بررسی ارتباط بین خصوصیات ذاتی تحکیم‌پذیری خاک‌های ریزدانه بازسازی شده و طبیعی منطقه جنوب تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله خصوصیات مقاومتی و تحکیم‌پذیری رس‌های بازسازی شده به عنوان چهارچوب اصلی و مرجعی برای تفسیر خصوصیات مشابه نهشته‌های رس طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ویژگی‌های رس‌های بازسازی شده وقتی با نام ویژگی‌های "ذاتی" بیان می‌شوند که برای خاک لاینفک و به حالات طبیعی خاک نیز وابسته نباشند. پارامتری که شاخص تخلخل نامیده می‌شود، به برقراری ارتباط بین خصوصیات ذاتی خاک‌های رسی گوناگون کمک می‌کند. مسئله اصلی به‌دست آوردن آن دسته از پارامترهایی است که بر اساس خواص تحکیم‌پذیری خاک بنا شده‌اند. شاید خواص ذاتی رس‌ها در حالت طبیعی با خواص آنها در حالت بازسازی شده متفاوت باشد و این بخاطر تاثیر بافت میکروسکپی و ماکروسکپی خاک است که در اثر دست خوردگی بافت طبیعی به وجود می‌آید.
در این تحقیق نمونه‌ها با رطوبتی معادل 150 درصد رطوبت حد روانی بازسازی شده‌اند. مقدار آب اضافه شده به نمونه‌ها، به نوع رس و گستردگی لایه مضاعف کانی رس بستگی دارد.
ترسیم نتایج در چهارچوب ارائه شده توسط برلند و قرارگرفتن خط فشار رسوبی (SCL)، زیر خط فشار ذاتی (ICL) بیانگر شدت سیلاب‌های جاری شده از رشته کوه البرز است که در هنگام تشکیل رسوب، نهشته‌ای غیرحساس را در منطقه تهران و به‌ویژه در جنوب تهران از خود برجای گذاشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Relationship between Intrinsic Compression Characteristics of Reconstituted and Intact Fine Grained Soils for South of Tehran Region

نویسندگان [English]

  • E. aflaki
  • Reza. Ahimnejad
چکیده [English]

The compressibility characteristics of reconstituted clays are used as a basic frame for interpreting the corresponding characteristics of natural sedimentary clays. Intrinsic properties are especially used for reconstituted soil which, are independent of natural state. Void index is a parameter which relates the reconstituted parameters of different clay soils. Burland 1990 suggested that the natural properties of clay soil may be different from that of reconstituted ones due to the influence of soil microscopic and macroscopic texture (fabric and bonding).
In this research, clay specimens from Tehran region were prepared by water to 1.5 times the liquid limit and then reconstituted. The amount of additional water depends upon the clay content and the development of adsorbed water (diffuse double layer).
Plotting the results in Burland's framework, show the SCL lies well below the ICL. This is related to the rates and modes of deposition of alluvium when, a freshet (high water) from wide valleys of Alborz Mountain spread out the flood plain providing deposits of low to insensitive clay soil. In this study the compressibility parameters were correlated as an aid to site investigation interpretation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clay
  • Reconstituted Sample
  • Intrinsic Properties
  • Compression Index
[1] افلاکی، اسماعیل؛ ( ۱۳۷۴ )، آزمایشگاه مکانیک خاک، انتشارات پرهام.
[2]ابن جلال، ر ؛ شفاعی بجستان، م؛ ( ۱۳۷۰ )، اصول نظری وعملی مکانیک خاک، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
[3]امینی، م؛ ) ۱۳۶۸ ( دانستههای مهندسی خاک تهران، مدیریت بخش ژئوتکنیک متروی تهران.
[4] امینی، م؛ ارژنگ روش، ب؛ یوسفی، ک؛ ) ۱۳۵۶ ( گزارش مقدماتی مطالعات رسوبات آبرفتی اطراف تهران، وزارت صنایع و معادن، سازمان زمین شناسی کشور.
[5] حیدری، م؛ ) ۱۳۸۰ ( ”بررسی ارتباط بین خصوصیات  مکانیکی و ساختار خاکهای ریزدانه جنوب تهران“، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
[6]Aflaki, E. (1996), “Intrinsic Properties of Glacial Till: An Aid to Site Investigation Interpretation”,Ph.D Thesis, University of Newcastle upon Tyne.
[7]Burland, J. B. (1990), “On the Compressibility and Shear Strength of Natural Clays”, J. Geotch. &Geoenvironmental Engrg. ASCE, Vol.40, No.3,pp.329-378.
[8]Burland, J. B., Rampello, S. and Georgiannou, V. N. (1994), “A Laboratory Study of the Strength of Four Clays”, Imperial College of Science,Technology and Medicine, London.
[9]Cerato, A.B. and Lutenegger, A.J. (2004), “Determining the Intrinsic Compressibility of Fine-Grained Soils”, J. Geotch. & Geoenvironmental Engrg. ASCE, Vol.130, No.8, pp.872-877.
[10]Katagiri, M. (1995), “Effect of clay water content on the consolidation of a sediment layer”, Proc. Int.Symp. on Compression and Consolidation of Clayey Soils, Department of Civil Engineering,Hiroshima, Japan, pp.261-266.
[11]Leonards, G.A. and Ramaiah, B.K. (1959). "Time effects in consolidation of clays". ASTM Spec.Tech. Publ. 254, pp.116-130.
[12]Nakase, A., Kamei, T. and Kusakabe, O., (1988), "Constitutive parameters estimated by plasticity index", Proceeding of the ASCE, J. of Geotechnical Engineering Division, Vol. 114, GT 7, pp.844-858.
[13]Nash, D. F .T, Sills, G. C. and Davison, L. R. (1992), “One-Dimensional Consolidation Testing of Soft Clay From Bothkennar”, J. Geotch. & Geoenvironmental Engrg. ASCE, Vol.42, No.2,pp.241-256.
[14]Skempton, A.W. (1970), “The Consolidation of Clays by Gravitational Compaction”, Geot Soc. London, Q.J., No.125, pp.373-412.
[15]Skempton, A.W., (1944), "Notes on the compressibility of clays", Geol. Soc. London Q. J.,Vol. 100, pp.119-136.
[16]Terzagi, K. (1925). "Principals of Soil Mechanics", Engineering News-Record, Vol. 95,no.20.
[17]Tsuchida, T. (1994), ‘‘A unified concept of e-Log P relationship of clays’’, Proc., 13th ICSMFE, pp.71–74.
[18]Tsuchida, T. and Gomyo, M. (1995), “Unified model of e-Log(p) relationship with the consideration of the effect of void ratio”, Proc. Int.Symp. on Compression and Consolidation of Clayey Soils, Department of Civil Engineering,Hiroshima, Japan, pp.379-384.
[19]Veniale, F. (1985). “The role of microfabric in clay soil stability”, Miner. Petroger Acta, Vol.29-A,pp.101-119.
[20]Wroth, C. P., and Wood, D. M. (1976), ‘‘The correlation of some basic properties of soils, and its implication in the assessment of poor quality data’’,Res. Rep. CUED/C-soils TR31, University of Cambridge.