تاثیر آرماتور طولی بر مقاومت پیچشی تیر بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مقاومت پیچشی تیر‌های بتنی مسلح با آرماتور طولی و بدون خاموت، هنگام و بعد از ترک خوردگی، تحت پیچش خالص مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است. بیشتر آیین‌نامه‌های رایج برای اعضای بتن مسلح تحت پیچش مقاومت پیچشی ناشی از بتن را در نظر نمی‌گیرند. با توجه به نتایج حاصل در صورت وجود آرماتور‌های طولی با نسبت متداول بمیزان 1% و بالاتر ، مقاومت پیچشی پس از ترک ‌خوردگی (پس ماند) مناسبی نزدیک50% مقاومت ترک خوردگی فراهم می گردد. این مقاومت پس‌ماند می‌تواند مبنای تعیین مقاومت پیچشی ناشی از بتن  قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Longitudinal Rebars on Torsional Strength in Concrete Beams

نویسندگان [English]

  • R. Porhosseini
  • R. Morshed
  • A.H. Khageh Hosseini
چکیده [English]

In this paper, test and evaluation of torsional strength of concrete beams reinforced with longitudinal rebars and without transverse reinforcement, is considered. Most of concrete codes dose not consider any post cracking torsional strength for concrete element which are not reinforced with torsional reinforcement. It seems that ordinary concrete elements, reinforced for bending, have a post cracking torsion strength (TC), due to aggregate interlock and dowel action. According to the test results, beams which were reinforced by a moderate ratios of longitudinal rebars, showed a ductile torsional behavior in relatively high torsional rotations. A post cracking strength about 50 percent of (Tcr) is suggested for these beams. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • concrete beam
  • Longitudinal re-bars
  • Post cracking strength
  • Torsional test
  • Torsion strength
[1] معاونت امور فنی ودفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ آیین نامه آبا )آیین نامة بتن ایران، تجدید نظر اول( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،مرکز مدارک. علمی و انتشارات ، ١٣٨٢
[2] معاونت امور فنی ودفتر امور فنی و تدوین معیارها، دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مرکزمدارک علمی وانتشارات، پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و . مهندسی زلزله، ١٣٨١
[3]ACI 318-05; ACI Code, (Building Code Requirements for Structural Concrete (318-2005)and Commentary), American Concrete Institute,Farmington Hills, 2005.
[4]ACI 318-89; ACI Code, (Building Code Requirements for Structural Concrete (318-1989)and Commentary), American Concrete Institute,Farmington Hills, 1989.
[5]ACI committee 438; ACI Code, (Tentative recommendations for the design reinforced concrete members to resist torsion” ,Aci Journal proceedings, Vol. 66, No. 1, pp. 1-8, Jan, 1969.
[6]Mau, S.T and Hsu, T. T. C ; Concrete Shear in Earthquake, University of hoston, Texas, 1991.
[7]Timoshenko, S.; Strength of Materials, (Strength of Materials part2 Advanced Theory and Problems),CBS Publishers, Indiana, 1995.
[8]Mitchell, D. and Collins, M.P., “Diagonal Compression Field Theory – (A Rational Model for Structural Concrete in Pure Torsion), Structural Journal of the American Concrete Institute, Vol.71,No. 8, pp. 396-408, 1974.
[9]Tavio, A., and Teng, S., “Effective Torsional Rigidity of Reinforced Concrete Members”,Structural Journal of the American Concrete
Institute, Vol. 101, No. 2, pp. 252-260, Mar-Apr,2004.
[10]Nyland, H., “Torsional and Torsion Restraint by Concrete Structures”, Stations Committee for Byggnadsforsking, Stockholm, Bulletin No. 3,1945.
[11]Koutchoukali, N. and Belarbi, A. “Torsion of High- Strength Reinforced Concrete Beams and Minimum Reinforcement Requirements”, Structural Journal of the American Concrete Institute, Vol. 98, No. 4, pp.462-469, 2001.
[12]Hsu, T. T. C. “Torsion of Structural Concrete”, Structural Journal of the American Concrete Institute, Sep 1964.
[13]Humphreys, R., “Torsional Properties of Prestressed Concrete”, Structural engineering,London, Vol. 35, No. 6, June 1957, PP.213-224.
[14]Zia, P., “Torsional Strength of Presstresed Concrete Members”, Structural Journal of the American Concrete Institute, Vol. 57, No. 10, April 1961.
[15]Csikos,A., and Hegedus, I., “Torsion of Reinforced Concrete Beams”, Technical University of Budapest, Department of Reinforced Concrete Structures, H1521 Budapest, 1998.