تأثیر آتش در رفتار اعضاء فشاری فولادی کوتاه معیوب و ارزیابی آن‌ها پس از مقاوم‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه مهندسی عمران، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان، ایران

2 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

4 استادیار، دانشکده عمران، آب و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

چکیده

فولاد به دلیل استحکام بالا و سرعت در اجرا یکی از پرمصرف‌ترین مصالح در سازه‌ها می‌باشد. از مهم‌ترین معایب و ضعف‌های فولاد، آسیب ناشی از خوردگی و مقاومت کم در آتش‌سوزی‌ها می‌باشد. وقتی دمای فولاد از حدی بالاتر برود، مقاومت آن به‌ طور چشمگیری کاهش می‌یابد؛ بنابراین، در این مقاله به بررسی عملکرد اعضاء فولادی فشاری قوطی شکل دارای حفره و در دماهای مختلف پرداخته ‌شده است. بدین ترتیب که عیب نمونه‌ها به‌ صورت حفره و سوراخ در نظر گرفته‌ شده و اعضاء فشاری با جانمایی‌های مختلف سوراخ در 6 حالت و اعمال حرارت در 5 حالت مختلف 20، 100، 250، 500 و 700 مورد بررسی قرار گرفته ‌و نمودارهای بار-جابجایی هر یک از نمونه‌ها تحت بارگذاری محوری ارائه ‌شده است. در ادامه جهت بهبود رفتار این اعضاء آسیب ‌دیده از دو عامل مذکور، محل سوراخ با استفاده از ورق فولادی تقویت و مقاوم‌سازی شده و در دو حالت دمایی 20 و 700 درجه سانتی‌گراد بارگذاری محوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که: با افزایش دما ظرفیت باربری اعضاء تقویت نشده، کاهش ‌یافته و این میزان کاهش برای نمونه‌های بدون سوراخ تا حدود 15 درصد و برای نمونه‌های دارای سوراخ بسته به نوع سوراخ تا حدود 35 درصد رسیده است. همچنین در ستون‌های فولادی تقویت ‌شده به‌ وسیله ورق‌های فولادی، ظرفیت باربری در حدود 5 الی 15 درصد (بسته به نوع سوراخ) افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Fire on the Behavior of Perforated Short Steel Compression Members and Evaluation after Retrofitting

نویسندگان [English]

