بررسی کارکرد ساختمان های بلند بتنی قاب خمشی با اهمیت زیاد، مقاوم شده با مهاربند فولادی در مقابل زلزله MCE1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه تأمین ایمنی با حداقل آسیب­های جانی و مالی پس از زلزله­های شدید ازجمله حداقل نیازهایی است که باید در طراحی ها رعایت گردد. استاندارد 2800 ایران دارای دو سطح زلزله بهره برداری و طراحی می­باشد که سطح خطر دوم احتمال وقوع 10 درصد در 50 سال را برآورد می­کند. دستورالعمل 356 FEMA- نیز سطح خطر MCE را به عنوان بزرگترین سطح خطر، برمبنای احتمال رخداد 2 درصد در 50 سال معرفی می­نماید.
در این مقاله سازه های بلند بتنی طراحی شده برمبنای استاندارد 2800 که بوسیله مهاربند فولادی مقاوم سازی شده­اند، در مقابل سطح خطر MCE مورد ارزیابی قرار گرفته­اند. برمبنای نتایج این تحقیق، ساختمان­های مقاوم نشده در این سطح خطر، سطح کارکرد آستانه فرو ریزش و ساختمانهای مقاوم شده، سطح کارکرد ایمنی جانی را تأمین نمی­نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Performance Levels in R.C. Tall building with Moment Resistance frames Retrofitted with steel bracing in the MCE Hazard Level.

نویسندگان [English]

  • S. Alerasoul
  • S. Alerasoul
چکیده [English]

ABSTRACT (Nouadoy)
    Nowadays one of the primary demands in the design of structures is to provide life safety performance level with minimal of human and financial damage after severe earthquakes. The Iranian seismic standard (2800) has introduces possesses stipulates two hazard levels; the service level and design level. The latter is defined as an earthquake with 10% probability of occurrence in 50 years. Also the “FEMA-356”: define the MCE level as maximum hazard level that refers to an earthquake with 2% probability of occurrence in 50 years.
This paper presents research on R.C. tall buildings designed based on the 2800 standard and retrofitted with steel bracing. The selected hazard level in this research is MCE level. The results indicated that unretrofitted buildings collapse at the selected hazard level. Additionally retrofitting of the buildings failed to provide life safety performance level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance levels
  • Hazard level
  • Retrofitting
  • Steel bracing
  • Tall Building
[1] دستورالعمل بهسازی لرزهای ساختمانهای موجود، پژوهشگاه . بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران، ١٣٨١
[2]حسین هاشمی، ب. و عظیمی، ا.، "بررسی کارکرد ساختمانهای بتنی قاب خمشی با اهمیت زیاد طراحی شده براساس ٢٨٠٠ پژوهشنامه ،" DBE و MCE ایران در مقابل زلزله های زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شماره2، ١٣٨٣ ، صفحه ٢تا١٠
[3]Hamburger, R.O., “A Framework for Performance- Based Earthquake Resistive design”, NISEE: National Information Service for Earthquake Engineering, 1997.
[4]Tri-Services (TI809-04): Seismic Design for Building Prepared U.S. Army Corps of Engineers,1996.
[5]FEMA-356, “Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Prepared by the American Society of Civil.
[6]. Maheri, M.R. and Akbari, A., “Seismic behavior factor, R, for Steel X- braced and Knee braced RC buildings”, Engineering Structures, 2002, Vol. 25, pp.1505- 1513.
[7]ATC 40, 1996, Applied Technology Council, Red Wood City, California.