طراحی و ساخت مدل فیزیکی جدید جهت مطالعه رفتارپی های نواری واقع بر خاک مسلح تحت بارگذاری های سیکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طراحی سازه­های مهندسی نیازمند دانشی است که از طریق مدل­سازی بدست می­آید. مدل­سازی فیزیکی، به عنوان بهترین نوع مدل­سازی، اطلاعات کمی و کیفی درباره رفتار سازه­های مهندسی در اختیار می­گذارد که      می­تواند جهت بررسی درستی و تصحیح و ریزسنجی فرضیات و مدلهای تئوریک و عددی بکار رود. مسأله     مدل­سازی فیزیکی به ویژه در مسائل ژئوتکنیکی بدلیل پیچیدگی­های رفتاری و تأثیر پارامترهای فراوان از اهمیت خاصی برخوردار بوده، می­تواند شناخت و اطلاعات مهمی را در اختیار قرار دهد.
در این مقاله، چگونگی طراحی و ساخت سیستمی جدید، برای مدل­سازی آزمایشگاهی مسأله بارگذاری و ظرفیت باربری استاتیکی و سیکلی پی­های نواری به تفصیل، تشریح گردیده است. چگونگی طراحی، مبنای انتخاب و عملکرد مورد انتظار قسمت­های مختلف این سیستم بیان گردیده است. در ادامه، برخی نتایج بدست آمده از این مدل برای اثبات توانائی­های آن آورده شده است. سیستم گسترش یافته توانائی مدل­سازی و مطالعه خصوصیات و ظرفیت باربری پی­های نواری در حالت کرنش مسطح، تحت بارگذاریهای استاتیکی و سیکلی را دارا است. ابزار دقیق مورد استفاده در این مدل، امکان ثبت و پایش رفتار جهت تحلیل نتایج را در شرایط مختلف فراهم می­سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Development of a New Physical Model of Strip Footings on Reinforced Soil Media under Cyclic Loadings

نویسندگان [English]

  • S. Abrishami
  • S. M. Mir Mohammad Hosseini
چکیده [English]

To design the engineering structures properly, some relevant information is required main part of which can only be obtained from modeling them. Physical modeling, if carried out carefully, can present such valuable information in connection with structural behaviors that may implement to calibrate the numerical modeling or to verify the designing assumptions. In geotechnical problems however, the physical modeling, due to their inherent complexity and dependency to many factors, are of great importance and may submit very useful and crucial data. 
In this paper, a new physical model capable for studying the behavior of strip footings on reinforced soil under monotonic and cyclic loadings is presented. The design criteria and specification of different parts of the model are explained and discussed. In order to control the ability and accuracy of the model, regarding the responses of strip footings subjected to different static and cyclic loadings, the results of some tests have been compared with other empirical and theoretical data. The consistency between the results shows the reliability of the developed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Modeling
  • Bearing Capacity
  • Strip Footing
  • Cyclic loading
  • Permanent Settlement
[1] ابریشمی، سعید؛ مطالعه ظرفیت باربری تناوبی خاک های ماسهای مسلح به ژئوگرید ، پروپوزال دکتری،. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵
[2] مقدس تفرشی، سید ناصر؛ مطالعه آزمایشگاهی رفتار لوله های مدفون تحت شرایط بار سیکلی قائم ؛ پایان نامه . دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ١٣٧٩
[3] نیکخواه، محمود؛ مطالعه رانش خاک بر دیوار حائل تحت اثر سربارهای سیکلی ، پایاننامه دکتری، دانشگاه . صنعتی امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۳
[4]Chen, Q.; An Experimental Study on Characteristics and Behavior of Reinforced Soil Foundation , PhD Thesis, Louisiana State
University, 2007.
[5]Patra, C. R.; Das, B. M.; Atalar, C.; “Bearing Capacity of Embedded Strip Foundation on Geogrid Reinforced Sand”, Geotextiles &
Geomembaranes, vol. 23, p.p. 454-462, 2005.
[6]Patra, C. R.; Das, B. M.; Bhoi, M.; Shin, E.C.; “Eccentrically Loaded Strip Foundation on Geogrid Reinforced Sand”, Geotextiles &
Geomembaranes, vol. 24, p.p. 254-259, 2006.
[7]Pfeifle, T. W.; Das, B. M.; “Model Tests for Bearing Capacity in Sand”, Journal of Geotechnical Engineering, vol. 105, p.p. 1112-
1116, 1979.
[8]Sitharam, T. G.; Sireesh, S.; “Behavior of Embedded Footings Supported on Geogrid Cell Reinforced Foundation Beds”, Geotechnical Testing Journal, ASTM, vol. 28, p.p. 452-463,2005.