روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است که بسیاری از فعالیت هایش در همکاری با سایر افراد و به صورت گروهی انجام می­شود. انجام این فعالیت ها هم به مکان و هم به زمان وابسته می­باشند. بنابراین برای تمامی عملکردها و سایر مواردی که در چرخه مدیریت بهینه فعالیت های گروهی بشری و چگونگی همکاری بین آنها بکار گرفته    می­شوند، باید هر دو جنبه مکان و زمان را با هم در نظر داشت. در این پژوهش تلاش شده که با مدلسازی مکانی - زمانی فعالیت های گروهی بشری راهی برای افزایش راندمان انجام فعالیت های دسته جمعی انسانها ارائه نماید. بدین منظور تئوری هاگرستراند را به عنوان مبنای مدلسازی در نظر گرفته و آنرا با استفاده از برنامه ریزی ابتکاری گسترش داده و در پایان، مدلی جدید برای مدلسازی فعالیت های گروهی بشری در بستر مکان و زمان ارائه کرده است. مدل پیشنهادی قابل پیاده سازی در سیستمهای اطلاعات مکانی بوده و باعث حل مسائل چندبعدی در فضای متناسب خود می­شود. برای مشخص شدن کارایی مدل، فعالیت های دو گروه زنده یابی و آواربرداری از گروه های کاری امداد و نجات زلزله به دو صورت معمولی و در قالب مدل، شبیه سازی و ارزیابی شد. میانگین نتایج، بهبود 83/18 درصدی کارایی گروه ها در صورت استفاده از مدل را نشان می­دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Approach for Modeling and Planning Team Activities in Space-Time

نویسندگان [English]

  • A.R. Vafaeinezhad
  • A.A. Alesheikh
  • M.R. Malek
  • R. Shad
  • M. Neshat
چکیده [English]

Humans are social creatures who interact with others in doing their activities. The social activities occur in space and time. Therefore, a proper model of human activities must consider the two dimensions of space and time simultaneously. This paper attempts  to model human activities in spatio-temporal domain to improve the efficiency of group activities. For this purpose, Hagerstrand theory is evaluated and extended for managing human team activities in space and time. The suggested model can be implemented in a Geospatial Information System and helps resolving multidimensional problem in their proper environment. To assess the proposed model, activities of two teams: life-detection and collapse lifting in two forms of normal and simulation were assessed. The proposed strategy improved the activities by a factor of 18.83. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatio-Temporal modeling
  • Group activities
  • Hagerstrand theory
  • Geospatial Information System
[1] جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران‐ جمعیت هلال احمر خراسان، ۱۳۸۱ ، آئین نامه امداد و نجات، چاپ ایرانچاپ بجنورد.
[2] سعیدی، علیرضا؛ آشنایی با اصول زنده یابی، مقالات برگزیده در "www.mojepishro.net" . سایت گروه نجات موج پیشرو، ۱۳۸۵
[3] سعیدی، علیرضا؛ آشنایی با وظایف تیم آواربرداری در زمان ورود به منطقه عملیاتی، مقالات برگزیده در سایت گروه نجات موج پیشرو،
"www.mojepishro.net" .۱۳۸۵
[4] مهرگان، محمدرضا؛ دری، بهروز؛ صارمی، محمود؛ تحقیق در عملیات )جلد اول: چاپ سوم(، چاپ و صحافی دانشگاه الزهراء،.۱۳۸۱
[5]Boros E.; Hammer P. L.; Discrete Optimization. 11, Elsevier Science & Technology Books, 2003.
[6]Daellenbach H. J.; George J. A.; Mcnickle D. C.; Introduction to Operations Research Techniques, Second Edition, Allyn and Bacon, 1983.
[7]Durkin J.; Expert Systems: Design and Development, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1994.
[8]Hagerstrand T.; What about People in Regional Science, Papers of the Regional Science Association, 24, pp: 1-12,1970.
[9]Hilier F.; Liberman G.; Introduction to Management Science, Maxwell Macmillan International Edition,1992.
[10]Hoare H. R.; Project Management Using Network Analysis, McGraw Hill, London, 1973.
[11]Lee S. M.; Moore L. J.; Taylor B. W.; Management Science, Third Edition, Allyn and Bacon, 1990.
[12]McBride S.; Ma D.; Escobar F.; Management and Visualization of Spatiotemporal information in GIS,SIRC 2002 –The 14th Annual Colloquium of the Spatial Information Research Centre, University of Otago,Dunedin, New Zealand, 2002.
[13]Medhi J.; Stochastic Models in Queuing Theory, Second Edition, Elsevier Science & Technology Books, 2002.
[14]Miller H. J.; What about people in Geographic Information Science, Computers, Environment and Urban Systems, 27, 447-453, 2003.
[15]Miller, H.J., Activities in Space and Time, Handbook of Transport 5: Transport Geography and Spatial Systems,Pergamon / Elsevier Science, 2004.
[16]Randy A.; Ken K.; Optimization Compilers for Modern Architecture, Elsevier Science & Technology Books,2001.
[17]Osborne M. J.; Rubinstein A.; A Course in Game Theory, MIT Press, 1994.
[18]Turban E.; Aronson J. E.; Decission Support Systems and Intelligent Systems, Fifth Edition, Prentice Hall College Div, 1997.
[19]Wagner P. M.; Principles of Operations Research, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1985.
[20]Yu H.; Shaw S. L.; Exploring Potential Human Activities in Physical and Virtual Spaces: A Spatio-temporal GIS Approach, International Journal of Geographic Information Science, 2006.