دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، آبان 1396، صفحه 419-618