دوره و شماره: دوره 51، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1109-1312 
ارزیابی ناهمواری سطح روسازی بر اساس تحلیل ارتعاشات ناشی از سامانه پایش سلامت راه

صفحه 1277-1296

10.22060/ceej.2018.14136.5569

محمد ارباب پور بیدگلی؛ امیر گلرو؛ علی غلمانی رشیدآباد؛ امیر ابوالفضل صورتگر؛ محمد اعظم خسروی