ارزیابی احتمالاتی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با و بدون میان‌قاب روی بستر صلب و انعطاف‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

بررسی خسارت‌های ناشی از زلزله‌های گذشته، مانند زلزله‌ی کرمانشاه، مؤید این مطلب است که ساختمآن‌های دارای میان‌قاب، که بر روی زمین‌های نرم احداث شده بودند‌، آسیب‌های بیشتری را نسبت به این ساختمآن‌ها بر روی خاک صلب تجربه کردند. یکی از دلایل این خسارت، نادیده گرفتن اثرات میان‌قاب بر رفتار سازه علی رغم توصیه‌ی آیین‌نامه‌های لرزه‌ای می‌باشد. از این رو در این تحقیق به بررسی و مقایسه اثر وجود یا عدم وجود میان‌قاب‌های مصالح بنایی بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های با قاب خمشی فولادی با در نظرگیری اثرات اندرکنش خاک‌ – سازه پرداخته شده است. در این راستا، تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی افزاینده بر روی قاب‌های دو بعدی با 3، 6، 9، 12، 15 و 20 طبقه و سه دهانه که در ساختگاه نوع B بر اساس یوروکد 8 طراحی شده بودند، انجام شد. بدین منظور 21 عدد شتاب‌نگاشت‌ دور از گسل مطابق با پیشنهاد FEMA-P695 انتخاب و تحلیل‌های مزبور در نرم‌افزار SeismoStruct انجام گردید. همچنین اثرات اندرکنش خاک - سازه بر روی دو بستر صلب و انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شد. سپس ارزیابی احتمالاتی با به دست آوردن منحنی‌های شکنندگی لرزه‌ای مدل‌های مورد مطالعه برای سه سطح عملکردی بهره‌‌‌ برداری بی‌وقفه، ایمنی جانی و آستانه فروریزش انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد طبقات، وجود میان‌قاب باعث کاهش آسیب‌پذیری سازه می‌شود. نتایج نشان داد که وجود میان‌قاب باعث کاهش آسیب‌پذیری سازه با ارتفاع‌های مختلف می‌شود به طوری که شتاب طیفی مورد نیاز برای ایجاد عملکرد آستانه فروریزش از 1/2تا 3 برابر افزایش می‌یابد. همچنین در نظر‌گیری و یا عدم در نظرگیری SSI در قاب‌های با ارتفاع کم تاثیر اندکی در برآورد خسارت دارد. هر چند در نظرگیری اثر اندرکنش خاک سازه با افزایش ارتفاع در جهت اطمینان بوده و برآورد واقع گرایانه‌تری از ظرفیت سازه را به دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic Evaluation of Seismic Performance of Moment Resisting Steel Frames with and without Masonry Infill on Rigid and Flexible Floor

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hajati
  • Sayed Mohammad Motovali Emami
Faculty of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Examination of the damage caused by past earthquakes, such as the Kermanshah earthquake, confirms that infilled-frame buildings, which were built on soft soil, experienced more damage than these buildings on site with hard soil. One reason for this damage is ignorance of the effects of masonry infill on the behavior of the structure, despite the recommendations of seismic codes. Therefore, in this research, the effect of the presence or absence of masonry infills on the seismic performance of steel moment-resisting frames with considering the effect of soil-structure interaction has been investigated. In this regard, incremental nonlinear dynamic analyzes were performed on two-dimensional frames with 3, 6, 9, 12, 15, and 20 stories and three bays, which were designed in soil type B o based on Eurocode-8. For this purpose, 21 far-field ground motions were selected according to the FEMA-P695 and time history analyses were performed in SeismoStruct. Also, the effects of soil-structure interaction on both rigid and flexible substrates were considered. Then, probabilistic evaluation of the frames was performed by obtaining the seismic fragility curves in immediate occupancy (IO), life safety (LS), and collapse prevention (CP) performance levels. The results showed that the presence of infill panels reduces the vulnerability of structures, especially by increasing the frame height. The spectral acceleration required to create collapse prevention performance increases from 1.2 to 3 times. However, considering the effects of soil-structure interaction in the estimation of structural capacity is more reliable and leads to the more realistic capacity estimation of structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probabilistic evaluation
  • Steel moment frame
  • Infilled frames
  • Fragility curves
  • Soil-structure interaction
[1] K. Nezami, Investigating the effect of interframes on the behavior of steel buildings with a bending frame system with geometric irregularities in the plan,  (2018).
[2] S. Polyakov, Masonry in Framed Buildings: An Investigation into the Strength and Stiffness of Masonry Infilling." Gosudarstvennoe izdatel’stvo Literatury po stroitel’stvu i arkhitekture, Moscow Russia. Technical Report, 1956.
[3] S. Polyakov, Masonry in framed buildings (Godsudarstvenoe Isdatel’stvo Literatury Po Stroidal stvui Architecture. Moscow, 1956), Traduzido por GL Cairns,  (1963).
[4] J.R. Benjamin, Methodology for Developng Seismic Fragility,  (1994).
[5] M. Holmes, Steel frames with brickwork and concrete infilling, proceedings of the Institution of civil Engineers, 19(4) (1961) 473-478.
[6] W.W. El-Dakhakhni, M. Elgaaly, A.A. Hamid, Three-strut model for concrete masonry-infilled steel frames, Journal of Structural Engineering, 129(2) (2003) 177-185.
[7] F.J. Crisafulli, A.J. Carr, Proposed macro-model for the analysis of infilled frame structures, Bulletin of the New Zealand society for earthquake engineering, 40(2) (2007) 69-77.
[8] S. Moghadam, The effect of different methods of modeling the flexural concrete infill on the seismic performance of legal costs (2009).
