ساخت ژئوپلیمر با پایه پودر شیشه بازیافتی و بررسی کاربرد آن در اصلاح پارامترهای مقاومتی جهت تثبیت خاک رس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، کرمان، ایران

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان گروه عمران عضو هیئت علمی

چکیده

     پودر شیشه یکی از پسماندهای جامد روزافزون در جهان است و از طرفی خاک رس معمولا نیازمند بهسازی جهت استفاده در پروژه‌های عمرانی می‌باشد. در تحقیق حاضر اصلاح پارامترهای مقاومتی خاک‌ رس، توسط ژئوپلیمر ساخته شده با پایه پودر شیشه بازیافتی (RGP) مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور آزمایش‌های مقاومت تک محوری (UCS) و نسبت باربری کالیفرنیایی (CBR) به روی نمونه‌های اصلاح شده انجام شد. زمان عمل‌آوری، درصد وزنی استفاده RGP و غلظت ماده فعال کننده (M) از جمله متغیرهای مورد بررسی در پژوهش بودند. به منظور مقایسه، آزمایش‌ها بروی نمونه‌های اصلاح شده با 10 درصد سیمان پرتلند نیز انجام گردید. نتایج افزایش ژئوپلیمر به نمونه‌های خاک نشان داد که میزان استفاده بهینه از RGP مقدار 9 درصد است. همچنین به غیر از نمونه‌های 0day در آزمایش CBR، سایر نمونه‌های UCS و CBR دارای مقدار بهینه غلظت ماده فعال کننده (NAOH) بودند که نشان دهنده تاثیر شرایط عمل‌آوری بر رفتار خاک اصلاح شده است. بررسی تصاویر عکس برداری الکترونی روبشی (SEM) حاکی از تاثیر روش اصلاحی بر توده خاک بود. مقایسه تحلیلی آزمایش‌های UCS و CBR بیانگر رابطه ریاضی میان نتایج آزمایش‌های UCS و  CBR-7day با همبستگی نسبی خوب بود که با توجه به شرایط نگهداری یکسان نمونه‌ها در 7 روز اول قابل انتظار بود. همبستگی اندکی در نتایج آزمایش‌های UCS و CBR-0day مشاهده شد که علت آن تفاوت شرایط عمل‌آوری دو آزمایش در 7 روز اول بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Construction of recycled glass powder-based geopolymer and its application in resistance parameters to stabilize the clay

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Mohammadzadeh 1
  • Mohammad Mohsen Toufigh 2
1 Department of Civil Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Shahid Bahonar University of Kerman, Department of Civil Engineering, Faculty Member
چکیده [English]

