دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 619-830