ارزیابی تأثیر سیاست های گروه بندی واگن ها و زمانبندی حرکت بار در شبکه ی ریلی ایران بر میزان تولید آلاینده های لوکوموتیوهای دیزلی با استفاده از شبیه سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

راه‌آهن نقش عمده‌ای در جابجایی بار نسبت به سایر شیوه‌های حملونقل دارد و از طرفی استفاده بهتر از منابع راه آهن می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها و عوارضی مانند انتشار آلاینده‌ها ناشی از حمل ونقل در شبکه راه‌آهن شود. گروه بندی مناسب بار به مفهوم تجمیع واگن‌های باری در ایستگاه‌های تشکیلاتی راه‌آهن و جابجایی آنها در قطاری مشترک در شبکه راه‌آهن است. گروه بندی مناسب واگن­های باری با طرح زمان بندی اعزام مناسب در شبکه راه‌آهن می‌تواند موجب استفاده بهتر از توان کششی لوکوموتیوهای دیزلی به منظور کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های آنها شود. در این مقاله با تدوین یک برنامه نرم افزاری، شبکه راه‌آهن ایران برای ارزیابی گروه‌بندی و حرکت بار شبیه‌سازی شده است. به منظور دستیابی به نتایج دقیق اثر گروه بندی بار، مدل شبیه‌سازی این مطالعه با در نظرگیری همزمان سه مسئله وابسته به هم زمان بندی، گروه‌بندی و تشکیل قطار ساخته شده است. در این مطالعه با توجه به تقاضای واقعی حمل کالا در کشور و سیاست‌های مختلف گروه‌بندی و زمانبندی حرکت قطار، هشت سناریو علاوه بر گزینه عدم انجام کار تعریف گردیده و انتشار آلاینده‌های HC ،CO ،NOx ،PMSO2 ،وCO2 برای هریک از این سناریوها بدست آمده است. تحلیل شبیه‌سازی این سناریوها نشان می‌دهد انتخاب همزمان سیاست عدم گروه‌بندی غیرضروری و سیاست زمان بندی انعطاف پذیر منجر به کاهش بیشتر در هزینه‌های ناشی از آلاینده‌های مورد مطالعه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulating Freight-Wagon Grouping and Train Scheduling Policies for Iran Rail Network: A Study on Exhausted Emissions of Diesel Locomotive

نویسندگان [English]

  • A. Moeinaddini
  • M. Habibian
Department of Civil & Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Because of the important role of Iran railway network in in-land freight transportation, appropriate freight-wagon grouping and train scheduling can significantly reduce the amount of emissions as well as fuel consumption. This paper evaluates the impact of different freight-wagon grouping and different train scheduling policies by using a simulation model of moving trains on the Iran rail network. Based on three related issues including train scheduling, wagon grouping and train formation, eight scenarios have been designed in addition to the do-nothing. Each scenario investigates the demand of freight transportation of the Iran rail network to determine locomotive emissions consist of CO2, SO2, PM, NOx, CO and HC. This study shows that simultaneous implementation of “un-necessary grouping” and “flexible scheduling” policies can lead to the lowest amount of total emissions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freight Grouping
  • Train Scheduling
  • Simulation
  • Emissions
  • Diesel Locomotive
  • Train Formation
[1] Air Quality Control Company, Tehran air quality report, M92/03/03/(U)/01, (2013) (In Persian).
[2] D. Bailey, G. Solomon, Pollution prevention at ports: clearing the air, Environmental Impact Assessment Review, 24(7-8) (2004) 749-774.
[3].
[4] A.J. Kean, R.F. Sawyer, R.A. Harley, A fuel-based assessment of off-road diesel engine emissions, Journal of the Air & Waste Management Association, 50(11) (2000) 1929-1939.
[5] M.W. Jorgensen, S.C. Sorenson, Estimating emissions from railway traffic, International journal of vehicle design, 20(1-4) (1998) 210-218.
[6] M. Aly, Models to estimate emissions from railway transport systems, Alexandria Engineering Journal, 41(1) (2002) 143-152.
[7] B.B. Carvalhaes, R. de Alvarenga Rosa, D.A. Márcio de Almeida, G.M. Ribeiro, A method to measure the eco-efficiency of diesel locomotive, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 51 (2017) 29-42.
[8] A. Moeinaddini, Simulation of freight grouping and moving in railroad networks for evaluating freight transportation strategies, M.Sc. Thesis, Sharif University of Technology,, (2013) (In Persian).
[9] A.A. Assad, Models for rail transportation, Transportation Research Part A: General, 14(3) (1980) 205-220.
[10] L.D. Bodin, B.L. Golden, A.D. Schuster, W. Romig, A model for the blocking of trains, Transportation Research Part B: Methodological, 14(1-2) (1980) 115-120.
[11] T. Crainic, J.-A. Ferland, J.-M. Rousseau, A tactical planning model for rail freight transportation, Transportation science, 18(2) (1984) 165-184.
[12] M.H. Keaton, Designing optimal railroad operating plans: Lagrangian relaxation and heuristic approaches, Transportation Research Part B: Methodological, 23(6) (1989) 415-431.
[13] H. Jin, Designing robust railroad blocking plans, Massachusetts Institute of Technology, 1998.
[14] R.M. Hasany, Y. Shafahi, Ant colony optimisation for finding the optimal railroad path, in: Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Transport, Thomas Telford Ltd, 2016, pp. 218-230.
[15] E. Petersen, A. Taylor, A structured model for rail line simulation and optimization, Transportation Science, 16(2) (1982) 192-206.
[16] M.M. Dessouky, R.C. Leachman, A simulation modeling methodology for analyzing large complex rail networks, Simulation, 65(2) (1995) 131-142.
[17] S.F. Hallowell, P.T. Harker, Predicting on-time performance in scheduled railroad operations: methodology and application to train scheduling, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 32(4) (1998) 279-295.
[18] O.K. Kwon, Managing heterogeneous traffic on rail freight networks incorporating the logistics needs of market segments, Massachusetts Institute of Technology, 1994.
[19] EPA, User's guide for the final NON-ROAD 2005 model., Office of Transportation and Air Quality, EPA 420-R-05-013 (2005).
[20] W.W. Hay, Railroad engineering, John Wiley & Sons, 1982.
[21] Railways Research Center of Iran, Statistical yearbook of the railway administration of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran, (2014) (In Persian).
[22] P. Romilly, Substitution of bus for car travel in urban Britain: an economic evaluation of bus and car exhaust emission and other costs, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 4(2) (1999) 109-125.