بررسی تاثیر نانو رس بر رفتار خاک های واگرا (مطالعه موردی: شهرستان میناب در استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

خاک های واگرا به محض تماس با آب به سرعت شسته می شوند. بالا بودن درصد یون سدیم از خصوصیات عمده این خاک ها می باشد. در اینگونه خاک ها ذرات رسی در مجاورت با آب، چسبندگی خود را از دست می دهند. و در نتیجه ذرات کلوئیدی خاک به به سهولت از یکدیگر دوره شده و با نیرونی کمی که میتواند ناشی از حرکت بسیار آرام آب باشد به حرکت در می آیند. برای مقابله با اثرات منفی این گونه از خاک سه راه کار عمده شامل اجتناب از ساخت و ساز بر روی آن، تعویض خاک واگرای موجود در محل و استفاده از افزودنی های مختلف جهت اصلاح و تثبیت مورد توجه بوده است. در اکثر مواقع استفاده از دو گزینه ی اول امکان پذیر نبوده و مقرون به صرفه نیست اما استفاده از افزودنی های مختف تاکنون مشکل بسیاری از پروژه ها را که بر روی این گونه از خاک ساخته شده اند مرتفع نموده است. در این تحقیق تاثیر نانورس بر خاک واگرای موجود در تصفیه خانه فاضلاب شهر میناب با استفاده از آزمایش های ویژه تعیین واگرایی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نتایج بدست آمده هر چه میزان نانورس مصرفی افزایش پیدا میکند خاک به سمت واگرایی بیشتر میل می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nano Clay on Dispersive Soil Behavior (Case Study of Minab City)

نویسندگان [English]

  • A. Asakereh
  • A. Avazeh
Department of Civil Engineering, University of Hormozgan, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

Dispersive soils are vulnerable to erosion by water. In soil layers where clays are saturated with sodium ions soil can disintegrate into fine particles and wash away. In such soils, the clay particles lose adhesion in the presence of water and consequently, soil’s colloidal particles easily move away from each other. In order to deal with the adverse effects of this kind of soils, three major options are available: avoiding construction on such soils, replacing dispersive soil and using various additives to improve and stabilize the soil. In most cases, application of the first two methods is infeasible and cost effective but adding various additives is beneficial to overcome the encountered problems. In this study, the effect of nanoclays on dispersive soils of the Minab wastewater treatment plant has been investigated by using special tests for the determination of the soil dispersion. The results of the experiments indicated that, adding a low percent of nanoclays to the soil can improve the level of dispersion a little but adding excessive amounts of nanoclay increases the dispersivity potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispersive Soil
  • Stabilization
  • Nano Clay
  • Sodium Ion
  • Dispersion Test
[1] Ghasemi Ghahsare, A., Moradi Harsini, K., Ansari, A., Moshrefi far, M. R. and Ghasemi Ghahsare, M. , Investigation of the divergence potential at the top of the clay deposits along the Karoon River (Ahvaz to Khoramshahr), in: 2nd Geological Congress of Iranian Plateau, 2012, pp. 988-997. (In Persian)
[2] Haroon, M., Shah, S.S., and Khan, S.A., Identification and stabilization of the dispersive soil by admixture of lime, in: 2nd International Seminar on Soil Mechanic and Foundation Engineering of Iran, 1993, pp. 175-186.
[3] Tokta, F., Behavior and Stabilization of Dispersive Soils with C Type Fly Ash, MSc Thesis 2001.
[4] Bolouri-Bazaz, J. and Saghafy, H. R., Properties and behavior of dispersive clayey soil treated by PVA, in: International Conference on Geotechnical Engineering, Beirut, 2003.
[5] Ouhadi, V.R. and Goodarzi, A.R., Assessment of the Stability of a Dispersive Soil Treated by Alum, Engineering Geology, 85 (2006) 91-101.
[6] Umesha, T.S., Dinesh, S.V. and Sivapullaiah, P.V., Control of dispersivity of soil using lime and cement, International Journal of Geology, 1(3) (2009) 8-16.
[7] Ouhadi, V.R., Amiri, M. and Hamidi, S., Dispersive soil improvement with lime, special attention to the reduction of peak intensity of clay minerals in XRD analysis, Modares Civil Engineering Journal, 14(2) (2014) 14-26. (In Persian)
[8] Alper, S., Gozde, I., Recep, Y.H. and Kambiz, R., Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmir clay, Building and Environment, 42(2) (2006) 150-155.
[9] George, S.Z., Ponniah, D.A., And Little, J.A., Effect of ،temperature on Lime-Soil Stabilization, Construction and Building Materials, 6(4) (1992) 247-252.
[10] Ouhadi, V.R., Yong, R.N., Amiri, M. and Ouhadi, M.H., Pozzolanic Consolidation of Stabilized Soft Clays, Applied Clay Science, 95 (2014) 111-118.
[11] Ouhadi, V.R., Amiri, M. and Zangeneh, M., Microstructural Assessment of Lime Consumption Rate and Pozzolanic Reaction Progress of a Lime-Stabilized Dispersive Soil, Modares Civil Engineering Journal, 16(1) (2016) 11-22. (In Persian)
[12] Hasanloo, M. and Mahmood Khani, B., Investigation of the effect of chemical parameters on the degree of divergence of clay soils, in: 6th National Congress on Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran, 2011. (In Persian)
[13] Bazyar, M., Ghazi, H. and Mirkazemi, SM., Investigating the Effect of Nanoclay Additive on Soil Geotechnical Engineering Properties, in: 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, Tehran, Iran, 2010. (In Persian)
[14] Mohammad sani, A., Arabani, M., Khodaparast, A. and Jamshidi chenari, R., Nanoclay Effect on Geotechnical Properties of Sandy Clay, in: 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, Tehran, Iran, 2010. (In Persian)
[15] Ghazi, H., Baziar, M.H. and Mirkazemi, S.M., The effects of nano-material additives on the basic properties of soil, in: 14th Asian regional conf. of geotechnic, Hong-Kong, 2011.
[16] Heydarian, H., Standard methods of soil mechanics laboratory tests according to ASTM 2000, Avand-E-Andisheh, Shiraz, 2008. (In Persian)
[17] Miller, R.W. and Gardiner, D.T., Soils in our Environment, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1982.
[18] Walker, D.J.H., Dispersive soils in KwaZulu-Natal, MSc Thesis. University of Natal, Durban, 1997.