تأثیر طوقه‌ی مشبک بر حد‌اکثر عمق آبشستگی موضعی گروه پایه‌های مکعبی پل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هر ساله با وقوع سیلاب در نقاط مختلف جهان، تعداد زیادی از پل‌ها درست زمانی که بیشترین نیاز به آنها به عنوان راه‌های ارتباطی به مناطق آسیب دیده می‌باشد، تخریب می‌گردند. بخش زیادی از این تخریب‌ها در اثر آبشستگی اطراف پایه‌‌ای آنها بوده است. فرسایش و جابجایی ذرات بستر در اثر جریان آب را آبشستگی گویند. طی این فرآیند حفرهای در اطراف پایه‌ها تشکیل شده که عمق آن تا رسیدن به عمق تعادلی، مرتبا افزایش می‌یابد. برای انجام این تحقیق از فلومی به طول 6 m عرض 73 cm و شیب کف نزدیک به صفر در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز استفاده شد. به منظور کاهش عمق آبشستگی گروه پایه‌ها صفحه‌هایی با ضخامت ناچیز موسوم به طوقه در اطراف گروه پایه‌ی وسط، نصب شد. طوقه‌های مورد استفاده دارای چهار درصد بازشدگی 0% )طوقه ساده(، 30 %، 50 % و 70 % بودند که در سه تراز روی بستر،   D 5/0 و Dبالای بستر مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش‌ها تحت شرایط جریان زلال و با سه عدد فرود 12/0، 14/0 و 16/0صورت گرفت و نتایج با حالت بدون طوقه مقایسه شد. نتایج نشان داد طوقه ساده بر روی بستر و طوقه 70 % مشبک در تراز D 5/0 نسبت به سطح بستر به ترتیب 95 % و 86 % آبشستگی را نسبت به حالت بدون طوقه کاهش دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Netted Collar on Maximum Local Scouring Depth of Cubic Bridge Pile Groups

نویسندگان [English]

  • N. Bahrami
  • M. Ghomeshi
Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Water Sciences Engineering, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Every year in various parts of the world a number of bridges are destroyed by flood just when we need them. Much of this destruction are due to scour around their piers. Erosion and the movement of the bed material due to the water flow say scouring. During this process, a hole is formed around piers that its depth to reach the depth of equilibrium, increases regularly. In this study a flume is used with 6 m length and width of 73 cm and bed slope near to the zero in the Hydraulic Laboratory of Shahid Chamran University of Ahvaz. In order to reduce the scour around the pile groups, a thin plate so-call “collar” was installed around the middle the pile group. The collars were simple and netted with opening of 30, 50 and 70 Percentage and were installed in three levels including: on the bed, 0.5D and 1D above the bed. The experiments were conducted under the conditions of clear water and three Froude Number equal to 0.12, 0.14 and 0.16 and the results were compared with the case of without collar mode. The results showed that simple collar installed on the bed and 70% netted collar placed at 0.5D level from the bed were reduced scour equal to 95% and 86%, respectively in compare with the non-collar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local scouring
  • Pile Groups
  • Netted Collar
  • Cubic Pier
  • Clear Water
[1] G.N. Khadem, Design of Riprap layer around bridge piers with Limited Allowed Scour, Ferdowsi University of Mashad, 2002 (in Persian).
[2] M. Shafai Bajestan, Basic Theory Practice Hydraulics of Sediment Transport, Shahid Chamran University of Ahvaz Press, 2011 (in Persian).
[3] A. Jalili, Effect of using netted collar on bridge piers scouring, Shahid Chamran University of Ahvaz, 2013 (in Persian).
[4] R. Hosseini, A. Amini, Scour depth estimation methods around pile groups, KSCE Journal of Civil Engineering, 19(7) (2015) 2144-2156.
[5] H. Shariati, S.R. Khodashenas, Investigation of Control Methods on Local Scouring around the Bridge Piers, Journal of Water and Sustainable Development, 1(3) (2015) 43-52 (in Persian).
[6] Z. Alem, Effect of netted collar on the scour of bridge abutment, Shahid Chamran University of Ahvaz, 2012 (in Persian).
[7] M. Hemmati, N. Gholizadeh, S. Dolatkhah, Experimental Investigation of the Effect of Diameter and Placement Level of Lattice Collars on Scour Reduction around Bridge Pier, Jornal of Irrigation Science and Engineering, 39 (2016) (4) 111-122 (in Persian).
[8] A.M. Zarrati, M. Nazariha, M. Mashahir, Reduction of local scour in the vicinity of bridge pier groups using collars and riprap, Journal of Hydraulic Engineering, 132(2) (2006) 154-162.
[9] B. Ataie-Ashtiani, A. Beheshti, Experimental investigation of clear-water local scour at pile groups, Journal of Hydraulic Engineering, 132(10) (2006) 1100-1104.
[10] M. Heidarpour, H. Afzalimehr, E. Izadinia, Reduction of local scour around bridge pier groups using collars, International Journal of Sediment Research, 25(4) (2010) 411-422.
[11] A. Amini, B.W. Melville, T.M. Ali, A.H. Ghazali, Clear-water local scour around pile groups in shallow-water flow, Journal of Hydraulic Engineering, 138(2) (2011) 177-185.
[12] M. Karimaee-Tabarestani, A. Zarrati, Effect of collar on time development and extent of scour hole around cylindrical bridge piers, International Journal of Engineering-Transactions C: Aspects, 25(1) (2011) 11-16.
[13] Y. Chiew, B. Melville, Local scour around bridge piers, Journal of Hydraulic Research, 25(1) (1987) 15-26.