دوره و شماره: دوره 41، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 1-117 
تاثیر آرماتور طولی بر مقاومت پیچشی تیر بتنی

صفحه 85-92

10.22060/ceej.2010.290

رضا پور حسینی؛ رضا مرشد؛ امیر حسین خواجه حسینی


روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان

صفحه 127-136

10.22060/ceej.2010.294

علی رضا وفائی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد رضا ملک؛ روزبه شاد؛ مهدی نشاط