پیش بینی رفتار تنش-کرنش زباله های جامد شهری با استفاده از مدل هایپربولیک و روش رگرسیون چند جمله ای تکاملی (EPR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 داشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

گسیختگی مراکز دفن زباله در سالهای اخیر سبب اهمیّت بررسی رفتار زباله‌ها گردیده است. زباله‌ها به عنوان اصلیترین عنصر تشکیل دهنده در لندفیل‌ها دارای عملکرد پیچیدهای می‌باشند. در این تحقیق با استفاده از نتایج انجام آزمایش‌های برش مستقیم بزرگ مقیاس در ابعاد 150 * 300 * 300 میلی متر بر روی زباله‌های با سنین تازه و سه ماهه، 2 مدل جهت پیش بینی رفتار زباله‌ها ارائه شده است. هدف از این تحقیق نیز پیش بینی رفتار تنش-کرنش زباله‌های جامد شهری تحت اثر افزایش سن برای لندفیل کهریزک تهران به عنوان نمونه‌ای از لندفیل‌های کشورهای در حال توسعه با استفاده از مدل های ساختاری می‌باشد. این مدل‌ها عبارتند از: مدل هیپربولیک و روش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به نام رگرسیون چند جمله­ای تکاملی ) EPR (. در این سری آزمایش‌ها فرآیند افزایش سن تا 3 ماهگی، به صورت مصنوعی در آزمایشگاه به نمونه‌ها اعمال شده است و از سه تنش قائم 20 ، 50 و 100 کیلوپاسکال، همچنین سه نرخ جابه‌جایی برشی 8/ 0، 8 و 19 میلی‌متر بر دقیقه برای نمونه‌های با سنین مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این تحقیق علاوه بر ارزیابی رفتار زباله‌ها تحت اثر افزایش سن و پوسیدگی، نشان دهنده‌ی تطابق بالای برازش تابع هیپربولیک و EPR با آزمایش­های انجام شده توسط دستگاه برش مستقیم می‌باشد. این مطالعه در نهایت مز تّ مدل EPR نسبت به مدل ه پربولک، در دقّت بالاتر برای تمامی آزماش­های انجام شده را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of the Stress-Strain Behavior of MSW Materials Using Hyperbolic Model and Evolutionary Polynomial Regression (EPR)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Keramati 1
  • Hossain Moradi Moghaddam 2
  • Amin Ramesh 3
1 Assistant professor, Faculty of Civil Engineering, Shahrood University of technology
2 M.Sc. Student, Faculty of civil engineering, Shahrood university of technology
3 M.Sc. Student, Faculty of civil Engineering, Shahrood University of Technology
چکیده [English]

In recent years, the rupture of landfill centers has resulted in the importance of studying the behavior of municipal solid waste (MSW). MSW as the main constituent element in landfills has a complicated performance. In this study, by using the results of large–scale direct shear experiments with dimensions of 300 mm*300 mm*150 mm, 2 models to predict the behavior of MSW with ages of fresh and 3 months were presented. The purpose of this investigation was prediction of MSW stress-strain behavior for kahrizak landfill as a sample of developing countries landfills under aging and by structural models. These models were Hyperbolic model and Evolutionary Polynomial Regression (EPR). In these collection of experiments, aging process up to 3 months was artificially applied to samples. Three normal stresses 20, 50 and 100 kpa along with three shear displacement rates of 0.8, 8 and 19 mm/min were used for samples with different ages. The results of these two models showed high accordance with experimental results by direct shear apparatus, in addition to predict MSW behavior under aging and degradation. Finally, this study stated the advantage of EPR model relative to Hyperbolic model in higher accuracy for all experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Municipal Solid Waste
  • Landfill
  • Aging Effect
  • Hyperbolic
  • EPR
[1]    G. Blight, Slope failures in municipal solid waste dumps and landfills: a review, Waste Management & Research, 26(5) (2008) 448-463.
