دوره و شماره: دوره 41، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 1-114 
4. روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان

صفحه 35-43

10.22060/ceej.2009.211

علی رضا وفائی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمدرضا ملک؛ روزبه شاد؛ مهدی نشاط


11. ارزیابی تغییر شکل دائم آسفالت متخلخل پلیمری

صفحه 105-113

10.22060/ceej.2009.225

ابراهیم حسامی؛ علی خدایی؛ فریدون مقدس نژاد