  • Hamed Makhdoumi 1
  • Reza Rahgozar 2
  • Mohsen Mohammadizadeh 3
  • Amir Saedi Daryan 4
  • Kambiz Narmashiri 5
1 Ph.D Candidate, Department of Civil Engineering, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
2 Department of Civil Engineering, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran.
3 Department of Civil Engineering, Sirjan Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Steel is one of the most widely used materials in structures due to its high strength and speed of execution. One of the most important disadvantages of steel is corrosion damage and low fire resistance. When the temperature of the steel exceeds a certain value, its strength decreases to a great extent; therefore, in this paper, the performance of steel specimens with corrosion and at different temperatures has been investigated. Thus, the corrosion weakness is considered as perforation and specimens with different positions of the perforation in 6 states and the application of heat in 5 different states 20, 100, 250, 500, and 700 are examined and the load-displacement diagrams of each column under axial loading are presented. Then, in order to improve the behavior of the damaged specimens by the two mentioned factors, the perforation location has been reinforced and reinforced using a steel sheet and axial loading was done in two-temperature states of 20 and 700 ° C. The results show that: with increasing temperature, the bearing capacity of specimens has decreased and this reduction has reached up to about 15% for control specimens and up to about 35% for perforated specimens, according to the type of perforation. Also, in steel members retrofitted with steel sheets, the bearing capacity has increased by about 5 to 15 percent (depending on the perforation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel compression members
  • Perforation
  • Fire
  • Bearing Capacity
  • Retrofit
[1] A. Saedi Daryan, H. Ketabdari, Mechanical properties of steel bolts with different diameters after exposure to high temperatures, Journal of Materials in Civil Engineering, 31(10) (2019) 04019221.
[2] H. Ketabdari, A.S. Daryan, N. Hassani, Predicting post-fire mechanical properties of grade 8.8 and 10.9 steel bolts, Journal of Constructional Steel Research, 162 (2019) 105735.
[3] A.S. Daryan, M. Yahyai, Behaviour of welded top-seat angle connections exposed to fire, Fire safety journal, 44(4) (2009) 603-611.
[4] I. Badih Damghani, K. Narmashiri, Strengthening of Deficient Mortar Filled Steel Columns using CFRP, Amirkabir Journal of Civil Engineering, 52(2) (2020) 513-528.
[5] Y. Sakumoto, T. Yamaguchi, T. Okada, M. Yoshida, S. Tasaka, H. Saito, Fire resistance of fire-resistant steel columns, Journal of Structural Engineering, 120(4) (1994) 1103-1121.
[6] K.-C. Yang, S.-J. Chen, C.-C. Lin, H.-H. Lee, Experimental study on local buckling of fire-resisting steel columns under fire load, Journal of constructional steel research, 61(4) (2005) 553-565.
[7] W.-Y. Wang, G.-Q. Li, Behavior of steel columns in a fire with partial damage to fire protection, Journal of constructional steel research, 65(6) (2009) 1392-1400.
[8] A. Correia, T. Pires, J. Rodrigues, Behaviour of steel columns subjected to fire, in:  Sixth International Seminar on Fire and Explosion Hazards, 2010, pp. 879-890.
[9] A. Byström, J. Sjöström, U. Wickström, D. Lange, M. Veljkovic, Large scale test on a steel column exposed to localized fire, Journal of structural fire engineering,  (2014).
[10] S. Fan, X. Ding, W. Sun, L. Zhang, M. Liu, Experimental investigation on fire resistance of stainless steel columns with square hollow section, Thin-Walled Structures, 98 (2016) 196-211.
[11] S. Fan, M. Liu, W. Sun, Y. Guo, Y.L. Han, Experimental investigation of eccentrically compressed stainless steel columns with constraints in fire, Fire Safety Journal, 99 (2018) 49-62.
[12] Z. Xing, O. Zhao, M. Kucukler, L. Gardner, Testing of stainless steel I-section columns in fire, Engineering Structures, 227 (2021) 111320.
[13] M. Karimian, K. Narmashiri, M. Shahraki, O. Yousefi, Structural behaviors of deficient steel CHS short columns strengthened using CFRP, Journal of Constructional Steel Research, 138 (2017) 555-564.
[14] M. Shahraki, M.R. Sohrabi, G.R. Azizyan, K. Narmashiri, Experimental and numerical investigation of strengthened deficient steel SHS columns under axial compressive loads, Structural Engineering and Mechanics, 67(2) (2018) 207-217.
[15] M. Shahraki, M.R. Sohrabi, G. Azizyan, K. Narmashiri, Strengthening of deficient steel SHS columns under axial compressive loads using CFRP, Steel and Composite Structures, 30(1) (2019) 69-79.
[16] A. Shabani Ammari, K. Narmashiri, Effects of Vertical Deficiency Location on the Structural Behavior of Steel SHS Short Columns, AUT Journal of Civil Engineering, 4(4) (2020) 1-1.
[17] O. Yousefi, K. Narmashiri, A.A. Hedayat, A. Karbakhsh, Strengthening of corroded steel CHS columns under axial compressive loads using CFRP, Journal of Constructional Steel Research, 178 (2021) 106496.
[18] Z. Tao, L.-H. Han, Behaviour of fire-exposed concrete-filled steel tubular beam columns repaired with CFRP wraps, Thin-walled structures, 45(1) (2007) 63-76.
[19] H.S. Al-Nimry, A.M. Ghanem, FRP confinement of heat-damaged circular RC columns, International Journal of Concrete Structures and Materials, 11(1) (2017) 115-133.
[20] Y. Chen, K. Wang, K. He, J. Wei, J. Wan, Compressive behavior of CFRP-confined post heated square CFST stub columns, Thin-Walled Structures, 127 (2018) 434-445.
[21] K. He, Y. Chen, Experimental investigation of fire-exposed steel tubular stub columns wrapped with CFRP sheets, Composite Structures, 253 (2020) 112807.
[22] H.A. Bengar, M. Hosseinpour, M. Celikag, Influence of CFRP confinement on bond behavior of steel deformed bar embedded in concrete exposed to high temperature, in:  Structures, Elsevier, 2020, pp. 240-252.
[23] I.O.f. Standardization, ISO 834-1- Fire-resistance Tests Elements of Building Construction -- Part 1: General requirements, Geneva, Switzerland,  (1999).
[24] T. Harmathy, M. Sultan, J. MacLaurin, Comparison of severity of exposure in ASTM E 119 and ISO 834 fire resistance tests, Journal of Testing and Evaluation, 15(6) (1987) 371-375.