ارزیابی آزمایشگاهی بهبود خواص مکانیکی خشت با استفاده از الیاف خرما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران/دانشگاه یزد

2 استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 عضو هیات علمی / دانشگاه یزد

چکیده

 مقاومت فشاری نسبتاً پایین و نیز مقاومت کششی ناچیز به همراه عدم شکل­ پذیری کافی از ضعف‌های اساسی ساختمان‌های گلین به شمار می‌رود که باعث آسیب ­پذیری آن‌ها در برابر بارهای ثقلی و جانبی از جمله بار زلزله می‌گردد. در این مطالعه آزمایشگاهی امکان استفاده از الیاف درخت خرما به عنوان یک مسلح کننده طبیعی جهت بهبود خواص مکانیکی خشت شامل مقاومت فشاری، مقاومت کششی و شکل­­ پذیری مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور بلوک ­های خشتی در ابعاد 50 × 200 × 200 میلی­متر مکعب و با افزودن الیاف خرما به مقدار 0، 0/25، 0/5، 0/75 و 1% وزنی خاک ساخته می ­شود. مقاومت فشاری از نمونه‌های مکعبی به ابعاد 50 × 50 × 50 میلی­ متر مکعب که از بلوک­ های خشت­ کامل بریده شده و شکل‌پذیری نمونه­ ها نیز با استفاده از منحنی­ های تنش - کرنش فشاری حاصل محاسبه می‌شود. به منظور ارزیابی مقاومت کششی نمونه‌ها، از آزمایش خمش سه نقطه‌ای بر روی نمونه ­های مکعب مستطیلی به ابعاد 50 × 50 × 200 میلی­ متر مکعب که از بلوک­ های خشت کامل بریده شده، استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده نشان می­ دهد افزودن مقدار 0/25% الیاف خرما می­ تواند مقاومت فشاری خشت را تا حدود 50% و افزودن 1% الیاف مقاومت کششی آن را تا بیش از 100% نسبت به نمونه شاهد افزایش دهد. همچنین بر پایه آنالیز نتایج به دست آمده از آزمایش­ های فشاری و خمش سه نقطه ­ای، روابط تحلیلی برای تخمین مقاومت فشاری و کششی مصالح خشتی مسلح شده با الیاف خرما (با مقدار الیاف 0 تا 1%) پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation into improving the mechanical properties of adobe using palm fibers

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Abolfazl Eslamihassanabadi 2
  • Reza Morshed 3
1 Department of Civil Engineering/Yazd University
2 Assistant Professor, Dept. of Civil Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
3 Department of Civil Engineering/Yazd University
چکیده [English]

