بررسی خواص مهندسی بتن سبک بیولوژیکی و سنجش اثر حفاظتی هوازا بر بهبود عملکرد باکتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

     با توجه به جایگاه ویژه‌ی بتن سبک در صنعت ساخت‌وساز جهان، تولید بتن سبک با کیفیت و مبتنی بر مواد بدیع، به یکی از جنبه‌های اساسی این صنعت رو به رشد تبدیل شده است. القای رسوب کلسیت میکروبی به عنوان یک استراتژی نوین و دوست‌دار محیط زیست شناخته شده است. اگر چه هدف اصلی توسعه بتن بیولوژیکی ترمیم ترک بوده است، با این حال تحقق این هدف ‌نه‌ تنها باید بدون تاثیر منفی بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن باشد، بلکه می‌توان با شناخت پارامترهای موثر، به بتن بیولوژیکی با خواص مهندسی ایده‌آل دست یافت که این نوع بتن را از بتن‌های معمولی متمایز می‌کند. در این مطالعه با هدف تولید بتن سبک با دوام و مقاومت مطلوب، از تکنیک استفاده از باکتری در بتن بهره‌ گرفته شده است. منافذ بتن، محیط قلیایی، عدم دسترسی به مواد مغذی و اکسیژن کافی، از چالش‌های اساسی کاربرد مواد معدنی زیستی در بتن هستند. به‌ همین منظور از افزودنی هوازا به عنوان یک رویکرد حفاظتی جهت افزایش بقای باکتری استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده نشان داد که، رسوب کلسیم کربنات ناشی از فعالیت متابولیک میکروارگانیسم‌ها منجر به افزایش خواص مکانیکی و بهبود ویژگی‌های دوام بتن شده است. هم‌چنین افزودنی هوازا به عنوان فاکتوری موثر در حفظ زیست‌پذیری و بهبود عملکرد باکتری نقش اساسی داشته است. استفاده از باکتری در بتن منجر به افزایش 19/8%  مقاومت فشاری و 63/9% مقاومت الکتریکی شده است. هم‌چنین حداکثر کاهش جذب آب و کاهش نفوذ یون کلر در نمونه‌ی بیولوژیکی به ترتیب 62/7% و 40/7% بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of engineering properties of biological lightweight concrete and evaluating the air-entrained protective effect on bacteria performance improvement

نویسندگان [English]

  • Paria Dinarvand
  • Alireza Rashno
Department of Civil Engineering, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

Regarding the particular position of lightweight concrete in the world's construction industry, producing high-quality lightweight concrete, which is based on creative materials, has become one of the fundamental aspects of this ever-developing industry. Microbial calcite precipitation induction is known as a new environmental friendly strategy. Although the main goal of developing biological concrete has been crack healing, achieving this goal must not only be without negative effects on the mechanical properties and durability of concrete, but also through knowing and testing the key effective parameters, a biological concrete with the ideal engineering properties can be obtained that is distinguished among the other typical kinds of concrete. In this study, to produce lightweight concrete with desirable durability and resistance, the technique of using bacteria in concrete has been enjoyed. Small concrete pores, alkaline environment, inaccessibility to nutrients and enough oxygen are the basic challenges of using biological minerals in concrete. Therefore, the air-entrained has been used as a protective approach to enhance bacteria durability and preserve colonies. The results of the tests conducted show that calcium carbonate precipitation resulted from the metabolic activity of microorganisms has resulted in the increase of mechanical properties and improved durability of lightweight concrete. Also, air-entrained as an effective factor has had a fundamental role in preserving durability and improving bacteria performance. The use of bacteria in concrete has led to an increase of 19.8% in compressive strength and 63.9% in electrical resistance. Also, the maximum reduction of water absorption and reduction of chloride ion penetration in the biological sample was 62.7% and 40.7%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological lightweight concrete
  • Air-entrained concrete
  • Bacteria
  • Durability
  • Curing environment
[1] M. Reisi, H. Emadi, Effect of Silica Fume (SF) and Air Entraining Agent (Aea) on Homogeneity, Compressive Strength and Cost of EPS Concrete, Concrete Research, 7(2) (2015) 109-120, (in Persian).
[2] M. Haque, H. Al-Khaiat, O. Kayali, Strength and durability of lightweight concrete, Cement and Concrete Composites, 26(4) (2004) 307-314.
[3] A.M. Neville, Properties of concrete, Longman London, 1995.
[4] R. Madandoust, M. Kazemi, P.K. Talebi, J. de Brito, Effect of the curing type on the mechanical properties of lightweight concrete with polypropylene and steel fibres, Construction and Building Materials, 223 (2019) 1038-1052.
