کاربرد اجزاء محدود، در بررسی واکنش های دینامیکی سازه شناور تحت اثر امواج دریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعیین واکنشها و عملکرد شناورها در مقابل امواج دریا، از مسائل مهمی است که در صنعت کشتی سازی مورد توجه قرار می­گیرد. از نظر اصول فیزیکی و دینامیکی سازه کشتی در امواج دریا بصورت یک تیر آزاد و بدون تکیه گاه بعنوان تیر ارتجاعی تحلیل می­گردد. حل معادلات دینامیکی مربوطه، معمولا وقت گیر و مشکل بوده بنابراین در بررسی رفتار این سازه ها، استفاده از تحلیلهای عددی با کاربرد نرمافزارهائی ویژه برای مدلسازی و انجام تحلیلهای دینامیکی شناورها متداول است. بدلیل هزینه زیاد نرمافزارهای مربوطه و عدم دسترسی بدانها، در این مقاله از نرمافزار المان محدود 5.5ANSYS  بعنوان یک نرم افزار عمومی برای بررسی اثر عوامل مختلف بر یک شناور فرضی استفاده شده است. در این راستا پس از تحلیل مودال شناور با تغییر در مشخصات آن، مدلسازی و تحلیل سازه در شرائط مختلف محیطی صورت گرفته و پاسخهای دینامیکی آن تعیین و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته اند. یکی از واکنشهای مهم و موثر در طراحی کشتیها، لنگر خمشی مقطع عرضی بخش میانی سازه می باشد که در این مقاله در ازای تغییرات سرعت شناور، سختی مقطع، این واکنش همراه با برش مقاطع مختلف طولی مورد توجه بوده و مقطع بحرانی برش نیز تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Finite Element in Investigation of Waves-Induced Dynamic Responses of a Floating Structure under Sea Waves

نویسندگان [English]

  • M.A. Lotfollahi Yaghin
  • M. Rastgar
چکیده [English]

Determining the responses of floating structures the sea are the most important concerns in shipbuilding industry. In physical and dynamical principles a ship can be analyzed as a free elastic beam floating in sea without any supports. The analysis of corresponding dynamic equations are difficult and time-consuming, thus investigation on the behavior of floating structures can be done numerically using specific software. In this research, instead of using expensive specific software, ANSYS 5.5 as a typical finite element software is used for investigating the effect of various parameters on an assumed floating structure. In this way, after structural modal analysis, modeling and analysis of the structure with variation on its properties under different sea environment have been done and the responses are illustrated Amid-ship moment is one of the most important and effective parameters in ship design. In this paper, due to different ship speed and stiffness of cross section, amid-ship moment beside the shear force of various cross section along the ship are considered and the critical shear cross section is determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Floating structures
  • modal analysis
  • finite element
  • Sea waves
  • Amid-ship moment
  • Shear Force
[1]رستگار، مهدی؛ ”بررسی رفتار دینامیکی سازه های شناور باروش اجزاء محدود“، پایان نامه کارشناسی . ارشد،دانشکده فنی دانشگاه ارومیه، ایران، ١٣٨١
[2] لطف اللهی یقین، محمدعلی؛ رستگار، مهدی؛ ”بررسی رفتار دینامیکی شناورها به روش اجزاء محدود“ پنجمین کنفرانس بینالمللی سواحل، بنادر و سازه های رامسر، ایران، مهرماه، “ICOPMAS دریایی، ” 2002.١٣٨١
[3]R.E.D. Bishop, “Hydroelasticity of Ships” , Syndics of Cambridge University, First Edition, New York,1979.
[4]ANSYS User’s Giud, “Revision 5.5, Swanson Analysis System” , Ninth Edition, 1998.
[5]S.K. Chakrabarti, “Hydrodynamics of Offshore Structures” , Computational Mechanics publications,New York, 1987.
[6]H.D. Dawson, “ Offshore Structural Engineering” ,PRENTICE-HALL, USA, 1983.
[7]RAY.W. Clough, & J. Penzin, “Dynamics of Structures” , MC GRAW HILL, Second Edition,1993.
[8]O.M. Faltinsen, “Sea Loads on Ships and Offshore Structures” , Syndicate of the University of Cambridge, First Edition, New York, 1990.
[9]D.R. Derrett, “Ship Stability for Masters and Mates” ,Butterworth-Heinemonn Ltd , fourth Edition, 1990.
[10]T. P. Krauss, et al, “Signal Processing Toolbox, For Use with MATLAB” , The Math Works, Inc., 1994.