شبیه سازی زلزله سال 1381 آوج با روش تابع نیمه تجربی گرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زمین­لرزه­ی آوج در تاریخ 1/4/1381 با بزرگی 5/6 بخشی از شمال غربی ایران را لرزاند. پس از استخراج مشخصات لازم برای مدلسازی جنبش نیرومند زمین، از قبیل طول و عرض صفحه­ی گسل، امتداد و شیب گسل، محل چشمه، مختصات ایستگاه ثبت و غیره، رکوردهای مصنوعی به دو روش کاتوره­ای و تابع نیمه تجربی گرین برای ایستگاههای آوج، بهار، کبودرآهنگ، شیرین­سو و باکندی ایجاد شد و پارامترهایی مانند بیشینه شتاب زمین، مدت دوام مؤثر، طیف پاسخ شتاب و مقدار جذر متوسط مجذور خطا برای رکوردهای   شبیه­سازی شده و رکوردهای واقعی ثبت شده، با هم مقایسه گردیده است. در این مقاله روش تابع نیمه تجربی گرین برای شرایط ایران اصلاح شده است. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که این روش می­تواند برای نواحی دیگر مانند گسلهای تهران با سازوکاری مشابه گسل آوج بکار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Avaj earthquake 2002 by semi-empirical Green’s function

نویسندگان [English]

  • A. Moghaddasi M
  • H. Hamzehloo
  • H. Shakib
چکیده [English]