Glass powder is one of the increasing solid wastes in the world, and on the other hand, clay usually needs improvement to use in construction projects. In the present study, modification of clay soil strength parameters was studied by geopolymer based on recycled glass powder (RGP). For this purpose, uniaxial strength (UCS) and California load Bearing Ratio (CBR) tests were performed on the modified specimens. Processing time, the weight percentage of used-RGP and activator concentration (M) were the studied variables in the current study. For comparison, experiments were performed on samples modified with 10% Portland cement. The addition of the geopolymer to soil samples showed that 9% of RGP was the optimal amount. Also, despite of the 0day samples in the CBR experiment, other UCS and CBR samples had the optimal amount of activator concentration (NAOH), which indicates the effect of processing conditions on the behavior of the modified soil. The assessed scanning electron imaging (SEM) images showed the effect of the corrective method on soil mass. Analytical comparison of UCS and CBR experiments indicated a mathematical relationship between the results of UCS and CBR-7day experiments associated by a good relative correlation that was predictable due to the same storage conditions of the samples in the first 7 days. Due to the different processing conditions of both tests in the first 7 days, a slight correlation was observed in the results of UCS and CBR-0day tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolymer
  • Recycled Glass Powder
  • Clay Stabilization
  • California Bearing Ratio
[1] D. Khale, R. Chaudhary, Mechanism of geopolymerization and factors influencing its development: A review, Journal of Materials Science, 42(3) (2007) 729--746.
[2] Y. Jani, W. Hogland, Waste glass in the production of cement and concrete - A review, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2(3) (2014) 1767--1775.
[3] V.D. Glukhowsky, Soil Silicate Articles and Structures, Budivelnyk Publisher,  (1967) 156.
[4] V.D. Glukhovsky, Soil silicates, Gostroiizdat Publish, Kiev, 22(7) (1959) 1305--1314.
[5] V.D. Glukhovsky, Ancient, modern and future concretes,  (1994) 1--8.
[6] P.V. Krivenko, G.Y. Kovalchuk, Directed synthesis of alkaline aluminosilicate minerals in a geocement matrix, Journal of Materials Science, 42(9) (2007) 2944--2952.
[7] J. Davidovits, Synthesis of new high temperature geo-polymers for reinforced plastics/composites. SPE PACTEC 79 Society of Plastic Engineers, Brookfield Center, Spe Pactec, 79 (1979) 151--154.
[8] J. Davidovits, GEOPOLYMERS: Man-Made Rock Geosynthesis and the Resulting Development of Very Early High Strength Cement, Materials Eduucation, 16(2-3) (1994) 1--25.
[9] J. Davidovits, Properties of Geopolymer Cements,  (1994) 131--149.
[10] J.T. Analysis, Geopolymers: inorganic polymeric new materials, Journal of thermal analysis, 37 (1991) 1633--1665.
[11] J. Wastiels, X. Wu, S. Faignet, G. Patfoort, Mineral polymer based on fly ash, The Journal of resource management and technology, 22(3) (1994) 135--141.
[12] A. Palomo, M.W. Grutzeck, M.T. Blanco, Alkali-activated fly ashes: A cement for the future, Cement and Concrete Research, 29(8) (1999) 1323--1329.
[13] T. Xie, T. Ozbakkaloglu, Behavior of low-calcium fly and bottom ash-based geopolymer concrete cured at ambient temperature, Ceramics International, 41(4) (2015) 5945--5958.
[14] K. Mahendran, N. Arunachelam, Study on utilization of copper slag as fine aggregate in geopolymer concrete, International Journal of Applied Engineering Research, 10(53) (2015) 336--340.
[15] K. Mahendran, N. Arunachelam, Performance of fly ash and copper slag based geopolymer concrete, Indian Journal of Science and Technology, 9(2) (2016).
[16] M. Sayed, S.R. Zeedan, Green binding material using alkali activated blast furnace slag with silica fume, HBRC Journal, 8(3) (2012) 177--184.
[17] D. Bondar, C.J. Lynsdale, N.B. Milestone, Alkali-Activated Natural Pozzolan Concrete as New Construction Material, ACI Materials Journal, 110(3) (2013) 331--337.
[18] The effect of type and concentration of activators on flowability and compressive strength of natural pozzolan and slag-based geopolymers, Construction and Building Materials, 111 (2016) 337--347.
[19] D. Bondar, C.J. Lynsdale, N.B. Milestone, N. Hassani, A.A. Ramezanianpour, Effect of type, form, and dosage of activators on strength of alkali-activated natural pozzolans, Cement and Concrete Composites, 33(2) (2011) 251--260.