[2]    R.M. Koerner, T.-Y. Soong, Leachate in landfills: the stability issues, Geotextiles and Geomembranes, 18(5) (2000) 293-309.
[3]    N. Shariatmadari, M. Karimpour-Fard, M. Keramati, H. Jafari Kalarijani, Mechanical response of MSW materials subjected to shearing in direct shear test apparatus, in: 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, Tehran, Iran, 2010
[4]   M.A. Gabr, M. Hossain, M. Barlaz, Shear strength parameters of municipal solid waste with leachate recirculation, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 133(4) (2007) 478- 484.
[5]   D. Zekkos, J.D. Bray, G.A. Athanasopoulos, M.F. Riemer, E. Kavazanjian, X. Founta, A. Grizi, Compositional and loading rate effects on the shear strength of municipal solid waste, in: Proceedings of the 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, 2007, pp. 25-28.
[6]   E. Kavazanjian, Mechanical properties of municipal solid waste, in: Proceedings sardinia, 2001, pp. 415- 424.
[7]   M. Karimpour-Fard, S.L. Machado, N. Shariatmadari, A. Noorzad, A laboratory study on the MSW mechanical behavior in triaxial apparatus, Waste management, 31(8) (2011) 1807-1819.
[8]   S.L. Machado, M.F. Carvalho, O.M. Vilar, Constitutive model for municipal solid waste, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 128(11) (2002) 940-951.
[9]   M. Singh, I. Fleming, Application of a hyperbolic model to municipal solid waste, Geotechnique, 61(7) (2011) 533-547.
[10]    M. Asadi, N. Shariatmadari, M. Karimpour-Fard, A. Noorzad, Validation of Hyperbolic Model  by  the Results of Triaxial and Direct Shear Tests of Municipal Solid Waste, Geotechnical and Geological Engineering, 35(5) (2017) 2003-2015.
[11]  J.W. Davidson, D. Savic, G.A.  Walters,  Method  for the identification of explicit polynomial formulae for the friction in turbulent pipe flow, Journal of Hydroinformatics, 1(2) (1999) 115-126.
[12]  O. Gistolisi, D. Savic, A. Doglioni, Data reconstruction and forecasting by evolutionary polynomial regression, in: Hydroinformatics: (In 2 Volumes, with CD-ROM), World Scientific, 2004, pp. 1245-1252.
[13]  M. Keramati, S.K. Reshad, S. Asgarpour, M.A. Tutunchian, Predicting shear strength of municipal waste material by evolutionary polynomial  regression (EPR), Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 19 (2014) 53-62.
[14]  D. ASTM, 3080-90: Standard  test  method  for direct shear test of soils under consolidated drained conditions, Annual Book of ASTM Standards, 4 (1994) 290-295.
[15] E. Kavazanjian Jr, N. Matasovic, R.C. Bachus, Large-diameter static and cyclic laboratory testing of municipal solid waste, in: Proceedings Sardinia, 1999, pp. 437-444.
[16] D.P. Zeccos, Evaluation of static and dynamic properties of municipal solid-waste, University of California, Berkeley, 2005.
[17] J. Nascimento, Mechanical behavior of municipal solid waste. Ms. C, thesis, University of Sao Paulo, Sao Carlos, SP, Brazil (in Portuguese), 2007.
[18] F. Kölsch, The influence  of  fibrous  constituents  on shear strength of municipal solid waste, Ph. D. Thesis, Leichtweiss-Institut, Technische Universität Braunschweig, Brauschweig, Germany (in German), 1996.
[19] R.L. Kondner, Hyperbolic stress-strain response: cohesive soils, J. Geotech. Engrg. Div., 89(1) (1963) 115-143.
[20] J.M. Duncan, C.-Y. Chang, Nonlinear analysis of stress and strain in soils, Journal of Soil Mechanics & Foundations Div, (1970).
[21] M.K. Singh, Characterization of stress-deformation behaviour of municipal solid waste, 2008.