ارزیابی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای حائل پشت به پشت مهارشده به وسیله مهارهای صفحه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کی از روش‌های پایدارسازی خاکریزها اجرای دیوارهای سپرگونه مهارشده است که یکی از متداول‌ترین روش‌های مهار این نوع دیوارها، به‌کارگیری صفحات مهاریست. دیوارهای پشت به پشت خاک مسلح(BBMSE) یکی از انواع دیوارهای خاک مسلح اصطلاحا" با هندسه پیچیده هستند که باتوجه به کاربردشان کمتر مورد مطالعات تحقیقاتی قرار گرفته‌اند و تاکنون تحقیقات جامعی درخصوص بررسی و تحلیل رفتار دیوارهای سپرگونه پشت به پشت مهارشده با صفحات مهاری تحت بار پی‌های سطحی و همچنین رفتار و اندرکنش دو دیوار با یکدیگر و تداخل اثر سطوح لغزشی دو دیوار و سطوح گسیختگی برشی خاک زیر پی سطحی صورت نگرفته است. ازآنجاکه اثر اندرکنش گوه لغزشی دو دیوار پشت به پشت با یکدیگر و گوه گسیختگی برشی خاک زیر پی سطحی به شدت بر ظرفیت باربری پی و پایداری دیوارهای مجاور اثرگذار است، لذا دراین پژوهش به وسیله مدل‌سازی فیزیکی اثر فاصله افقی دو دیوار و ابعاد پاشنه بارگذاری(مدل پی سطحی) بر پایداری، ظرفیت باربری‌ و شکل گسیختگی خاک زیر پاشنه بارگذاری و دیوارها مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته‌اند. به‌منظور مشاهده شکل، فرم و چگونگی تداخل منحنی‌های گسیختگی بحرانی خاکریز پشت دیوارها از تکنیک سرعت سنجی تصویری ذرات(PIV) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که فاصله حدی اثرگذاری دو دیوار سپرگونه پشت به پشت مهار شده با مهارهای صفحه‌ای برهم حدود 130-120 سانتی‌متر، معادل 30-20 سانتی‌متر فاصله پشت به پشت مهارهای صفحه‌ای آنهاست. همچنین ابعاد پاشنه بارگذاری بر ظرفیت باربری و تداخل سطوح گسیختگی برشی خاک زیر پاشنه بارگذاری و سطوح گسیختگی لغزشی بحرانی دیوارها اثرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental evaluation of back-to-back retaining walls behavior anchored by anchor plates

نویسندگان [English]

  • Amir Najafizadeh 1
  • Amir Ali Zad 2
  • Maryam Yazdi 2
1 Ph.D. student, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil & Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Civil & Earth Resources Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the methods of stabilizing embankments is the implementation of anchored walls, which is one of the common methods of restraining types of walls is the use of anchor plates. Also, Back to Back Mechanically Stabilized earth walls is one of the types of so-called mechanically stabilized earth walls with complex geometry, whereas their use has been less the subject of research. So far, no special research has been done to investigate and analyze the behavior of anchored back-to-back sheet-pile walls with anchor plates under a load of shallow foundations and the behavior and interaction of two walls with each other and the interaction of sliding surfaces of two walls and sliding surfaces of shear failure of subsurface soil. Since the effect of the interaction of two back-to-back walls with each other and the loading plate(shallow foundation model) with two walls due to the interference of their failure surfaces, strongly affects the load-bearing capacity and stability of walls, so in this article by physical modeling, The effect of horizontal distance between two walls, dimensions of loading plate on stability, load-bearing capacity and soil failure model under foundations and walls have been investigated and analyzed. In order to survey the shape, form and how the critical failure curves of the embankment behind the walls intersect, the Particles Image Velocimetry technique has been used. The results show that the effective distance between the two back-to-back anchor plates walls is about 130-120 cm, equivalent to 20-30 cm distance of their anchor plate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Modelling
  • Back-to-Back walls
  • Plate anchors
  • Interaction of Shallow foundation and retaining wall
  • Particle Image Velocimetry (PIV)