مطالعه آزمایشگاهی کاشت چسبی میلگرد در بتن تحت بارهای کششی و برشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 تهران-میدان انقلاب-خ. 16 آذر- دانشکده فنی- دانشکده عمران

3 تهران خیابان انقلاب دانشگاه تهران دانشکده عمران

چکیده

امروزه روش­ های متنوعی برای تقویت سازه ­ها توسعه پیدا کرده است و یکی از تکنیک­های پرکاربرد کاشت میلگرد در اعضای بتنی است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی کارآئی و ایمنی کاشت میلگرد در شرایط کارگاهی نسبتاً خوب در ایران شامل تکنیک اجرا، چسب و بتن مصرفی است. بدین معنی که با فرض رعایت ضوابط آیین­ نامه ACI 318-19 و شرایط اجرایی نسبتاً خوب، اثر پارامترهایی همچون چسب موجود در ایران، طول مهار، فاصله میلگرد از لبه نمونه بتنی، و کاشت تکی و گروهی، در نمونه ­های مسلح و غیرمسلح بررسی شود. برای این منظور، هشت آزمایش کشش و هشت آزمایش برش بر روی نمونه میلگردهای کاشته شده انجام شد. کاشت توسط چسب اپوکسی دو جزئی هیلتی صورت گرفت و مطالعات نشان داد که با افزایش عمق کاشت و فاصله گرفتن از لبه نمونه بتنی، هم ظرفیت کششی و هم برشی افزایش پیدا می­ کند. در کاشت گروهی، با کاهش فاصله میلگردها، مقاومت اولیه بین چسب و بتن کاهش می ­یابد و دلیل آن ایجاد ترک بین دو میلگرد است. در نهایت، نتایج به دست آمده از آزمایش­ ها با روابط آیین­ نامه ACI 318-19 مقایسه گردید. مقایسه نشان داد آیین­ نامه مذکور با ضریب اطمینان حداقل 1/5 برای کشش و ضریب اطمینان 2 برای برش، ظرفیت میلگردهای کاشته شده را پیش­ بینی می­ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of post-installed adhesive anchors in concrete under tension and shear loads

نویسندگان [English]

  • keivan entezari 1
  • Mohammad-Sadegh Marefat 2
  • Abdolah Hosseini 3
1 School of Civil Engineering, College of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 School of Civil Engineering, College of Civil Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 One of the most widely used techniques in the rehabilitation of concrete structures is the application of post-installed adhesive anchors in concrete. The main purpose of this study is to evaluate the efficiency and safety of this technique under domestic Iranian workshop conditions. This study focuses on the effects of parameters such as adhesives used in Iran, embedment depth, edge distance, and the use of either single or group of anchors in both reinforced and plain concrete members. The design procedure is in accordance with ACI 318-19 guidelines. For this study, eight tension and eight shear tests are carried out and the type of failure and the factors affecting their behavior are examined. The results show that by increasing embedment depth and distance from the edge of the concrete member, both tensile and shear capacities increase. In group installation, by reducing the rebar spacing, the nominal bond strength between adhesive and concrete decreases due to the initiation of cracks in adjacent rebars. Finally, the comparison of experimental results with ACI 318-19 equations shows that the code predicts the tensile and shear failure capacities with safety factors of at least 1.5 and 2, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-installed adhesive anchor
  • Tensile and shear behavior
  • Embedment depth
  • Bond failure
  • Safety factor
[1] J.G. Ollgaard, R.G. Slutter, J.W. Fisher, Shear strength of stud connectors in lightweight and normal weight concrete, AISC Eng'g Jr., April 1971 (71-10),  (1971).
[2] R.A. Cook, Behavior of chemically bonded anchors, Journal of Structural Engineering, 119(9) (1993) 2744-2762.
[3] R. Eligehausen, T. Balogh, Behavior of fasteners loaded in tension in cracked reinforced concrete, Structural Journal, 92(3) (1995) 365-379.
[4] W. Fuchs, R. Eligehausen, J.E. Breen, Concrete capacity design (CCD) approach for fastening to concrete, Structural Journal, 92(1) (1995) 73-94.
[5] M. McVay, R.A. Cook, K. Krishnamurthy, Pullout simulation of postinstalled chemically bonded anchors, Journal of Structural Engineering, 122(9) (1996) 1016-1024.
[6] R.A. Cook, J. Kunz, W. Fuchs, R.C. Konz, Behavior and design of single adhesive anchors under tensile load in uncracked concrete, Structural Journal, 95(1) (1998) 9-26.
[7] B. Lehr, R. Eligehausen, Centric tensile tests of quadruple fastenings with bonded anchors, Research report, Institut jlir Werkstoffe im Bauwesen, 1998.
[8] A. Çolak, Parametric study of factors affecting the pull-out strength of steel rods bonded into precast concrete panels, International Journal of Adhesion and Adhesives, 21(6) (2001) 487-493.
[9] S. Tastani, S. Pantazopoulou, Experimental evaluation of the direct tension-pullout bond test, Bond in Concrete–from research to standards, (12) (2002).
[10] M. Gesoglu, T. Özturan, M. Özel, E. Güneyisi, Tensile behavior of post-installed anchors in plain and steel fiber-reinforced normal-and high-strength concretes, ACI Structural Journal, 102(2) (2005) 224.
[11] R. Eligehausen, R.A. Cook, Behavior and design of adhesive bonded anchors, ACI Structural Journal, 103(6) (2006) 822.
[12] S. Epackachi, O. Esmaili, S.R. Mirghaderi, A.A.T. Behbahani, Behavior of adhesive bonded anchors under tension and shear loads, Journal of Constructional Steel Research, 114 (2015) 269-280.
[13] A.C. 318, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-19[and] Commentary on Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318R-19), 2019.
[14] D. Wang, D. Wu, S. He, J. Zhou, C. Ouyang, Behavior of post-installed large-diameter anchors in concrete foundations, Construction and Building Materials, 95 (2015) 124-132.
[15] Y. Takase, Testing and modeling of dowel action for a post-installed anchor subjected to combined shear force and tensile force, Engineering Structures, 195 (2019) 551-558.
[16] B.A. Tayeh, S. Shihada, M.O. Yusuf, Pull-out behavior of post installed rebar connections using chemical adhesives and cement based binders, Journal of King Saud University-Engineering Sciences, 31(4) (2019) 332-339.
[17] S.Y.M. Siamakani, P. Jiradilok, K. Nagai, R. Sahamitmongkol, Discrete mesoscale analysis of adhesive anchors under tensile load taking into account post-installed reinforcement, Construction and Building Materials, 262 (2020) 120778.
[18] K.S. Ahmed, M. Shahjalal, T.A. Siddique, A.K. Keng, Bond strength of post-installed high strength deformed rebar in concrete, Case Studies in Construction Materials,  (2021) e00581.
[19] A. Committee, Code Requirements for Nuclear Safety Related Concrete Structures (ACI 349-85)(Revised 1990)(Reproved), ACI Jour, 82(8) (1985).
[20] ACI, State-of-Art Report on Anchorage to Concrete, in, American Concrete Institute, 1991.
[21] ACI, Evaluating the Performance of Post-installed Mechanical Anchors in Concrete (ACI 355.2-01) and Commentary (ACI 355.2 R-01): An ACI Standard, in, American Concrete Institute, 2002.
[22] ACI, Acceptance criteria for qualification of post-installed adhesive anchors in concrete (ACI 355.4-11) and commentary, in, American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 2011.