مروری بر مطالعات ایمنی تقاطعات با استفاده از روش علم‌سنجی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تهران،ایران

3 دانشجوی دکترا، دانشکده عمران، دانشگاه علم‌وصنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

با توجه به افزایش مطالعات مربوط به ایمنی تقاطعات، مطالعه حاضر قصد دارد مروری کلی بر این مطالعات با استفاده از روش علم‌سنجی داشته باشد. در این تحقیق، 744 مقاله مربوط به ایمنی تقاطعات تا 1 آوریل 2021 از طریق موتور جست‌وجوی وب آو ساینس (WoS)استخراج‌شده و با استفاده از روش‌های تحلیل توصیفی ، هم-استنادی ، هم-تألیفی و هم-رخدادی کلمات به ترتیب ساختار توصیفی، معنایی، اجتماعی و مفهومی را با به‌کارگیری نرم‌افزارهای VOSviewer و Bibliometrix ارائه می‌دهد. همچنین، نحوه رشد و توسعه انتشارات، پر‌استنادترین مقالات، موثر‌ترین نویسندگان، منابع، مؤسسات و کشورها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد. نتایج نشان دادند که بر طبق تحلیل هم-استنادی، ساختار معنایی تحقیقات ایمنی تقاطعات به پنج خوشه اصلی تقسیم شده‌است: مطالعات فراوانی تصادفات، شدت تصادفات، اقدامات و شاخص‌های عملکرد ایمنی، ایمنی کاربران آسیب‌پذیر، تخمین سطح ایمنی و تحلیل داده‌های تصادفات در تقاطعات راه. علاوه بر آن، با استفاده از تحلیل مفهومی کلیدواژگان مقالات ایمنی تقاطعات، موضوع‌های مربوط به ایمنی دوچرخه‌سواران، سیستم حمل‌ونقل هوشمند، شبیه‌سازی رانندگان، رفتار رانندگان، تحلیل قطعات و تقاطعات راه به‌عنوان زمینه‌های محرک با تراکم و مرکزیت بالا در مطالعات شناسایی شدند. موضوعاتی مانند بیز تجربی، تخصیص منابع، ارتباط وسایل نقلیه، تجزیه‌وتحلیل ایمنی خودکار، اقدامات، تقاطعات چراغ‌دار، وسایل نقلیه خودران، اتوماتای سلولی، رانندگان مسن و تقاطعات بدون چراغ نیز به‌عنوان زمینه‌های پایه و اساسی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review on Intersection Safety Studies with Bibliometric Methods

نویسندگان [English]

  • Ali Tavakoli Kashani 1
  • Ali Mirhashemi 2
  • Saeideh Amirifar 3
1 IUST
2 M.Sc. student, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Ph.D. student, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the increase in intersection safety studies, the present study aims to review these studies using scientometric methods. To this aim, 744 articles related to intersection safety until April 1, 2020, were extracted from the Web of Science (WOS) research engine. In the current study, co-citation, co-author, and co-occurrence of words were presented with descriptive analysis methods using VOS viewer and Bibliometrix software, which provide a descriptive, social, and conceptual framework, respectively. Also, the growth and development of the publications, the most cited articles, the most influential authors, sources, institutions, and countries are analyzed. Results showed that according to the co-citation analysis, the conceptual structure of the intersection safety is divided into five main clusters: accident frequency, accident severity, safety performance measures, safety of vulnerable users, estimation of safety level, and intersection accident data analysis studies. Moreover, using conceptual analysis of keywords in intersection safety articles, topics related to cyclist safety, intelligent transportation systems, driver simulation, driver behavior, segment analysis, and road intersections were identified as high density and high centrality in studies. Topics such as empirical bayes, resource allocation, vehicle communication, automated safety analysis, countermeasures, old drivers, and intersections without traffic lights were identified as basic and transversal themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intersection Safety
  • Bibliometrics
  • Review
  • Science mapping
  • Crash