[5] B.L.A. Tuan, C.-L. Hwang, K.-L. Lin, Y.-Y. Chen, M.-P. Young, Development of lightweight aggregate from sewage sludge and waste glass powder for concrete, Construction and building materials, 47 (2013) 334-339.
[6] N.H. Balam, D. Mostofinejad, M. Eftekhar, Effects of bacterial remediation on compressive strength, water absorption, and chloride permeability of lightweight aggregate concrete, Construction and Building Materials, 145 (2017) 107-116.
[7] F. Salmasi, D. Mostofinejad, Investigating the effects of bacterial activity on compressive strength and durability of natural lightweight aggregate concrete reinforced with steel fibers, Construction and Building Materials, 251 (2020) 119032.
[8] G. Pachideh, V. Toufigh, Strength of SCLC recycle springs and fibers concrete subject to high temperatures, Structural Concrete,  (2021).
[9] G. Pachideh, M. Gholhaki, An experimental into effect of temperature rise on mechanical and visual characteristics of concrete containing recycled metal spring, Structural Concrete,  (2020).
[10] S. Mindess, F. Young, D. Darwin, Concrete 2nd Editio, Technical Documents,  (2003).
[11] C.-M. Aldea, W.-J. Song, J.S. Popovics, S.P. Shah, Extent of healing of cracked normal strength concrete, Journal of materials in civil engineering, 12(1) (2000) 92-96.
[12] J. Xu, X. Wang, Self-healing of concrete cracks by use of bacteria-containing low alkali cementitious material, Construction and Building Materials, 167 (2018) 1-14.
[13] J. Feng, Y. Su, C. Qian, Coupled effect of PP fiber, PVA fiber and bacteria on self-healing efficiency of early-age cracks in concrete, Construction and Building Materials, 228 (2019) 116810.
[14] P. Dinarvand, A. Rashno, Review of the potential use of bacterial Precipitation in self-healing, improving durability and properties of concrete, Sharif Journal of Civil Engineering,  (2022) (in persian).
[15] K.K. Sahoo, A.K. Sathyan, P. Sarkar, R. Davis, Improvement of the mechanical properties of mortar and concrete using ureolytic bacteria, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Construction Materials, 171(5) (2018) 179-186.
[16] T.S. Priya, N. Ramesh, A. Agarwal, S. Bhusnur, K. Chaudhary, Strength and durability characteristics of concrete made by micronized biomass silica and Bacteria-Bacillus sphaericus, Construction and Building Materials, 226 (2019) 827-838.
[17] B. Tayebani, D. Mostofinejad, Penetrability, corrosion potential, and electrical resistivity of bacterial concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 31(3) (2019) 04019002.
[18] M.S. Jafarnia, M.K. Saryazdi, S.M. Moshtaghioun, Use of bacteria for repairing cracks and improving properties of concrete containing limestone powder and natural zeolite, Construction and Building Materials, 242 (2020) 118059.
[19] M.A. Akhlaghi, R. Bagherpour, H. Kalhori, Application of bacterial nanocellulose fibers as reinforcement in cement composites, Construction and Building Materials, 241 (2020) 118061.
[20] B. Tayebani, N. Hosseinibalam, D. Mostofinejad, Influential Effect of Self-Healing Treatment on Water Absorption and Electrical Resistance of Normal and Light Weight Aggregate Concretes, International Journal of Civil and Environmental Engineering, 13(4) (2019) 195-199.
[21] W. De Muynck, K. Cox, N. De Belie, W. Verstraete, Bacterial carbonate precipitation as an alternative surface treatment for concrete, Construction and Building Materials, 22(5) (2008) 875-885.
[22] S. Ghosh, M. Biswas, B. Chattopadhyay, S. Mandal, Microbial activity on the microstructure of bacteria modified mortar, Cement and Concrete Composites, 31(2) (2009) 93-98.
[23] N. Nain, R. Surabhi, N. Yathish, V. Krishnamurthy, T. Deepa, S. Tharannum, Enhancement in strength parameters of concrete by application of Bacillus bacteria, Construction and Building Materials, 202 (2019) 904-908.
[24] N. Karimi, D. Mostofinejad, Bacillus subtilis bacteria used in fiber reinforced concrete and their effects on concrete penetrability, Construction and Building Materials, 230 (2020) 117051.
[25] G. Pachideh, M. Gholhaki, H. Ketabdari, Effect of pozzolanic wastes on mechanical properties, durability and microstructure of the cementitious mortars, Journal of Building Engineering, 29 (2020) 101178.
[26] G. Pachideh, M. Gholhaki, Assessment of post-heat behavior of cement mortar incorporating silica fume and granulated blast-furnace slag, Journal of Structural Fire Engineering,  (2020).
