ارزیابی عملکرد و بهینه‌سازی دیوارهای برشی کامپوزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دیوارهای برشی فولادی از دهه 1970 میلادی در ساختمانهای مختلف به عنوان سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی مورد استفاده قرار گرفته اند. برتری ویژه این نوع دیوارها، قابلیت شکل پذیری بالا می­باشد. در دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک با کمانش ورق فولادی، میدان کشش قطری در دیوار تشکیل می­گردد. دو راه‌حل کلی برای جلوگیری از کمانش ورق وجود دارد که یکی استفاده از سخت کننده‌های فلزی و دیگری بهره گرفتن از پوشش بتنی است که از طریق برشگیرها به ورق فولادی متصل می­شود.
در این تحقیق ضمن بررسی رفتار دیوارهای برشی با ورق فولادی و لایه بتنی جانبی با استفاده از روشهای عددی برای بهینه‌سازی هندسی این دیوارها اقدام شده است. بدین منظور مدلهای مختلفی از این دیوارها انتخاب و با تغییر ضخامت پوشش بتنی و فاصله برشگیرها با روش اجزا محدود تحلیل شده‌اند، بر اساس نتایج حاصل مقاومت برشی دیوار باافزایش ضخامت پوشش بتنی نسبت مستقیم  و با افزایش فاصله بین برشگیرها نسبت عکس دارد. نتایج تغییرشکل نمونه‌ها بر حسب تغییر در فاصله میان برشگیرها و ضخامت پوشش بتنی در قالب نمودار ارائه شده است و بر اساس این نتایج مقادیر ضخامت و فاصله مناسب پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Performance and Optimization of Composite Shear Wall

نویسندگان [English]

  • Alireza Rahai
  • Farzad Hatami
  • Mohammadreza Salami
چکیده [English]

Steel plate shear walls have been used in structures as a lateral load resisting system since 1970. Main advantage of thin steel plate shear wall is buckling of steel plate under tension field action. Generally, there are two methods to delay the steel plate buckling, using stiffeners or concrete cover which attached to the steel plate by shear connectors.
In the present study, a numerical approach has been used to investigate the shear behavior of composite shear walls under lateral loading. Furthermore a geometrical optimization analysis was carried out by changing the concrete cover thickness and distance between shear connectors. The results of numerical analysis, show increasing concrete cover thickness will result decreasing stress concentration in steel plate and distributing them. Furthermore the result show that decreasing distance between shear connector will result increasing the strength and stiffness of shear panel. Finally studying the models deformation the optimum concrete cover thickness and distance between shear connectors are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steel Plate Shear Wall
  • composite shear wall
  • Buckling
  • Post- buckling
  • Shear connector
[1]Astaneh-Asl A (2000); Seismic behavior and design of steel shear walls, Steel Tips report, Moraga, CA.
[2]Astaneh-Asl, A. (1998-2000); Seismic studies of innovative and traditional composite shear walls,Dept. of Civil Eng., Univ. of California, Berkeley.
[3]Astaneh-Asl, A. (2000-2001); Cyclic tests of steel shear walls, Dept. of Civil Eng., Berkeley.
[4]Driver, R.G., Kulak, G. L., Kennedy, D.J.L. and Elwi, A.E. (1998); Cyclic tests of four-story steel plate shear wall; J. of Structural Eng., ASCE, Vol.124, No. 2, Feb., pp. 112-120.
[5]Hatami, F., Rahai, A. (2008); Performance Evaluation and Optimization of Composite Shear Wall, Ph.D. Dissertation, Amirkabir University of Technology.
[6]Hatami, F., Sabouri, S. (2004-2005); Behavior of Steel Plate Shear Walls in Earthquake Due to Change of Rigidity of the Internal Storey Beams, Amirkabir Journal, Vol. 15, No 60-2, Civil Eng.
[7]Kulak, G. L., Fisher, J. W., and Struik, J. H. A. (1987); Guide to Design Criteria for Bolted and Riveted Joints, John Wiley and Sons, New York.
[8]Kulak, G.L. (1991); Unstiffened steel plate shears walls, Applied Science Publications, London, pp.237-276.
[9]Lubell, A.S., 1997, Performance of unstiffened steel plate shear walls under cyclic quasi-static loading,M.A.Sc. Thesis, Dep. of Civil Eng., Uni. of British Columbia, Vancouver, BC, Canada.
[10]Nakashima, M., Akawaza, T., Tsuji, B. (1995); Strain-Hardening Behavior of Shear Panels Made of Low-Yield Steel. II: Model, J. of Structural Eng.,ASCE, 121(12), pp. 1750-1757.
[11]Rezaii, M. (1999); Seismic behavior of steel plate shear walls by shake table testing, Ph.D. Dissertation,Uni. of British Columbia, Canada.
[12]Rezaii, M., Ventura, C. E. and Prion, H.G.L. (2000); Numerical investigation of thin unstiffened steel plate shear walls, Proceedings, 12th World Conf. on Earthquake Eng.
[13]Roberts, T.M., (1995); Seismic resistance of steel plate shear walls, Engineering Structures, 17, No.5,pp. 344-351.
[14]Sabouri-Ghomi, S., and Roberts, T.M. (1992); Nonlinear dynamic analysis of steel plate shear walls including shear and bending deformations, Eng.Structures, 14, no.5, pp. 309-317.
[15]Salimi, M.R., Rahai, A. (2007); Evaluation of Composite Shear Wall under cyclic loading, Ms.c.Dissertation, Amirkabir Uni. of Technology.
[16]Sugii, K., Yamada, M. (1996); Steel Panel Shear Walls with and Without Concrete Covering,Proceedings on CD-Rom, 11th World Conference on Earthquake Eng., Acapulco, Mexico.
[17]Takanashi, Y., Takemoto, T., Tagaki, M. (1973); Experimental Study on Thin Steel Shear Walls and Particular Bracing under Alternative Horizontal Load, Pre. Report, IABSE, Lisbon, Portugal.
[18]Thorburn, L.J., Kulak, G.L., and Montgomery, C.J. (1983); Analysis of steel plate shear walls, Structural Eng. Report No. 107, Dep. of Civil Eng., Uni. Of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada.
[19]Timler, P.A. and Kulak, G.L., (1983); Experimental Study of Steel Plate Shear Walls, Structural Eng.Report No. 114, Dep. of Civil Eng., University of Alberta, Edmonton, AB.
[20]Torii, S., Teramoto, T., Kihara, H. and Kitamura, H. (1996); The response control design of high-rise building with low yield steel wall, 11th World Conf.on Earth. Eng., Acapulco, Paper 97.