[9] K. Abdelkareem, F.A. Sayed, M. Ahmed, N. Al-Mekhlafy, Equivalent strut width for modeling rc infilled frames, N. AL-Mekhlafy et al., Equivalent strut width for modeling RC infilled frames,  (2013) 851-866.
[10] T. Paulay, M.N. Priestley, Seismic design of reinforced concrete and masonry buildings,  (1992).
[11] A. Nassirpour, D. D’Ayala, Fragility Analysis of Mid-Rise Masonry Infilled Steel Frame (MISF) Structures, in:  Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 2014.
[12] F. Di Trapani, M. Malavisi, Seismic fragility assessment of infilled frames subject to mainshock/aftershock sequences using a double incremental dynamic analysis approach, Bulletin of Earthquake Engineering, 17(1) (2018) 211-235.
[13] S.M. Motovali Emami, M. Mohammadi, Effect of frame connection rigidity on the behaviour of infilled steel frames, Journal of Constructional Steel Research (under review),  (2017).
[14] M. Mohammadi, S.M. Motovali Emami, Multi-bay and pinned connection steel infilled frames; an experimental and numerical study, Engineering Structures, 188 (2019) 43-59.
[15] M. Mhsuli, Effect of soil-structure interaction on behavior
The inelastic instrument has a buried fondation Buried, American Journal of Engineering and Applied Sciences, 1(2) (2006) 121-125.
[16] F. Muller, E. Keintzel, Ductility requirements for flexibly supported antiseismic structures, in:  Proceedings of the 7th European conference on earthquake engineering, (1982).
[17] M.E. Rodriguez, R. Montes, Seismic response and damage analysis of buildings supported on flexible soils, Earthquake engineering & structural dynamics, 29(5) (2000) 647-665.
[18] M.M. Yahyai, M. Mahoutian, Soil Structure Interaction between Two Adjacent Buildings under Earthquake Load, European Earthquake Engineering, 2 (2008) 121-125.
[19] S.A.A. Naserkhaki, F. N. A. and Pourmohammad, Earthquake induced pounding between adjacent buildings considering soil-structure interaction, Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 11 (2012) 343-358.
[20] A.A. Farghaly, Optimization of viscous dampers with the influence of soil structure interaction on response of two adjacent 3-D buildings under seismic load, International Organization of Scientific Research Journal of Engineering, 04 (2014) 18-27.
[21] P.D.a.M. Pawar, P. B, Effect of seismic pounding on adjacent buildings considering soil-structure interaction, International Organization of Scientific Research Journal of Engineering, 1 (2015) pp. 286-294.
[22] H. Tavakoli, M. Moridi, Simultaneous Effects of Soil-structure and Masonry Infill-Structure Interactions on Seismic Performance of Steel Frames, J Archit Eng Tech, 6(197) (2017) 2.
[23] SeismoStruct, User_Manual ifilled frame.,  (2016).
[24] C.a. Blandon, Inelasti Infill Panel Element Type, Manual of SeismoStruct,  (1997,2005).
[25] N.B. Athanasios I. Dimopoulosa, Dimitri E. Beskos, Seismic yield displacements of plane moment resistingand x-braced steel frames, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 41 (2012) 128-140.
[26] C. Kircher, G. Deierlein, J. Hooper, H. Krawinkler, S. Mahin, B. Shing, J. Wallace, Evaluation of the FEMA P-695 methodology for quantification of building seismic performance factors, 2010.
[27] B.S.S.C. US, NEHRP guidelines for the seismic rehabilitation of buildings,  (1997).
[28] F.E.M. Agency, NEHRP recommended provisions for seismic regulations for new buildings and other structures, Fema, 2003.
[29] Crisafulli, Francisco J., and Athol J. Carr. Proposed macro-model for the analysis of infilled frame structures. Bulletin of the New Zealand society for earthquake engineering 40(2) (2007) 69-77.
[30] Crisafulli, Francisco J., Athol J. Carr, Robert Park. Analytical modelling of infilled frame structures. Bulletin of the New Zealand society for earthquake engineering 33(1) (2000) 30-47.
[31] J.J. Blandón, M.E. Rodriguez, Behavior of connections and floor diaphragms in seismic-resisting precast concrete buildings, PCI journal, 50(2) (2005) 56-75.
[32] J.P. Wolf, A.J. Deeks, Foundation vibration analysis: A strength of materials approach, Elsevier, 2004.
[33] J.P. Wolf, Soil-structure interaction - conical methods, Second National Conference on Structures - Earthquakes - Geotechnics, 2 (2012) 121-125.
[34] S.M. Motovali Emami, M. Mohammadi, Influence of vertical load on in-plane behavior of masonry infilled steel frames, Earthquakes and Structures, 11(4) (2016) 609-627.
[35] F. 350, Recommended seismic design criteria for new steel moment frame buildings, SAC joint venture Washington D.C., USA: FEMA,  (2000).
[36] m. Banazadeh, Probabilistic evaluation of collapse level of steel structures based on simulation of failure mechanisms using Bayesian probabilistic network,  (2013).
[37] L.F. Ibarra, H Krawinkler Global collapse of frame structures under seismic excitations, Report No. 152, Stanford University, 2005.
[38] L. Eads, E. Miranda, H. Krawinkler, D.G. Lignos, An efficient method for estimating the collapse risk of structures in seismic regions, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 42(1) (2012) 25-41.
[39] F. Prestandard, commentary for the seismic rehabilitation of buildings (FEMA356), Washington, DC: Federal Emergency Management Agency, 7 (2000).
[40] M. Mohammadi, M. Mirzaei, M.R. Pashaie, Seismic performance and fragility analysis of infilled steel frame structures using a new multi-strut model, Structures, 188 (2021) 1403-1415.