The relatively low compressive strength and negligible tensile resistance aligned with inadequate ductility are considered as major drawbacks of earthen buildings leading to their vulnerability against the gravity and lateral loading including seismic-induced forces. In this study, the possibility of using palm fibers as a natural reinforcement in order to improve the mechanical properties of adobe bricks including compressive strength, tensile strength and ductility are evaluated. To this end, adobe bricks with dimensions of 200 × 200 × 50 mm3 are made by adding palm fibers of 0, 0.25, 0.5, 0.75, and 1% of soil weight. Compressive properties are determined using cube samples with dimensions of 50 × 50 × 50 mm3 cut from the full-scale adobe bricks while the ductility factor is obtained using the compressive stress-strain curves. To evaluate the tensile strength of specimens, three-point flexural tests are conducted on prismatic specimens of 50 × 50 × 200 mm3 cut from the full-scale adobe bricks. The obtained results indicated adding 0.25% palm fibers can increase the compressive strength of adobe bricks by 50% and adding 1% palm fiber can twice the tensile strength. Further, based on the analysis of the results obtained from the compressive and three-point bending tests, analytical expressions are proposed to estimate the compressive and tensile strengths of adobe bricks reinforced by palm fiber (from 0 to 1%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adobe
  • Palm fibers
  • Compressive strength
  • Tensile strength
  • Ductility
[1] A. Olotuah, Recourse to earth for low-cost housing in Nigeria, Building and environment, 37(1) (2002) 123-129.
[2] F. Tootoonchy, B. Asgarian, F. Danesh, Experimental in-plane behavior and retrofitting method of mud-brick walls, International Journal of Civil Engineering, 13(2) (2015) 191-201.
[3] A.U. Pope, Arthur Upham Pope Introducing Persian Architecture, Published under the auspices of the Farah Pahlavi Cultural Foundation & the …, 1976.
[4] A. Vatani Oskouei, M. Afzali, M. Madadipour, A. Bakhshi, Reinforcement Approach in Experimental Investigations of Mud Brick Wall under Diagonal Tension, Journal of Housing and Rural Environment, 35(154) (2016) 107-124 (in persian).
[5] UNESCO. World heritage list. Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO); 2016. http://whc.unesco.org/en/list/.
[6] M. Bouhicha, F. Aouissi, S. Kenai, Performance of composite soil reinforced with barley straw, Cement and concrete composites, 27(5) (2005) 617-621.
[7] C. Galán-Marín, C. Rivera-Gómez, J. Petric, Clay-based composite stabilized with natural polymer and fibre, Construction and Building Materials, 24(8) (2010) 1462-1468.
[8] A.V. Oskouei, M. Afzali, M. Madadipour, Experimental investigation on mud bricks reinforced with natural additives under compressive and tensile tests, Construction and Building Materials, 142 (2017) 137-147.
[9] D. Silveira, H. Varum, A. Costa, Influence of the testing procedures in the mechanical characterization of adobe bricks, Construction and Building Materials, 40 (2013) 719-728.
[10] Ş. Yetgin, Ö. Çavdar, A. Cavdar, The effects of the fiber contents on the mechanic properties of the adobes, Construction and Building Materials, 22(3) (2008) 222-227.
[11] M. Ouedraogo, K. Dao, Y. Millogo, J.-E. Aubert, A. Messan, M. Seynou, L. Zerbo, M. Gomina, Physical, thermal and mechanical properties of adobes stabilized with fonio (Digitaria exilis) straw, Journal of Building Engineering, 23 (2019) 250-258.
[12] H. Danso, D.B. Martinson, M. Ali, J.B. Williams, Mechanisms by which the inclusion of natural fibres enhance the properties of soil blocks for construction, Journal of Composite Materials, 51(27) (2017) 3835-3845.
[13] J. Concha-Riedel, G. Araya-Letelier, F.C. Antico, U. Reidel, A. Glade, Influence of jute fibers to improve flexural toughness, impact resistance and drying shrinkage cracking in adobe mixes, in:  Earthen Dwellings and Structures, Springer, 2019, pp. 269-278.
[14] O. Ige, H. Danso, Physico-mechanical and thermal gravimetric analysis of adobe masonry units reinforced with plantain pseudo-stem fibres for sustainable construction, Construction and Building Materials, 273 (2021) 121686.
[15] E. Olacia, A.L. Pisello, V. Chiodo, S. Maisano, A. Frazzica, L.F. Cabeza, Sustainable adobe bricks with seagrass fibres. Mechanical and thermal properties characterization, Construction and Building Materials, 239 (2020) 117669.
[16] R. Illampas, V.G. Loizou, I. Ioannou, Effect of straw fiber reinforcement on the mechanical properties of adobe bricks, in:  Poromechanics VI, 2017, pp. 1331-1338.
[17] Y. Millogo, J.-C. Morel, J.-E. Aubert, K. Ghavami, Experimental analysis of Pressed Adobe Blocks reinforced with Hibiscus cannabinus fibers, Construction and Building Materials, 52 (2014) 71-78.
[18] G. Araya-Letelier, F. Antico, C. Burbano-Garcia, J. Concha-Riedel, J. Norambuena-Contreras, J. Concha, E.S. Flores, Experimental evaluation of adobe mixtures reinforced with jute fibers, Construction and Building Materials, 276 (2021) 122127.
[19] E. Quagliarini, S. Lenci, The influence of natural stabilizers and natural fibres on the mechanical properties of ancient Roman adobe bricks, Journal of Cultural Heritage, 11(3) (2010) 309-314.
[20] J. Vargas-Neumann, C. Oliveira, D. Silveira, H. Varum, Seismic Retrofit of Adobe Constructions, in:  Strengthening and Retrofitting of Existing Structures, Springer, 2018, pp. 85-111.
[21] ASTM International, ASTM D7928 - 17 Standard Test Method for Particle-Size Distribution (Gradation) of Fine- Grained Soils Using the Sedimentation (Hydrometer) Analysis, USA, 2017.
[22] ASTM International, ASTM D6913/D6913M - 17 Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis, USA, 2017.
[23] ASTM International, ASTM D4318 - 17 Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils, USA, 2017.
[24] ASTM D 3822-07. Standard Test Method for Tensile Properties of Single Textile Fibers, 2007.
[25] EN 1926. Natural stone test methods – determination of compressive strength. Brussels: Comité Européen de Normalisation; 2006.
[26] F. Parisi, D. Asprone, L. Fenu, A. Prota, Experimental characterization of Italian composite adobe bricks reinforced with straw fibers, Composite Structures, 122 (2015) 300-307.
[27] NP EN 1052–1: 2002 Methods of test for masonry – Part 1: Determination of compressive strength. Brussels: European Committee for Standardization (CEN), Caparica: Instituto Português da Qualidade (IPQ); 2002 [Portuguese].
[28] ASTM C348-14, Standard Test Method for Flexural Strength of Hydraulic-Cement Mortars, 2014.
[29] EN 1015–11. Methods of test for mortar for masonry – part 11: determination of flexural and compressive strength of hardened mortar. Brussels: Comité Européen de Normalisation; 2019.
[30] K.Q. Tran, T. Satomi, H. Takahashi, Improvement of mechanical behavior of cemented soil reinforced with waste cornsilk fibers, Construction and Building Materials, 178 (2018) 204-210.
[31] D. Silveira, H. Varum, A. Costa, T. Martins, H. Pereira, J. Almeida, Mechanical properties of adobe bricks in ancient constructions, Construction and Building Materials, 28(1) (2012) 36-44.
[32] H. Danso, D.B. Martinson, M. Ali, J. Williams, Effect of fibre aspect ratio on mechanical properties of soil building blocks, Construction and Building Materials, 83 (2015) 314-319.