طراحی و ساخت دستگاه آزمایش بیرون کشش سیکلی ژئوگرید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله دستگاه آزمایش بیرون کشش ژئوگریدها که برای اولین بار در ایران بطور کامل طراحی و ساخته شده، معرفی می­گردد. این دستگاه توانایی اعمال بارهای استاتیکی و سیکلی در شرایط کنترل بار و کنترل تغییرمکان، با فرکانس و اشکال مختلف موج دینامیکی را دارا است. علاوه بر تشریح مشخصات فنی دستگاه و آماده سازی نمونه، خلاصهای از نتایج آزمایش­های پایه برای نمایش قابلیتهای عملکردی دستگاه ارائه شده­است. در این مطالعه اثر تنش قائم، تراکم نسبی خاک و مسیرهای مختلف بارگذاری بر توزیع تغییرمکانها ومقاومت بیرون کشش ژئوگرید یک سویه پلیمری مدفون در ماسه سیلیسی، در آزمایشهای استاتیکی و سیکلی بررسی شده است.
با افزایش تنش قائم و تراکم نسبی ماسه، مقاومت بیرون کشش استاتیکی افزایش می­یابد. در آزمایش سیکلی و در تراکم نسبی پایین، افزایش مقاومت و با افزایش تراکم نسبی و تنش قائم، کاهش مقاومت بیرون کشش دیده شده، ولی این رفتار در آزمایشهای فعلی روند مشخصی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Development of Cyclic Pullout Test Apparatus

نویسندگان [English]

  • Arash Niri
  • K Fakhkhariyan
چکیده [English]

This paper presents a recently developed automated pullout apparatus for soil-geogrid strength and deformation behavior investigation. The new apparatus is capable of applying load/displacement controlled monotonic/cyclic loads at different rates/frequencies, different wave shapes and loading patterns, through a computer closed-loop system. An extruded uniaxial geogrid and silica sand are used throughout the experiments. The effects of normal pressure (surcharge) and relative density are investigated on displacement distributions and pullout capacity of the geogrid in both monotonic and cyclic tests.
In monotonic tests, it is observed that with increase in relative density and surcharge, pullout resistance has increased. In cyclic tests, despite some minor observations of post-cyclic strength increased, no specific comment can be made at this stage on the post-cyclic strength.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pullout box
  • Silica Sand
  • Uniaxial geogrid
  • Pullout capacity
  • Static load
  • cyclic load
[1] شیخ علی، وحید ( 1386 )، رفتار بیرونکشش ژئوگریدهای مدفون در ماسه، پروژه کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
[2]ASTM D 6706-01, 2001. Standard test method for measuring geosynthetic pullout resistance in soil.ASTM, Philadelphia, PA, USA.
[3]Christopher, B.R., Gill, S.A., Giround, J.P., Juran, I., Mitchell, J.K., Schlosser, F., Dunnicliff, J., 1990.Design and construction guidelines for reinforced soil structures. vol. 1. Federal Highways Administration, U.S. Department of Transportation,Report No. FHWA RD-89-043.
[4]Min, Y., Leshchinky, D., Ling, H.I., Kaliakin, V.N., 1995. Effect of sustained and repeated tensile loads on geogrid embedded in sand. Geotechnical Testing journal, GTJODJ, vol. 18 (2), pp. 204-225.
[5]Moraci, N., Recalcati, P., 2006. Factors affecting the pullout behavior of extruded geogrids embedded in a compacted granular soil. Geotextiles and Geomembranes 24, 220-242.
[6]Nernheim, A. Meyer, N., 2004. Cyclic pull-out tests on geogrids. International Conference on Geotechnical Engineering (ICGE) in sharjah,United Arab Emirates, S. 339-346.
[7]Raju, D.M., 1995. Monotonic and cyclic pullout resistance of geosynthetics. Ph.D. Thesis. The University of British Columbia, Vancouver,Canada.
[8]Raju, D.M., Fannin, R.J., 1998. Load-strain- displacement response of geosynthetics in monotonic and cyclic pullout. Canadian
Geotechnical Journal 35, 183-193.
[9]Yasuda, S., Nagase, H., Mauri, H., 1992. Cyclic pull-out tests of geogrids in soils. International proceeding of earth reinforcement practice,Kyushu, Japan. Edited by H. Ochiai, S. Hayashi,and J. Otani. A.A. Balkema, Rotterdam, the Netherlands, pp. 185-190.