استفاده بهینه میکروسیلیس درکاهش خوردگی آرماتور درسازه های بتنی دریایی (مطالعه موردی اسکله P1 بندر امام خمینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری عمران (مهندسی و مدیریت ساخت) دانشگاه آزاد - واحد تهران مرکزی

2 تهران مرکزی

چکیده

چکیده

سازه های دریایی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و سهم مهمی که در اقتصاد کشور دارند جزء سازه ها ی زیربنایی به شمار میروند، که تعمیر و مرمت این سازه ها در برابر خوردگی به منظور افزایش دوام و عمر بهره برداری از موضوعات اساسی به حساب می آید. مهمترین خسارت به سازه های بتنی دریایی در منطقه جزر و مد و در اثر خوردگی آرماتورها در بتن می باشد. این شرایط عمر مفید سازه های بتنی را کاهش می دهد. یکی از روش های موثر برای جلوگیری از خوردگی آرماتور و کاهش نفوذ یونهای کلر در سازه های بتنی در محیط های دریایی، بهبود کیفیت و خواص مکانیکی بتن با استفاده از میکروسیلیس می باشد، اگر چه تا کنون مطالعات گوناگونی در مورد این موضوع انجام گرفته است ولی این مقاله در نظر دارد، استفاده بهینه میکروسیلیس درکاهش خوردگی آرماتور در سازه های بتنی دریایی را بر روی خواص بتن سخت شده در 18 ماه و طی زمانهای مختلف بررسی نماید. در نمونه های آزمایشگاهی با نسبت آب به سیمان 34% و40% و فوق روان کننده محدوده 3% تا 6% و میکروسیلیس با درصدهای 7، 10 و 13 ساخته شده و پس از قرار گیری در معرض شرایط تهاجمی، آزمایش سرعت خوردگی ، اندازه گیری شده است. نتایج حاصله مبین آنست که، اثر مخلوط بتن حاوی 10% میکروسیلیس با نسبت آب به سیمان 34% دوام آرماتور در برابر خوردگی و عمر مفید سازه های دریایی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimum use of micro silica in reducing corrosion reinforcing steel of marine concrete structures

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Tangtakabi 1
  • Mohammad Hassan ramesht 2
1 Mahshahr Petrochemical Director
2 Assistant professor and faculty member, Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

ABSTRACT

Marine structures are considered as infrastructural structures due to their special geographical location and their important share in the country's economy. The most important damage to marine concrete structures in the tidal zone is due to corrosion of reinforcements in concrete. These conditions reduce the useful life of concrete structures.

One of the effective methods to prevent corrosion of reinforcement and reduce the penetration of chlorine ions in concrete structures in marine environments is to improve the quality and mechanical properties of concrete using microsilica, although various studies have been conducted on this subject. However, this paper intends to investigate the optimal use of microsilica in reducing reinforcement corrosion in marine concrete structures on the properties of hardened concrete in 18 months and at different times.

In the Sample laboratory, with a ratio of water to cement, 34% ,40% and super plasticizer ranges from 3% to 6%, and the microsilica with the percentages 7,10,13, made, and after the exposed conditions on aggressive, etc. testing corrosion rate, Has been measured.The results show that. the effect of concrete mix containing 10% Silica fume with the ratio of water to cement 34% the durability of the reinforcement against corrosion and Service life marine structures increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: marine structures
  • reinforcement corrosion
  • microsilica
  • reinforcement steel concrete
  • Service life