اصلاح پارامترهای رابطه تنش - کرنش المان‌های نواری در مدل‌سازی دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری چرخه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

سیستم دیواربرشی فولادی امروزه به عنوان یکی از سیستم‌های مقاوم در برابر بارجانبی مطرح می‌باشد. علی رغم مزایای متعددی همچون وزن کم، سختی و شکل پذیری بالا و سرعت اجرای زیاد، استفاده از آن در مقایسه با سایر سیستم‌های باربرجانبی نظیر سیستم مهاربندی و دیواربرشی بتنی آنچنان فراگیر نشده است. برای حل این مشکل انجام مطالعات عددی پارامتریک از سیستم با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های لرزه‌ای که خود مستلزم داشتن مدل‌های غیرخطی دقیق شامل زوال رفتاری از سیستم است، ضروری است. از این رو در این مقاله ضمن مطالعه و بررسی مدل‌های ماکروسکوپیک موجود از سیستم به ارائه مدل جدیدی اقدام شده است که شکل اصلاح شده‌ای از کاربرد مدل نواری با تکیه بر منحنی تنش-کرنش پیشنهاد شده برای المان‌های نواری توسط یکی از محققین پیشین می باشد. پس از پیشنهاد اصلاحات لازم در این مدل و نشان دادن ضرورت آنها با تکیه بر نتایج آزمایشگاهی و اجزای محدود، صحت مدل پیشنهادی با استفاده از تحلیل های اجزای محدود متعدد از مدل های با ضخامت و نسبت طول دهانه به ارتفاع مختلف به تایید رسانده شد و مقادیر مناسب جهت پارامترهای به کار رفته در مدل برای مدل-های دیوار برشی فولادی انتخابی پیشتهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adjustment of Parameters in Stress-Strain Relationship of Strip Elements in Steel Plate Shear Wall Model under Cyclic Loading

نویسندگان [English]

  • M. Banazadeh
  • S.M. Hosseini
  • S. A. Jalali
Department of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite many advantages of steel plate shear wall (SPSW) system, such as lightness, high stiffness, ductility, and fast implementation, this system is not as pervasive as other lateral load resisting systems such as bracing or reinforced concrete shear walls. To solve this problem, numerical parametric studies of system with consideration of seismic uncertainties which needs accurate non-linear models including behavioral deterioration of system is necessary. So, in this paper, besides studying existing macroscopic modeling of steel plate shear walls, a new model is introduced which is modified version of Strip model’s application with focusing on stress-strain curve proposed by one of researchers. After suggesting essential adjustments in this model and showing their necessities with emphasizing on experimental and finite element results, correctness of new model by doing several finite element analysis in different models with various plate thickness and length to height ratio is verified and proper values for parameters is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Plate Shear Wall
  • Strip Model Stress-Strain Curve of Strip Element Hysteretic Analysis Hysteretic Curve
[1] P.A. Timler, C.E. Ventura,H. Prion and R. Anjam, “Experimental and Analytical studies of steel plate shear walls as applied to the design of tall buildings”, Struct. Design Tall Build, (1998) 233-249.
[2] A. Astaneh-Asl, “Seismic Behavior and Design of Steel Shear Walls”, Steel Technical Information and Product Services Report, (Steel Tips), Structural Educational Council, Maraga, CA, 2000.
[3] M. Rezai, “Seismic Behavior of Steel Plate Shear Walls by Shake Table Testing”, Ph.D. Dissertation, Department of Civil Engineering, University of British Columbia, Vancouver, BC, 1999.
[4] M. Elgaaly, V. Caccese and C. Du, “Post buckling Behavior of Steel-Plate Shear Walls under Cyclic Load”, Journal of Structural Engineering, ASCE, (1993) 588-605.
[5] T.M. Roberts and S. Sabouri-Ghomi, “Hysteretic Characteristics of Unstiffened Plate Shear Panels”, Thin-Walled Structures, (1991) 145-162.
[6] R.G. Driver, G.L. Kulak, D.G.L. Kennedy,A.E. Elwi, “Cyclic Test of Four-Story Steel Plate Shear Wall”, Journal of Structural Engineering, ASCE, (1998) 112- 120.
[7] L.J. Thorburn, G.L. Kulak, and C.J. Montgomery, C.J. , “Analysis of Stee1 Plate Shear Walls”, Structural Engineering Report No. 107, Department of Civil Engineering, University of Alberta, Edmonton, AB, 1983.
[8] M. Elgaaly and Y. Liu, “Analysis of Thin-Steel-Plate Shear Walls”, Journal of Structural Engineering, ASCE, (1997) 1487- 1496.
[9] M. Elgaaly and Y. Liu, “Analysis of Thin-Steel-Plate Shear Walls”, Journal of Structural Engineering, ASCE, (1997) 1487- 1496.
[10] M. Rezai,C.E. Ventura,H.G.L. Prion,” Numerical investigation of thin Unstiffened Steel Plate Shear Walls”, Proceedings, 12th World Conf. on Earthquake Engineering, 2000.
[11] R.G. Driver, “Seismic Behavior of Steel Plate Shear Walls”, Ph.D. Dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Alberta, Edmonton, AB, 1997.
[12] I.R. Choi and H.G. Park, “Hysteresis Model of Thin Infill Plate for Cyclic Nonlinear Analysis of Steel Plate shear Walls”, Journal of Structural Engineering, ASCE, (2008) 1423-1434.
[13] Open system for earthquake engineering simulate on, user command Language manual, Pacific Earthquake Engineering Research Center, Univ. of California, Berkeley, Calif., http://opensees.berkley.edu/OpenSees/manuals/usermanual/index.html
[14] S. Sabouri-Ghomi and S.R.A. Sajadi, “Experimental and Theoretical studies of steel plate shear walls with and without stiffeners”, Journal of Constructional Steel Research, (2012) 152-159.
[15] AISC 820, “Steel Design Guide 20”, Steel Plate Shear Walls, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL, 2007.
[16] AISC 341, “Seismic Provisions for Structural Steel Buildings”, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL, 2005.
[17] AISC, ANSI/AISC 358-05, “Prequalified connections for special and intermediate steel moment frames for seismic applications”, American Institute of Steel Construction, Chicago, IL, 2005.
[18] ABAQUS theory manual, Version 6.10.1, Hibbitt, Karlsson, Sorenson, Inc., (HKS).
[19] H.R. Habashi and M.M. Alinia, “Characteristics of the wall-frame interaction in steel plate shear walls”, Journal of Constructional Steel Research, (2010) 150-158.