الگوی جریان در بالادست کوله پل در بستر فرسایش پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، الگوی جریان در یک تنگ شدگی، به واسطه ساخت کوله­های پل مورد مطالعه قرار گرفته­است. بدین منظور در فلومی به عرض 5/73 سانتیمتر با بستر فرسایش پذیر تنگ شدگی یک پل با ساخت کوله­های آن ایجاد شده و پس از برقراری جریان و به تعادل رسیدن حفره آبشستگی الگوی جریان برداشت شده است. این آزمایش­ها با یک دبی ثابت و دو عمق پایاب متفاوت انجام شده­است.
بدین منظور در شبکه نقاط بالادست محور تنگ شدگی سرعت جریان به­صورت همزمان در سه جهت x,y,z، توسط دستگاه ADV، اندازه­گیری و بر اساس تغییرات سرعتهای لحظه­ای، شدت آشفتگی جریان نیز محاسبه شده است. بر مبنای اندازه و جهت بردارهای سرعت در شبکه نقاط اندازه­گیری شده و همچنین مولفه­های شدت آشفتگی جریان در سه جهت x,y,z، تحقیق حاضر به تجزیه و تحلیل الگوی جریان در بالادست تنگ شدگی در بستر فرسایش پذیر      می­پردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flow pattern upstream of a constriction in an erodible channel

نویسندگان [English]

  • S. Kalantari
  • A.R .Zarrati
چکیده [English]

In the present paper flow pattern at a constriction in an open channel is studied experimentally. A constriction as a model of bridge site is constructed in a flume 73.5 cm wide and with erodible bed. Measurements were carried out after the scour hole was reached to its equilibrium condition. Tests were conducted with one flow discharge and two tail waters. Flow velocity was measured in 3 directions simultaneously with an ADV. Based on instantaneous velocities, turbulence intensity was also calculated and analyzed. The effect of constriction on flow pattern was then studied based on velocity and turbulence measurements in x, y and z directions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • constriction - erodible bed - turbulence intensity - flow pattern – abutment – downflow
[1]
Richardson E V, Harrison L J, Richardson J R, Davies S R 1993 "Evaluating scour at bridges." Publ.
FHWA-IP-90-017, Federal Highway Administration, US Department of Transportation,Washington, DC.
[2]
Raudkivi,A.J.,1990”Loose­Boundary ydraulics”,Pergamon Press,Oxford
[3]
Kwan T F, Melville B W 1994 "Local scour and flow measurements at bridge abutments. "
J. Hydraul.Res. 32: 661–673.
[4]
S.Dey and A.K.Barbhuiya , December 2005 “ Flow Field at a Vertcal-Wall Abutment” Journal  of Hydraulic Engineering,pp.1126-1135.
[5]
S.Dey and A.K.Barbhuiya ,2006 “ 3D flow field in a scour hole at a wing-wall abutment” Journal  of Hydraulic Research, Vol.44,No.1, pp. 33-50.
[6]
Molinas ,A. and Marcus,K.B.” Chocking  in Water Supply Structures and Open Channels”. Journal of Hydraulics Research,Vol.36(4),1998,pp675-694.