تاثیر انواع مختلف کنترل گرهای فازی در رفع حساسیت به تحریک لرزه‌ای یک سازه 11 طبقه با میراگر جرمی تنظیم شده فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 در سال‌های اخیر، استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده فعال برای کاهش پاسخ‌های لرزه­ای ساختمان بیشتر مورد بررسی قرار گرفته ‌است. الگوریتم‌های LQR و PID دو روش مرسوم در کنترل سازه­ ها می­ باشند که برای به دست آوردن نیروی کنترلی میراگر جرمی تنظیم شده فعال به کار برده می‌شوند. هر دو روش ذکر شده نسبت به سیگنال ورودی (تحریک لرزه‌ای) به سیستم حساس می­ باشند. برای حل مشکل بیان شده، در این بررسی هر دو روش با کنترل‌‌گر فازی ترکیب شده تا حساسیت آن‌ها نسبت به سیگنال ورودی کاهش یابد. لذا در این مطالعه، کارآیی و اثربخشی سه روش برای تخمین نیروی کنترل میراگر جرمی تنظیم شده فعال بررسی شده ‌است که شامل کنترل‌‌گر ترکیبی فازی-LQR، کنترل­‌گر ترکیبی فازی-PID و کنترل کننده منطق فازی می‌باشند و ضمناً، از الگوریتم بهینه­ سازی مبتنی بر مبصر-معلم –دانش‌آموز (OTBLO) برای افزایش عملکرد FLC استفاده شده ‌است. توابع عضویت فازی برای ورودی‌ها تنظیم شده و قوانین فازی برای یافتن نیروی کنترل مناسب برای کاهش پاسخ لرزه­ای سازه استخراج شده ‌است. در این مقاله پنج معیار کنترلی شامل حداکثر جابجایی، حداکثر شتاب، حداکثر جابجایی نسبی طبقات، نیروی برشی پایه و گشتاور پایه برای کارایی هر کدام از سیستم­ های کنترلی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین پاسخ‌های تاریچه زمانی سازه نیز مورد نظر قرار گرفته ‌است. به عنوان مثال عددی ساختمان 11 طبقه مجهز به میراگر جرمی تنظیم شده فعال که به منظور به دست آوردن نیروی کنترلی میراگر از کنترل کننده‌های مختلفی شامل کنترل‌‌گر ترکیبی فازی-LQR، کنترل­گر ترکیبی فازی-PID، کنترل‌گر منطق فازی و همچنین کنترل‌گر غیرفعال میراگر جرمی تنظیم شده که در معرض زلزله ­های گوناگونی قرار گرفته ‌است استفاده شده ‌است. نتایج نشان می­ دهند که سه کنترل کننده بهینه فعال به طور میانگین بین 9 تا 28 درصد، پاسخ‌های سازه که شامل حداکثر جابجایی، حداکثر شتاب، حداکثر جابجایی نسبی طبقات، نیروی برشی پایه و گشتاور پایه را در مقایسه با حالت کنترل نشده در زلزله‌های گوناگون کاهش داده و می­ توانند به طور موثری از پاسخ لرزه‌ای ساختمان بکاهند، در عین حال عملکرد کنترل کننده منطق فازی برای کاهش پاسخ‌های لرزه­ای کمی بهتر از دو کنترل کننده ترکیبی دیگر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of Different Types of Fuzzy Controllers in Relieving the Sensitivity to Seismic Excitation of an 11-Story Structure with an Active Mass Damper

نویسندگان [English]

  • Kambiz Takin
  • Roozbeh Doroudi
  • Siyamak Doroudi
Department of Civil Engineering, Safadasht Branch, Islamic azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The application of active tuned mass damper (ATMD) has been considered to control the seismic responses of the building in recent years. LQR and PID are two common methods in classical structural control. Both methods are sensitive to the input signal (seismic excitation). Therefore, in this study, the efficiency and effectiveness of three approaches are investigated to estimate the control force of ATMD; (1) fuzzy-LQR, (2) fuzzy-PID, and (3) fuzzy logic controller. The first and second one are the combination of linear quadratic regulator (LQR), and proportional–integral–derivative (PID) with fuzzy logic controller (FLC). The Observer-Teacher-Learner-Based Optimization algorithm (OTBLO) is utilized to enhance the performance of FLC. The fuzzy membership functions for inputs are tuned and fuzzy rules are extracted to find out proper control force to reduce the peak seismic response of a structure. In this study, five control criteria including maximum displacement, maximum acceleration, maximum Inter story drift, base shear force and base moment for the performance of each control system are evaluated. The results show that, although three optimized controllers can effectively reduce the peak seismic response of the building, the performance of fuzzy logic controller is slightly better than two other hybrid controllers to reduce seismic responses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Control
  • Observer-Teacher-Learner-Based Optimization
  • Fuzzy Logic Controller
  • PID
  • ATMD
[1] T.K. Datta Control of dynamic response of structures., in: In: Indo–US Symposium on Emerging Trends in Vibration and Noise Engineering, 1996, pp. 18–20.
[2] F. Amini, R. Doroudi, Control of a building complex with magneto-rheological dampers and tuned mass damper, Structural Engineering and Mechanics, 36(2) (2010) 181-195.
[3] S. Elias, V. Matsagar, Research developments in vibration control of structures using passive tuned mass dampers, Annual Reviews in Control, 44 (2017) 129-156.
[4] S. Elias, V. Matsagar, Wind response control of tall buildings with a tuned mass damper, Journal of Building Engineering, 15 (2018) 51-60.
[5] S. Elias, V. Matsagar, Wind response control of tall buildings with flexible foundation using tuned mass dampers, in:  Wind engineering for natural hazards: modeling, simulation, and mitigation of windstorm impact on critical infrastructure, 2018, pp. 55-78.
