بررسی کارایی فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده و برگشت لجن در کاهش COD پساب صنایع نوشابه سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

2 دانشیار دانشکده مهندسی، گروه عمران-محیط زیست دانشگاه بیرجند

3 گروه عمران-محیط زیست-دانشکده مهندسی-دانشگاه بیرجند-بیرجند- ایران

4 گروه عمران-محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

پساب صنایع نوشابه‌سازی دارای ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺑﺎﻻﯼ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺁﻟﯽ است که ﺭﻭﺵﻫﺎﯼ ﺗﺼﻔﯿﻪ زیستی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ است. با اعمال روش‌های کارآمد جهت تصفیه پساب صنایع نوشابهسازی، می‌توان زمینه مصرف پساب تصفیه شده را در جاهای دیگر فراهم نمود. هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی کارایی فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده و برگشت لجن جهت کاهش میزان COD پساب صنایع نوشابه‌سازی است. جهت ارزیابی در ابتدا از یک مخزن 20 لیتری به صورت کاملا بی‌هوازی استفاده شده که پساب ساختگی از آن به پایلوت منتقل شده است. میزان بارگذاری آلی از مقدار kg COD/m3.day 1.03 تا kgCOD/m3.day 1.93 افزایش یافته است و در این تحقیق جهت سنجش میزان آلودگی پساب صنایع نوشابه‌سازی از پارامتر COD استفاده شده و سیکل کاری 24 ساعت بوده است. همچنین پارامترهای زمان ماند هیدرولیکی، دما و pH نیز مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج حاصل شده از فرآیند مذکور نشان داد که با بارگذاری آلی نهایی به میزان kg COD/m3.day 1.93 راندمان حذف برابر 90 درصد گردید، که بخشی از راندمان حذف (20 تا 30 درصد) مرتبط با مخزن بی‌هوازی استفاده شده در ابتدا پایلوت است. با بررسی زمان ماندهای هیدرولیکی 6، 12، 18 و 24 ساعت، بیشترین راندمان در زمان ماند 24 ساعت به‌‌دست آمده و در روند تحقیق میزان pH بین 7 تا 9 و دما در محدوده مزوفیلیک قرار داشته است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده و برگشت لجن در تصفیه پساب صنایع نوشابه‌سازی با بار آلی متوسط موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of efficiency of activated sludge process with extensive aeration and sludge return in reducing COD of beverage industry effluent

نویسندگان [English]

  • mohamad javad zoqi 1
  • mohammad reza doosti 2
  • mohammad hoseyn rabee gasak 3
  • mehdi ayobi 4
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Engineering, Civil-Environmental Department of Birjand University
3 Department of Civil Engineering-Environment-Faculty of Engineering-Birjand University-Birjand-Iran
4 Department of Civil-Environment, Faculty of Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The effluent of the beverage industry has high amounts of organic compounds, and biological treatment methods are very common in this field. By applying efficient methods to treat the effluent of the beverage industry, it is possible to provide the ground for the consumption of treated effluent in other places. The general purpose of the present study is to evaluate the efficiency of the activated sludge process with extensive aeration and sludge return for wastewater treatment of the beverage industry. The present study lasted for 60 days. After making a laboratory pilot, for evaluation, first the pilot was fed with sugar and then synthetic effluent was prepared and transferred to the pilot. The organic load has increased from 1.03 kgCOD/m3.d to 1.93 kgCOD/m3.d. In this study, the COD parameter was used to measure the effluent pollution of the beverage industry and the working cycle was 24 hours. The results of the mentioned process showed that with the final organic loading at the rate of 1.93 kgCOD/m3.d, the removal efficiency was equal to 90%. By examining the hydraulic retention times of 6, 12, 18 and 24 hours, the highest efficiency in the retention time of 24 hours was obtained and in the research process, the pH was between 7 and 9 and the temperature was in the mesophilic range. Therefore, it can be concluded that the process of activated sludge with extensive aeration and sludge return is effective in treating the effluent of beverage industries with medium organic load.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biological Treatment"
  • Wastewater treatment"
  • Activated Sludge"
  • Extensive Aeration"
  • "
  • Beverage Effluent"