دوره و شماره: دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 831-1108 
پایش پیوسته دمای آب با استفاده از فن‌آوری تکه‌نگاری صوتی

صفحه 1097-1108

10.22060/ceej.2018.14381.5639

مسعود بحرینی مطلق؛ رضا روزبهانی؛ محمدجواد زارعیان؛ حمید کاردان مقدم؛ کمال محتشم