بررسی افزایش قابلیت زهکشی خاکهای ریزدانه با استفاده از روش الکتروکنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

چکیده

بسیاری از سازه‌ها بر روی خاکهای ریزدانه احداث می‌شوند. زهکشی این نوع خاک‌ها جهت کاهش سطح ایستابی برای ساخت سازه جدید و یا حفاظت از سازه‌های موجود، امری ضروری است. یکی از روش‌ها برای افزایش زهکشی در خاک‌های ریزدانه که سرعت زهکشی در آنها کم است، استفاده از روش الکتروکنتیک می‌باشد. در این روش دو الکترود داخل خاک اشباع قرار گرفته و سپس با استفاده از منبع انرژی، جریان الکتریکی در الکترودها برقرار می‌شود. در نتیجه، انتقال ذرات باردار به سمت الکترودهای با بار مخالف با سرعت بیشتری انجام ‌شده و باعث افزایش سرعت زهکشی می‌شود. در این تحقیق حرکت ذرات باردار در خاک ریزدانه با توجه به روابط حاکم ریاضی مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از روش الکتروکنتیک، زهکشی یک نمونه خاک رسی در یک مخزن با ابعاد cm3 60×60×180 مورد آزمایش قرار می‎گیرد. بررسی نتایج آزمایش زهکشی با اعمال ولتاژهای مختلف در خاک در حالت عادی و اسیدی نشان می‌دهد که ظرفیت باربری، میزان زهکشی و نشست سریع خاک‌های ریزدانه اشباع در صورت استفاده از روش الکتروکنتیک افزایش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Increasing of Fine-Grained Soils Drainage using Electrokinetic Method in Laboratory Scale

نویسندگان [English]

  • K. Shahverdi 1
  • F. Khosravi 1
  • M. Zamani 2
1 Civil engineering faculty, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Azad University of Arak,Arak, iran
چکیده [English]

Every year, many structures are being constructed on fined-grained soils. Drainage of these soils is necessary for constructing new or maintaining existing structures. Considering low drainage capacity of these soils, it is required to use appropriate methods. Electrokinetic is one of these methods, which can be used for increasing drainage in fine-grained soils effectively. In this method, two electrodes are placed in the soil and then electrical current is established in the electrodes using a power source. As a result, charged particles move to the electrodes with opposite charge. This mechanism causes rapidly drainage of the soil. In this research, soil’s drainage investigated using electrokinetic method. The charged particles moving, was investigated within the soil using mathematical equations and soil drainage was tested in a laboratory reservoir with dimension of 180×60×60 cm3 serving electrokinetic method. This was made by applying different voltage levels in the soil and acidic environment. Results showed that soil bearing capacity, drainage and consolidation were increased in the Saturated fine soil by applying electrokinetic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drainage
  • Electrokinetic
  • Fine-Grained Soils
  • Laboratory
[1] N. Mosavat, E. Oh, G. Chai, A review of electrokinetic treatment technique for improving the engineering characteristics of low permeable problematic soils, International Journal of GEOMATE, 2(2) (2012) 266-272.
[2] R.C. Pugh, The application of electrokinetic geosynthetic materials to uses in the construction industry, (2002).
[3] S. Glendinning, C. Jones, R. Pugh, Reinforced soil using cohesive fill and electrokinetic geosynthetics, International Journal of Geomechanics, 5(2) (2005) 138-146.
[4] S. Chew, G. Karunaratne, V. Kuma, L. Lim, M. Toh, A. Hee, A field trial for soft clay consolidation using electric vertical drains, Geotextiles and Geomembranes, 22(1) (2004) 17-35.
[5] J. Lamont-Black, C. Jones, S. Glendinning, D. Huntley, A. Fourie, Laboratory evaluation of the potential for Electrokinetic belt filter press dewatering of Kimberlite Slimes, in: Paste, 2007, pp. 147-152.
[6] A. Fourie, D. Johns, C.F. Jones, Dewatering of mine tailings using electrokinetic geosynthetics, Canadian geotechnical journal, 44(2) (2007) 160-172.
[7] J. Lamont-Black, S. Glendinning, C. Jones, D. Huntley, R. Smith, The development of in-situ dewatering of lagooned sewage sludge using electrokinetic geosynthetics (EKG), in: Proceedings of Tenth European Bio-solids and Bio-wastes Conference, 2005.
[8] S.W. Morefield, M.K. McInerney, V.F. Hock, O.S. Marshall Jr, P.G. Malone, C.A. Weiss Jr, J. Sanchez, O.E.V.M. CORPS, Rapid Soil Stabilization and Strengthening Using Electrokinetic Techniques, World Scientific, 2004.
[9] M. Makarchian, s. Fardhajian, Application of the Electro-Osmosis method for increasing the bearing capacity and reducing the negative skin friction on piles, Road Journal, 69: (2011) 263-271.
[10] M.R. Doosti, N. Mansouri, A.H. Hassani, M. A., Zn Removal of Chemical Sludge using Electrokinetic, Environmental Science and Technology Journal, 12(4) (2009) 636-427.
[11] V.C. george, W. WALTER, F.K. LEONID, A. SIMON, Electrobioremediation of soils contaminated with hydrocarbons and metals: progress report, Energy sources, 19(2) (1997) 129-146.
[12] N. Utchimuthu, K. Saravanakumar, D. Joshuamarnath, Removal or reducing heavy metal (lead) from soil by electrokinetic process, Engineering Research and Applications (IJERA), 2(3) (2012) 2367-2373.
[13] L. Rutigliano, D. Fino, G. Saracco, V. Specchia, P. Spinelli, Electrokinetic remediation of soils contaminated with heavy metals, Journal of Applied Electrochemistry, 38(7) (2008) 1035-1041.
[14] C. Jones, J. Lamont-Black, S. Glendinning, D. Bergado, T. Eng, A. Fourie, Recent research and applications in the use of electro-kinetic geosynthetics’, in: Proceedings of 4th Euro-Geo Conference, Edinburgh, Scotland, Paper, 2008.
[15] K.R. Reddy, M. Donahue, R.E. Saichek, R. Sasaoka, Preliminary assessment of electrokinetic remediation of soil and sludge contaminated with mixed waste, Journal of the Air & Waste Management Association, 49(7) (1999) 823-830.
[16] R.C. Sims, Soil remediation techniques at uncontrolled hazardous waste sites, Journal of the Air & Waste Management Association, 40(5) (1990) 704-732.
[17] U. EPA, Revised guidance document for the remediation of contaminated soils, S Environmental Protection Agency Annual Review, 1998.