تحلیل احتمالاتی تخریب پیشرونده قاب خمشی فولادی سه‌بعدی با استفاده از منحنی‎های شکنندگی با رویکرد آسیب جفت-ستون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی سازه و زلزله، عمران، علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار / دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

3 استاد، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این تحقیق به تحلیل احتمالاتی تخریب پیشرونده با استفاده از رویکرد منحنی‌ شکنندگی پرداخته‌شده است. سازه موردنظر، یک ساختمان 4 طبقه فولادی با سیستم باربر جانبی قاب خمشی متوسط است. شش سناریوی مختلف آسیب جفت-ستون، شامل ستون‌های گوشه، پیرامونی و میانی، بررسی‌شده است. تحلیل‌ها به‌صورت دینامیکی غیرخطی در نرم‌افزار OpenSees و به‌صورت سه‌بعدی انجام‌شده ‌است. در این تحقیق اثر قائم سقف کامپوزیت در تحلیل‌ها، موردبررسی قرارگرفته است. منحنی‌های IDA برای حالتی که اثر سقف لحاظ شده است، دارای ظرفیت بالاتر نسبت به حالتی که اثر سقف در نظر نگرفته شده، دارد. نتایج تحلیل‎ها نشان داد، احتمال خرابی طبقات فوقانی سازه نسبت به طبقات پایین سازه در سطوح عملکردی مختلف به دلیل کاهش سختی ستون‌ها، کمتر است. لحاظ اثر سقف در تحلیل‌ها می‌تواند احتمال خرابی سازه‌ها را کاهش دهد. اثر سقف در طبقات پایین‌تر سازه نسبت به طبقات فوقانی مؤثرتر است. به‌نحوی‌که سقف‌ها در طبقات اول تا چهارم به ترتیب 13، 9، 6 و 2 درصد در افزایش مقاومت در مقابل خرابی سازه مؤثر می‌باشند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، احتمال عبور از سطوح عملکردی IO، LS و CP به ازاء کاهش سختی جفت-ستون به ترتیب تا 50، 70 و 75 درصد تقریباً صفر است. با کاهش 94 درصد سختی جفت-ستون تصادفی در حالت با لحاظ اثر سقف، سازه به‌احتمال 50 درصد از سطح عملکرد CP عبور می‌کند. در حالتی که اثر سقف سازه در نظر گرفته نشود، احتمال خرابی مزبور با کاهش 91 درصد سختی جفت-ستون تصادفی رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Probabilistic Progressive Collapse Analysis of 3D Steel Moment Frame Using Fragility Curves and Double-column-damage Approach

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Mohammadi Dehcheshmeh 1
  • Vahid Broujerdian 2
  • Gholamreza Ghodrati Amiri 3
1 School of civil engineering, Iran university science and technology, Tehran, Iran
2 School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
3 School of civil engineering, Iran University Science and Technology
چکیده [English]

In this research, a method of probabilistic analysis of progressive collapse has been introduced based on the concept of fragility curves. In order to develop the fragility curves, the stiffness of two columns is considered as the random variable and the displacement at top of the removed columns is considered as the Damage Index (DI). Based on these measures, the fragility curves of a 4-story steel structure with Intermediate Moment Frame (IMF) system were developed. Six scenarios of progressive collapse were investigated including removal of corner, perimeter, and middle double-columns. The simulations were performed using OpenSees software. The structural analyses were performed using nonlinear time history approach in a three dimensional framework. The results showed that the IDA capacity curve of the lower stories is weaker than the upper stories. According to the results, at each considered DI and assumed performance level, damage to the removed double-columns occurs at more stiffness in the upper stories compared to the lower ones. The results showed that considering the floor slab can reduce the probability of fragility of structures. The effect of the floor on the lower stories of the structure is more than on the upper stories. The increasing effect of floor on the structural fragility corresponding to the first to fourth stories are 13, 9, 6, and 2%, respectively. The probability of exceedance of the performance levels of IO, LS and CP is almost zero until the reduction of the double-column stiffness is 50, 70 and 75%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive Collapse
  • Probabilistic analysis
  • nonlinear dynamic analysis
  • double-column-damage
  • intermediate moment frame