دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 619-844 

مقاله پژوهشی

مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون

صفحه 621-634

10.22060/ceej.2016.866

سمیه مقیمی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ رضا کراچیان