دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 211-416