[27] R. Siddique, K. Singh, M. Singh, V. Corinaldesi, A. Rajor, Properties of bacterial rice husk ash concrete, Construction and Building materials, 121 (2016) 112-119.
[28] R. Siddique, A. Jameel, M. Singh, D. Barnat-Hunek, A. Aït-Mokhtar, R. Belarbi, A. Rajor, Effect of bacteria on strength, permeation characteristics and micro-structure of silica fume concrete, Construction and Building Materials, 142 (2017) 92-100.
[29] N. Chahal, R. Siddique, Permeation properties of concrete made with fly ash and silica fume: Influence of ureolytic bacteria, Construction and Building Materials, 49 (2013) 161-174.
[30] R. Siddique, A. Rajor, Strength and microstructure analysis of bacterial treated cement kiln dust mortar, Construction and Building Materials, 63 (2014) 49-55.
[31] R. Siddique, A. Rajor, Influence of bacterial treated cement kiln dust on the properties of concrete, Construction and building materials, 52 (2014) 42-51.
[32] Y.Ç. Erşan, F.B. Da Silva, N. Boon, W. Verstraete, N. De Belie, Screening of bacteria and concrete compatible protection materials, Construction and Building Materials, 88 (2015) 196-203.
[33] P. Ghosh, S. Mandal, B. Chattopadhyay, S. Pal, Use of microorganism to improve the strength of cement mortar, Cement and Concrete Research, 35(10) (2005) 1980-1983.
[34] J. Wang, D. Snoeck, S. Van Vlierberghe, W. Verstraete, N. De Belie, Application of hydrogel encapsulated carbonate precipitating bacteria for approaching a realistic self-healing in concrete, Construction and building materials, 68 (2014) 110-119.
[35] H.W. Kua, S. Gupta, A.N. Aday, W.V. Srubar III, Biochar-immobilized bacteria and superabsorbent polymers enable self-healing of fiber-reinforced concrete after multiple damage cycles, Cement and Concrete Composites, 100 (2019) 35-52.
[36] N. Shaheen, R.A. Khushnood, W. Khaliq, H. Murtaza, R. Iqbal, M.H. Khan, Synthesis and characterization of bio-immobilized nano/micro inert and reactive additives for feasibility investigation in self-healing concrete, Construction and Building Materials, 226 (2019) 492-506.
[37] J. Wang, A. Mignon, G. Trenson, S. Van Vlierberghe, N. Boon, N. De Belie, A chitosan based pH-responsive hydrogel for encapsulation of bacteria for self-sealing concrete, Cement and Concrete Composites, 93 (2018) 309-322.
[38] W. Khaliq, M.B. Ehsan, Crack healing in concrete using various bio influenced self-healing techniques, Construction and Building Materials, 102 (2016) 349-357.
[39] N. Parastegari, D. Mostofinejad, Influence of Bacteria on Performance of Air Entrained Concrete, Amirkabir J. Civil Eng, 50(6) (2019) 1103-1112 (in persian).
[40] N. Parastegari, D. Mostofinejad, D. Poursina, Use of bacteria to improve electrical resistivity and chloride penetration of air-entrained concrete, Construction and Building Materials, 210 (2019) 588-595.
[41] F. Zhou, F. Lydon, B. Barr, Effect of coarse aggregate on elastic modulus and compressive strength of high performance concrete, Cement and concrete research, 25(1) (1995) 177-186.
[42] P.-C. Aïtcin, P.K. Mehta, Effect of coarse aggregate characteristics on mechanical properties of high-strength concrete, Materials Journal, 87(2) (1990) 103-107.
[43] H. Donza, O. Cabrera, E. Irassar, High-strength concrete with different fine aggregate, Cement and Concrete research, 32(11) (2002) 1755-1761.
[44] H. Binici, T. Shah, O. Aksogan, H. Kaplan, Durability of concrete made with granite and marble as recycle aggregates, Journal of materials processing technology, 208(1-3) (2008) 299-308.
[45] M. Naderi, r. valibeigi, s.m. mir safi, Investigating the Effect of kind of aggregate on strength and permeability of concrete, Journal of Structural and Construction Engineering, 5(1) (2018) 109-126, (in Persian).
[46] V. Achal, A. Mukherjee, M.S. Reddy, Effect of calcifying bacteria on permeation properties of concrete structures, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 38(9) (2011) 1229-1234.
[47] S. Mondal, A.D. Ghosh, Investigation into the optimal bacterial concentration for compressive strength enhancement of microbial concrete, Construction and Building Materials, 183 (2018) 202-214.
[48] H. Chen, C. Qian, H. Huang, Self-healing cementitious materials based on bacteria and nutrients immobilized respectively, Construction and Building Materials, 126 (2016) 297-303.
