the results of dye removal showed that the Basic Red 46 dye removal efficiency using synthesized Fe3O4@SiO2@CS bionanocomposite was 97% and adsorption capacity of it was 1700 mg g–1, which is much higher and desirable than many other adsorbents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural waste
  • wheat straw
  • Fe3O4@SiO2@CS bionanocomposite
  • adsorption
  • Basic Red 46
[1] T.-H. Liou, Preparation and characterization of nano-structured silica from rice husk, Materials Science and Engineering: A, 364(1) (2004) 313-323.
[2] S. Kamari, F. Ghorbani, A.M. Sanati, Adsorptive removal of lead from aqueous solutions by amine–functionalized magMCM-41 as a low–cost nanocomposite prepared from rice husk: Modeling and optimization by response surface methodology, Sustainable Chemistry and Pharmacy, 13 (2019) 100153.
[3] S. Kamari, F. Ghorbani, Synthesis of magMCM-41 with rice husk silica as cadmium sorbent from aqueous solutions: parameters’ optimization by response surface methodology, Environmental Technology, 38(12) (2017) 1562-1579.
[4] H. Motomura, T. Fujii, M. Suzuki, Distribution of silicified cells in the leaf blades of pleioblastus chino (Franchet et Savatier) Makino (Bambusoideae), Annals of Botany, 85(6) (2000) 751-757.
[5] P.B. KAUFMAN, P. DAYANANDAN, C.I. FRANKLIN, Y. TAKEOKA, Structure and function of silica bodies in the epidermal system of grass shoots, Annals of Botany, 55(4) (1985) 487-507.
[6] S. Agarie, W. Agata, H. Uchida, F. Kubota, P.B. Kaufman, Function of silica bodies in the epidermal system of rice (Oryza sativa L.): testing the window hypothesis, Journal of Experimental Botany, 47(5) (1996) 655-660.
[7] D. An, Y. Guo, Y. Zhu, Z. Wang, A green route to preparation of silica powders with rice husk ash and waste gas, Chemical Engineering Journal, 162(2) (2010) 509-514.
[8] M. Madani Hosseini, Y. Shao, J.K. Whalen, Biocement production from silicon-rich plant residues: perspectives and future potential in Canada, Biosystems Engineering, 110(4) (2011) 351-362.
[9] T. Robinson, B. Chandran, P. Nigam, Removal of dyes from a synthetic textile dye effluent by biosorption on apple pomace and wheat straw, Water Research, 36(11) (2002) 2824-2830.
[10] F. Ghorbani, S. Kamari, Application of response surface methodology for optimization of methyl orange adsorption by Fe-grafting sugar beet bagasse, Adsorption Science & Technology, 35(3-4) (2017) 317-338.
[11] J. Wang, S. Zheng, Y. Shao, J. Liu, Z. Xu, D. Zhu, Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 core–shell magnetic nanomaterial as a novel adsorbent for aqueous heavy metals removal, Journal of Colloid and Interface Science, 349(1) (2010) 293-299.
[12] H. Shi, J. Yang, L. Zhu, Y. Yang, H. Yuan, Y. Yang, X. Liu, Removal of Pb2+, Hg2+, and Cu2+ by chain-like Fe3O4@SiO2@Chitosan magnetic nanoparticles, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16(2) (2016) 1871-1882.
[13] F. Ghorbani, S. Kamari, Core–shell magnetic nanocomposite of Fe3O4@SiO2@NH2 as an efficient and highly recyclable adsorbent of methyl red dye from aqueous environments, Environmental Technology & Innovation, 14 (2019) 100333.
[14] C.-H. Wu, Adsorption of reactive dye onto carbon nanotubes: equilibrium, kinetics and thermodynamics, Journal of Hazardous Materials, 144(1) (2007) 93-100.
[15] M.-S. Chiou, H.-Y. Li, Equilibrium and kinetic modeling of adsorption of reactive dye on cross-linked chitosan beads, Journal of Hazardous Materials, 93(2) (2002) 233-248.