The Avaj earthquake in June 22, 2002 with a magnitude of Mw=6.5 occurred in western north of Iran. The requirement characteristics for modelling of strong ground motion such as length and wide of fault plate, strike, dip, focal position, stations position and etc. is defined by field study. These parameters are used in order to generate artificial earthquake based on the semi-empirical Green’s function methods for Avaj, Bahar, Kabudar Ahang, Shirin Su and Bakandi stations. Then, some parameters such as peak ground acceleration, effective duration, acceleration response spectrum and root mean square error of the generated earthquake compared with the real records.
In this paper, semi-empirical Green’s function method is further developed for Iran condition. The results of the study are shown that the method can be applied for the other region with the fault of same mechanism such as Tehran faults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthetic earthquake
  • semi-empirical Green’s function
  • Avaj earthquake
[1] حمزهلو، حسین؛ کمالیان، نصرالله؛ تخمین بیشینه شتاب با استفاده از شبیه سازی جنبش نیرومند زمین، پژوهشنامه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال چهارم،. شماره اول، ١٣٨٠
[2] فرهبد، امیر منصور؛ اله یارخانی، میترا؛ غفوری آشتیانی،  محسن؛ “تغییرات مکانی پوستهای ضریب کیفیت Q دنباله امواج S   در منطقه تهران”، پژوهشنامه بینالمللی زلزله- شناسی و مهندسی زلزله، سال هفتم، شماره دوم، ١٣٧٧
[3] فقهی، خلیل الله؛ سلیمانی آزاد، شهریار؛ “هندسه گسیختگی های گسلی پدید آمده در زمین لرزه اول تیر ماه ١٣٨١ منطقه آوج)چنگوره( “پژوهشنامه بینالمللی زلزله-شناسی و مهندسی زلزله، سال پنجم، شماره چهارم،.١٣٨١
[4] زارع، مهدی؛ بررسی جنبش شدید زمین و پردازش دادههای شتابنگاری زمین لرزه اول تیر ماه ١٣٨١ چنگوره( آوج) M­­W­­=6/3  پژوهشنامه بین المللی زلزله شناسی، مهندسی زلزله، سال پنجم، شماره چهارم، ١٣٨١
[5] مقدسی موسوی، سید علی؛ اثر زلزله های مصنوعی ناشی از گسل شمال تهران بر روی رفتار غیر ارتجاعی . ساختمانهای ناحیه، دانشگاه تربیت مدرس، ١٣٨٣
[6]Atkinson, G. M.; Boore, D. M., "On the MN , M Relation for Eastern North American Earthquakes",Seism. Res. Lett. 58, P.P.119–124, 1987.
[7]Atkinson, G.M.; Somerville, P.G., “Calibration of time history simulation methods”, Bull. Seism. Soc. Am. 84, P.P.400–414, 1994.
[8]Beresnev, I. A.; Atkinson, G. M. "Modelling finite- fault radiation from the n ω spectrum," Bull. Seism.Soc. Am. 87(1), P.P.67-84, 1997.
[9]Bolt, B.A., “Interplate seismicity and zonation”, Proceedings of the fifth pacific conference on earthquake engineering, Melbourne, Australia, Vol.1, P.P.1-11, 1995.
[10]Boore, D. M. "Stochastic simulation of high- frequency ground motions based on seismological model of the radiated spectra", Bull. Seism. Soc. Am.73(6), P.P.1865-1894, 1983.
[11]Boore, D.M.; “Simulation of Ground Motion Using the Stochastic Method”, Pure appl. Geophys. Vol.160, P.P. 635-676 ,2003.
[12]Faccioli, E., "A Study of Strong Motions from Italy and Yugoslavia in terms of Gross Source Properties",In Earthquake Source Mechanics (S. Das, J.Boatwright, and C. Scholz, eds.), Amer. Geophys.Union Geophysical Monograph 37, P.P.297–309,1986.
[13]Gibson, G., "Artificial ground motions," Proceedings of a Seminar Held by the Australian Earthquake Engineering Society of The Institute for Engineers Australia, Melbourne, Australia, P.P.83-86, 1993.
[14]Hartzell, S.H. Earthquake “Aftershocks as Green’s Functions“, Geophys. Res. Lett.Vol.5, No.1, P.P.1-4.1978.
[15]Irikura, K. "Prediction of strong acceleration motions using empirical Green's function," Proceedings of the 7th Japan Earthquake Engineering Symposium,P.P.151-156, 1986.
[16]Irikura, K., Kamae, K. "Simulation of strong ground motion based on fractal composite faulting model and empirical Green's function," proceedings of the 9th Japan Earthquake Engineering Symposium, Tokyo,1994.
[17]Joshi, A.; Kumar, B.; Sinvhal, A.; Sinvhal, H.; “Generation of synthetic accelerograms by modeling of rupture plane”, ISET Journal of Earthquake Technology, Vol. 36, No. 1, P.P. 43-60, 1999.
[18]Kamae, K.; Irikura, K., "Prediction of site-specific strong ground motion using semi empirical methods",in Proc. of the Tenth World Conference on Earthquake Engineering, Madrid, Spain, P.P.801–806, 1992.
[19]Kameda, H.; Sugito, M., "Prediction of strong earthquake motion by evolutionary process model",Proc. 6th Japan earthquake engineering symp.,P.P.41-48, 1978.
[20]Lam, N.; Wilson, J.; Hutchinson, G.; “Generation of synthetic earthquake accelerograms using seismological modeling: a review”, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 4, No. 3, P.P. 321-354,2000.
[21]Lay, T.; Wallace. T.; “Modern global seismology. Academic press”, 1995.
[22]Midorikawa, S.; “Semi-empirical estimation of peak ground acceleration from large earthquakes”,Tectonophysics, vol. 218, P.P. 287-295, 1993.
[23]Papageorgiou, A.; Halldorsson, B.; Dong, G.; “Strong Ground Motion Simulation Code for Eastern North America: User's Manual, Version 1.0”, University at Buffalo.
[24]Rofooei, F.; Aghababaii Mobarake, R.; Ahmadi, G.; “Generation of artificial earthquake records with a nonstationary Kanai-Tajimi model”, Engineering Structures, Vol. 23, P.P. 827-837, 2001.
[25]Shakib, H.; Datta, T.K.; Kazimi, S.M.A.; “Response of torsionally coupled system to random ground motion”, European Earthquake Engineering, Vol. 3,P.P. 16-27, 1991.
[26]Toro, G. R.; McGuire, R. K., "An Investigation into Earthquake Ground Motion Characteristics in Eastern North America", Bull. Seismol. Soc. Am. 77,P.P.468–489, 1987.
[27]Walker, R.T.; Bergman, E.; Jackson, J.; Ghorashi, M.; Talebian, M., "The 2002 June 22 Changureh (Avaj) earthquake in Qazvin province, northwest Iran: epicentral relocation, source parameters, surface deformation and geomorphology",Geophys. J. Int.,
P.P. 707-720, 2005.
[28]Zare, M.; Ghafory, M.; Bard, P.; “Attenuation law for the strong motions in Iran”, Third international conference on seismology and earthquake engineering, Vol. 1, P.P. 345-354, 1999.
[29]“the study on seismic Micro zoning of the Greater Tehran Area in the Islamic Republic of Iran”, JICA,2000