[20] N. Cristelo, S. Glendinning, T. Miranda, D. Oliveira, R. Silva, Soil stabilisation using alkaline activation of fly ash for self compacting rammed earth construction, Construction and Building Materials, 36 (2012) 727--735.
[21] N. Cristelo, S. Glendinning, L. Fernandes, A.T. Pinto, Effect of calcium content on soil stabilisation with alkaline activation, Construction and Building Materials, 29 (2012) 167--174.
[22] Y. Yi, C. Li, S. Liu, Alkali-Activated Ground-Granulated Blast Furnace Slag for Stabilization of Marine Soft Clay, Journal of Materials in Civil Engineering, 27(4) (2015) 04014146.
[23] Y. Yi, X. Zheng, S. Liu, A. Al-Tabbaa, Comparison of reactive magnesia- and carbide slag-activated ground granulated blastfurnace slag and Portland cement for stabilisation of a natural soil, Applied Clay Science, 111 (2015) 21--26.
[24] M. Zhang, H. Guo, T. El-Korchi, G. Zhang, M. Tao, Experimental feasibility study of geopolymer as the next-generation soil stabilizer, Construction and Building Materials, 47 (2013) 1468--1478.
[25] B. Singhi, A.I. Laskar, M.A. Ahmed, Investigation on Soil–Geopolymer with Slag, Fly Ash and Their Blending, Arabian Journal for Science and Engineering, 41(2) (2016) 393--400.
[26] Y. Shao, T. Lefort, S. Moras, D. Rodriguez, Studies on concrete containing ground waste glass, Cement and Concrete Research, 30(1) (2000) 91--100.
[27] A. Khmiri, B. Samet, M. Chaabouni, A cross mixture design to optimise the formulation of a ground waste glass blended cement, Construction and Building Materials, 28(1) (2012) 680--686.
[28] R.A. Mozumder, A.I. Laskar, Prediction of unconfined compressive strength of geopolymer stabilized clayey soil using Artificial Neural Network, Computers and Geotechnics, 69 (2015) 291--300.
[29] A. Arulrajah, T.-A. Kua, C. Phetchuay, S. Horpibulsuk, F. Mahghoolpilehrood, M.M. Disfani, Spent Coffee Grounds–Fly Ash Geopolymer Used as an Embankment Structural Fill Material, Journal of Materials in Civil Engineering, 28(5) (2016) 04015197.
[30] A. Binal, The Effects of High Alkaline Fly Ash on Strength Behaviour of a Cohesive Soil, Advances in Materials Science and Engineering, 2016 (2016).
[31] I. Phummiphan, S. Horpibulsuk, R. Rachan, A. Arulrajah, S.L. Shen, P. Chindaprasirt, High calcium fly ash geopolymer stabilized lateritic soil and granulated blast furnace slag blends as a pavement base material, Journal of Hazardous Materials, 341 (2018) 257--267.
[32] E. Adeyanju, C.A. Okeke, I. Akinwumi, A. Busari, Subgrade Stabilization using Rice Husk Ash-based Geopolymer (GRHA) and Cement Kiln Dust (CKD), Case Studies in Construction Materials, 13 (2020).
[33] M. P. Bilondi, M. M. Toufigh, V. Toufigh, Experimental investigation of using a recycled glass powder-based geopolymer to improve the mechanical behavior of clay soils, Construction and Building Materials, 170 (2018) 302--313.
[34] J.R. Dungca, K.D. Ang, A.M.L. Isaac, J.J.R. Joven, M.B.T. Sollano, Use of dry mixing method in fly ash based geopolymer as a stabilizer for dredged soil, International Journal of GEOMATE, 16(57) (2019) 9--14.
[35] A. Sagathiya, B. Patel, Y. Zala, Experimental Study on Cement Kiln Dust Based Geopolymer as Subgrade Soil Stabilizer, (7) (2020) 3--8.
[36] Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils, ASTM International, (Reapproved 2007) (2007) 1--8.
[37] A.C.D.-o. Soil, Rock, Standard test methods for liquid limit, plastic limit, and plasticity index of soils, ASTM international, 2010.
[38] S.N. Warren, R.R. Kallu, C.K. Barnard, Correlation of the rock mass rating (RMR) system with the unified soil classification system (USCS): introduction of the weak rock mass rating system (W-RMR), Rock mechanics and rock engineering, 49(11) (2016) 4507-4518.
[39] S. Yoon, M. Abu-Farsakh, Laboratory investigation on the strength characteristics of cement-sand as base material, KSCE Journal of Civil Engineering, 13(1) (2009) 15.
[40] S. Horpibulsuk, R. Rachan, A. Chinkulkijniwat, Y. Raksachon, A. Suddeepong, Analysis of strength development in cement-stabilized silty clay from microstructural considerations, Construction and building materials, 24(10) (2010) 2011-2021.
[41] Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil, ASTM International,  (2014) 1--7.
[42] M.-r.S. Compactors, ASTM D 1883-99, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory-Compacted Soils, Astm D 1883-99, 04(May) (2005) 21--24.
[43] J.N. Mukabi, Review of DCP Based CBR-UCS and resilient modulus models for applications in highway and airport pavement design, US Army, 10 (2016) 1.