مطالعه …ی عددی پایداری جانبی – پیچشی تیرورق …های جدار نازک حاوی گشایش در جان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کمانش جانبی– پیچشی تیرها یکی از مواردی است که در طراحی تیرهای جدار نازک موثر می…باشد. وجود گشایش در تیرها، از پارامترهایی است که می‌‌تواند در این مورد مهم باشد. این گشایش…ها به دلیل عبور تاسیسات خاص، دسترسی به تیر و یا صرفه‌جویی در مصالح ایجاد می…شوند. در زمینه…ی اثر گشایش، در حالت رفتار الاستیک و مسئله کمانش جانبی- پیچشی، کمتر کار شده است.
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر پارامترهای مختلف بر بار کمانش جانبی– پیچشی تیرورق…ها می…باشد. بار کمانش جانبی– پیچشی بیش از 700 تیرورق که حاوی گشایش…ها، ابعاد و مشخصات مختلف می…باشند، به کمک نرم…افزار5.4Ansys بدست آمده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است. سه نوع گشایش مربعی، دایره…ای و شش…ضلعی…منتظم با ابعادِ مختلف در نظر گرفته شده است. نحوه…ی تغییرات بار کمانش با تغییر ابعاد گشایش، تغییر ضخامت ورق…ها، شکل گشایش…ها، تغییر مساحت بازشوها، تغییر طول تیر و تغییر شرایط تکیه گاهی بدست آمده است. در پایان نیز موقعیت بهینه برای ایجاد گشایش در تیر با توجه به شرایط تکیه…گاهی و نوع گشایش مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of Lateral – Torsion Stability of Thin – wall Beams with Cut–out in Web

نویسندگان [English]

  • B. Poursartip
  • M. Z. Kabir
چکیده [English]

One of the main challenges in designing of thin-walled open section beams is lateral-torsion buckling mode. Due to the access for piping, electrical and other devices, inserting cut-outs in web are inevitable.
This paper deals with the effects of different parameters in lateral-torsion buckling of plate girders. Lateral-torsion buckling loads of more than 700 plate girders are calculated with opening in different shapes, dimensions and locations by Ansys5.4 . The study is performed using numerical approach and the results are compared together. Three kinds of cut-outs including square, circular and hexagonal are selected. An extensive parametric studies is conducted to study the influence of cut-out dimensions, thickness, area, location and distribution along the beam length. Finally optimum scheme is obtained in order to have better estimation load carrying capacity of open-section beam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plate girder
  • cut-out
  • Buckling
  • web
  • thin-wall
  • restrains
[1]Redwood, R.G. & Uenoya, M., "Critical Loads for Webs with Holes", Journal of the Structural Division,ASCE, VOL. 105, No.ST10, Proc. Paper14925, Oct.,1979, pp.2053-2067
[2]Coul, A. & Alvarez, M.C., "Lateral Buckling of Beams Containing Openings", Thesis presented to the University of Strathclyde, at Glasgow, Scotland,1978, in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science
[3]Thevendran, V. & Shunmugam, N.E., "Lateral Buckling of Narrow Rectangular Beams Containing openings", Journal of Computers and Structures, V0l.43, No. 2, 1992, pp. 247-254
[4]Chen, W.F. and Lui, E.M., "Structural Stability, Theory and Implementation", 1st Edition, Elsevier,1987
[5]Tong, G. and Zhang, L., "A new derivation of the buckling theory of thin walled beams", Journal of Advances in Stell Structures, ICASS, 2002,pp129-137
[6]Chu, X. and Rickard, J. and Li, L., "Influence of lateral restrain on lateral tortional buckling of cold formed steel purlins", Journal of Thin-Walled Structures, V. 43, Issue 5, 2005, pp800-810