[6] S. Elias, V. Matsagar, Seismic vulnerability of a non-linear building with distributed multiple tuned vibration absorbers, Structure and Infrastructure Engineering, 15(8) (2019) 1103-1118.
[7] S. Elias, V. Matsagar, T.K. Datta, Along-wind response control of chimneys with distributed multiple tuned mass dampers, Structural Control and Health Monitoring, 26(1) (2019) e2275.
[8] S. Elias, V. Matsagar, T.K. Datta, Dynamic Response Control of a Wind-Excited Tall Building with Distributed Multiple Tuned Mass Dampers, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 19(06) (2019) 1950059.
[9] F. Amini, N. Tourani, P. Ghaderi, Performance evaluation of phase-controlled semiactive resettable TMD (PCRTMD) with the stiffness retuning ability under strong seismic motions, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 27(16) (2018) e1502.
[10] A.H. Heidari, S. Etedali, M.R. Javaheri-Tafti, A hybrid LQR-PID control design for seismic control of buildings equipped with ATMD, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 12(1) (2018) 44-57.
[11] S. Elias, V. Matsagar, Optimum tuned mass damper for wind and earthquake response control of high-rise building, in:  Advances in structural engineering, Springer, 2015, pp. 1475-1487.
[12] F.Y. Cheng, Smart structures: innovative systems for seismic response control, CRC press, 2008.
[13] N. Yang Jann, K. Agrawal Anil, B. Samali, J.-C. Wu, Benchmark Problem for Response Control of Wind-Excited Tall Buildings, Journal of Engineering Mechanics, 130(4) (2004) 437-446.
[14] S. Pourzeynali, H.H. Lavasani, A.H. Modarayi, Active control of high rise building structures using fuzzy logic and genetic algorithms, Engineering Structures, 29(3) (2007) 346-357.
[15] Y.M. Kim, K.P. You, J.Y. You, S.Y. Paek, B.H. Nam, LQR Control of Along-Wind Response of a Tall Building, Applied Mechanics and Materials, 421 (2013) 767-771.
[16] S.N. Deshmukh, N.K. Chandiramani, LQR Control of Wind Excited Benchmark Building Using Variable Stiffness Tuned Mass Damper, Shock and Vibration, 2014 (2014) 156523.
[17] R. Guclu, A. Sertbas, Evaluation of Sliding Mode and Proportional-Integral-Derivative Controlled Structures with an Active Mass Damper, Journal of Vibration and Control, 11(3) (2005) 397-406.
[18] R. Guclu, Sliding mode and PID control of a structural system against earthquake, Mathematical and Computer Modelling, 44(1) (2006) 210-217.
[19] N. Djedoui, A. Ounis, M. Abdeddaim, Active Vibration Control for Base-Isolated Structures Using a PID Controller against Earthquakes, International Journal of Engineering Research in Africa, 26 (2016) 99-110.
[20] S. Etedali, S. Tavakoli, PD/PID Controller Design for Seismic Control of High-Rise Buildings Using Multi-Objective Optimization: A Comparative Study with LQR Controller, Journal of Earthquake and Tsunami, 11(03) (2016) 1750009.
[21] M. Shahi, M.R. Sohrabi, S. Etedali, Seismic Control of High-Rise Buildings Equipped with ATMD Including Soil-Structure Interaction Effects, Journal of Earthquake and Tsunami, 12(03) (2018) 1850010.
[22] M. Arif Şen, M. Tinkir, M. Kalyoncu, Optimisation of a PID controller for a two-floor structure under earthquake excitation based on the bees algorithm, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 37(1) (2018) 107-127.
[23] D. Demetriou, N. Nikitas, K.D. Tsavdaridis, Semi active tuned mass dampers of buildings: A simple control option, American Journal of Engineering and Applied Sciences, 8(4) (2015) 620-632.
[24] A. Ramaswamy, S.F. ALI, Semi-active structural control using MR dampers: nonlinear control algorithms and benchmark applications, VDM Publishing, 2010.
[25] R. Guclu, H. Yazici, Vibration control of a structure with ATMD against earthquake using fuzzy logic controllers, Journal of Sound and Vibration, 318(1) (2008) 36-49.
[26] Z. Li, S. Zuo, Y. Liu, Fuzzy sliding mode control for smart structure with ATMD, in:  Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference, 2014, pp. 21-25.
[27] E. Nazarimofrad, S.M. Zahrai, Fuzzy control of asymmetric plan buildings with active tuned mass damper considering soil-structure interaction, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 115 (2018) 838-852.
[28] S.H.H. Lavasani, R. Doroudi, Meta heuristic active and semi-active control systems of high-rise building, International Journal of Structural Engineering, 10(3) (2020) 232-253.
[29] S.H.H. Lavasani, H. Alizadeh, R. Doroudi, P. Homami, Vibration control of suspension bridge due to vertical ground motions, Advances in Structural Engineering, 23(12) (2020) 2626-2641.
[30] N. Siddique, H. Adeli, Computational intelligence: synergies of fuzzy logic, neural networks and evolutionary computing, John Wiley & Sons, 2013.
[31] N.R. Fisco, H. Adeli, Smart structures: Part II — Hybrid control systems and control strategies, Scientia Iranica, 18(3) (2011) 285-295.
[32] W. Yu, S. Thenozhi, Active structural control with stable fuzzy PID techniques, Springer, 2016.
[33] T.J. Ross, Fuzzy logic with engineering applications, John Wiley & Sons, 2005.
[34] M. Shahrouzi, M. Aghabaglou, F. Rafiee, Observer-teacher-learner-based optimization: An enhanced meta-heuristic for structural sizing design, Structural engineering and mechanics: An international journal, 62(5) (2017) 537-550.