[49] R.A. Khushnood, Z.A. Qureshi, N. Shaheen, S. Ali, Bio-mineralized self-healing recycled aggregate concrete for sustainable infrastructure, Science of the Total Environment, 703 (2020) 135007.
[50] L. Jiang, G. Jia, C. Jiang, Z. Li, Sugar-coated expanded perlite as a bacterial carrier for crack-healing concrete applications, Construction and Building Materials, 232 (2020) 117222.
[51] S. Mondal, P. Das, P. Datta, A.D. Ghosh, Deinococcus radiodurans: A novel bacterium for crack remediation of concrete with special applicability to low-temperature conditions, Cement and Concrete Composites, 108 (2020) 103523.
[52] C. Liu, X. Xu, Z. Lv, L. Xing, Self-healing of Concrete Cracks by Immobilizing Microorganisms in Recycled Aggregate, Journal of Advanced Concrete Technology, 18(4) (2020) 168-178.
[53] C. Meera, V. Subha, Strength and durability assessment of bacteria based self-healing concrete, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering,(IOSR-JMCE),  (2016) 1-7.
[54] S.V. Reddy, A.K. Satya, S.M. Rao, M. Azmatunnisa, A biological approach to enhance strength and durability in concrete structures, International journal of advances in engineering & technology, 4(2) (2012) 392.
[55] A. C150/C150M-20, Standard Specification for Portland Cement,  (2020).
[56] M.R. Ahmad, B. Chen, S.F.A. Shah, Investigate the influence of expanded clay aggregate and silica fume on the properties of lightweight concrete, Construction and Building Materials, 220 (2019) 253-266.
[57] ASTM C1240-20, Standard Specification for Silica Fume Used in Cementitious Mixtures, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2020, www.astm.org.
[58] A. Hussin, C. Poole, Petrography evidence of the interfacial transition zone (ITZ) in the normal strength concrete containing granitic and limestone aggregates, Construction and Building Materials, 25(5) (2011) 2298-2303.
[59] ASTM C33 / C33M-18, Standard Specification for Concrete Aggregates, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2018, www.astm.org.
[60] ASTM C1017 / C1017M-13e1, Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013, www.astm.org.
[61] B. EN, 934-2 “Admixtures For Concrete, Mortar and Grout-Part 2: Concrete Admixtures; Definitions, Requirements, Conformity, Marking and Labelling”, British Standards Institution,  (2009).
[62] K. Van Tittelboom, W. De Muynck, N. De Belie, W. Verstraete, Bacteria protect and heal concrete and stone, WTA Schriftenreihe, 33 (2009) 439-457.
[63] J. Xu, W. Yao, Z. Jiang, Non-ureolytic bacterial carbonate precipitation as a surface treatment strategy on cementitious materials, Journal of Materials in Civil Engineering, 26(5) (2014) 983-991.
[64] V. Achal, X. Pan, Influence of calcium sources on microbially induced calcium carbonate precipitation by Bacillus sp. CR2, Applied biochemistry and biotechnology, 173(1) (2014) 307-317.
[65] P. Dinarvand, A. Rashno, Review of the potential application of bacteria in self-healing and the improving properties of concrete/mortar, Journal of Sustainable Cement-Based Materials,  (2021) 1-34.
[66] J.R. Prestera, M. Boyle, D.A. Crocker, S.B. Chairman, E.A. Abdun-Nur, S.G. Barton, L.W. Bell, S.J. Blas Jr, G.R. Berg, P.M. Carrasquillo, Standard Practice for Selecting Proportions for Structural Lightweight Concrete (ACI 211.2-98),  (1998).
[67] ASTM C330 / C330M, Standard Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete,  (2017).
[68] E. 12390-3, Testing hardened concrete-Part 3: Compressive strength of test specimens, in, CEN Brussels, 2009.
[69] A. C642-13, Standard test method for density, absorption, and voids in hardened concrete, West Conshohocken, PA: ASTM International,  (2013).
[70] C. Astm, Standard test method for bulk electrical conductivity of hardened concrete, West Conshohocken (PA): ASTM,  (2012).
[71] ASTM C1202-19, Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019, www.astm.org.
[72] C.S. Jacob, V. Jose, Study on Mechanical Properties of Self Healing Self Curing Concrete, in:  National Conference on Structural Engineering and Construction Management, Springer, 2019, pp. 935-943.
[73] M.Gannadi, M.A.L. yaghin, R.Amiri, Effect of Air Entrain and Microsilis Additives on Light Weight Perlite Concrete, Quarterly Journal of Structural Engineering, 10(1) (2013) 61-68 (in persian).