[16] F. Ghorbani, Y. Habibollah, Z. Mehraban, M.S. Çelik, A.A. Ghoreyshi, M. Anbia, Preparation and characterization of highly pure silica from sedge as agricultural waste and its utilization in the synthesis of mesoporous silica MCM-41, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 44(5) (2013) 821-828.
[17] A.M. Sanati, S. Kamari, F. Ghorbani, Application of response surface methodology for optimization of cadmium adsorption from aqueous solutions by Fe3O4@SiO2@APTMS core–shell magnetic nanohybrid, Surfaces and Interfaces, 17 (2019) 100374.
[18] E. Du, S. Yu, L. Zuo, J. Zhang, X. Huang, Y. Wang, Pb(II) sorption on molecular sieve analogues of MCM-41 synthesized from kaolinite and montmorillonite, Applied Clay Science, 51(1) (2011) 94-101.
[19] M.A. Baghapour, S. Pourfadakari, A.H. Mahvi, Investigation of reactive red dye 198 removal using multiwall carbon nanotubes in aqueous solution, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20(5) (2014) 2921-2926.
[20] W. Simanjuntak, S. Sembiring, K.D. Pandiangan, F. Syani, R. Situmeang, The use of liquid smoke as a substitute for nitric acid for extraction of amorphous silica from rice husk through sol-gel r, Oriental Journal of Chemistry, 32(4) (2016) 2079-2085.
[21] C.S. Ferreira, P.L. Santos, J.A. Bonacin, R.R. Passos, L.A. Pocrifka, Rice husk reuse in the preparation of SnO2/SiO2 nanocomposite, Materials Research, 18 (2015) 639-643.
[22] H. Chen, F. Wang, C. Zhang, Y. Shi, G. Jin, S. Yuan, Preparation of nano-silica materials: the concept from wheat straw, Journal of Non-Crystalline Solids, 356(50) (2010) 2781-2785.
[23] N. Nikraftar, F. Ghorbani, Adsorption of As(V) using modified magnetic nanoparticles with ascorbic acid: optimization by response surface methodology, Water Air Soil Pollut, 227(6) (2016) 178.
[24] S. Kamari, A. Shahbazi, Biocompatible Fe3O4@SiO2-NH2 nanocomposite as a green nanofiller embedded in PES–nanofiltration membrane matrix for salts, heavy metal ion and dye removal: Long–term operation and reusability tests, Chemosphere, 243 (2020) 125282.
[25] N. Nikraftar, F. Ghorbani, Synthesis of magnetic nanohybrid of Fe3+-TMSPT-MNPs as a novel adsorbent: optimization of Cr(VI) adsorption by response surface methodology, Desalination and Water Treatment, 76 (2017) 241-253.
[26] F. Ghorbani, S. Kamari, S. Zamani, S. Akbari, M. Salehi, Optimization and modeling of aqueous Cr(VI) adsorption onto activated carbon prepared from sugar beet bagasse agricultural waste by application of response surface methodology, Surfaces and Interfaces, 18 (2020) 100444.
[27] Z.A. Al-Othman, R. Ali, M. Naushad, Hexavalent chromium removal from aqueous medium by activated carbon prepared from peanut shell: adsorption kinetics, equilibrium and thermodynamic studies, Chemical Engineering Journal, 184 (2012) 238-247.
[28] F. Deniz, S. Karaman, Removal of basic red 46 dye from aqueous solution by pine tree leaves, Chemical Engineering Journal, 170(1) (2011) 67-74.
[29] A.B. Karim, B. Mounir, M. Hachkar, M. Bakasse, A. Yaacoubi, Removal of basic red 46 dye from aqueous solution by adsorption onto moroccan clay, Journal of Hazardous Materials, 168(1) (2009) 304-309.
[30] F. Kaouah, S. Boumaza, T. Berrama, M. Trari, Z. Bendjama, Preparation and characterization of activated carbon from wild olive cores (oleaster) by H3PO4 for the removal of basic red 46, Journal of Cleaner Production, 54 (2013) 296-306.
[31] F. Deniz, S.D. Saygideger, Removal of a hazardous azo dye (basic red 46) from aqueous solution by princess tree leaf, Desalination, 268(1) (2011) 6-11.