بررسی رابطه بین پارامترهای هندسی مئاندرهای رودخانه و ضریب سینوسیته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رودخانه های جاری در بسترهای آبرفتی همیشه دستخوش پدیده مئاندری شدن هستند. در این مقاله ارتباط بین مشخصات هندسی مئاندر و پارامتر سینوسیته که خود تابعی از شیب دره و شیب کانال است، به لحاظ نظری مشخص گردید. سپس بر اساس داده های میدانی مربوط به رودخانه سیستان که یک رودخانه مئاندری می­باشد و بر اساس مدل ریاضی بدست آمده، مشخصات هندسی مئاندرهای این رودخانه محاسبه و تعیین شد.
در پایان مقادیر محاسبه شده با مقادیرمشاهده شده در بازه های مختلف رودخانه سیستان، مقایسه شدند. این مطالعه نشان می­دهد که نتایج مدل یاد شده، همخوانی مناسبی با داده های صحرایی این رودخانه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between River Meanders' Geometric Parameters and Sinuosity Factor

نویسندگان [English]

  • A. Taher-shamsi
  • F. Imanshoar
چکیده [English]

Running rivers in alluvial plains, always drawn to meandering process. In this paper, according to valley slope and river slope, the relationship between meanders' geometric parameters and sinuosity factor revealed. Based on the field data of SistanRiver which is a meandering one, meanders geometric characteristics of this river were calculated and defined on the base of mathematical model.
Finally, estimated results were compared with observed measurements in different reaches of Sistan River. This research demonstrates that acquired estimations and field measurements have a good correlation coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River Meander
  • Sinuosity Factor
  • Sistan River
[1] شرق آرا، بابک؛ تهیه مدل ریاضی برای تحلیل شکل هندسی  مئاندرهای رودخانه سیستان، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی . امیرکبیر، ۱۳۷۴
[2]Chitale, S. V.; “Theories and Relationships of River Channel Patterns”, Journal of Hydrology, Vol. 19, pp.
285-308, 1970.
[3]Ferreira Dasilva, A. M; “On Why and How Do Rivers Meander”, Journal of Hydraulic Research, Vol. 44, pp.
579-590, 2006.
[4]Janson, P.; Principles of River Engineering, Pitman Publishers, 1983.
[5]Langbein.W; Leoplod.L; “River Meanders-Theory of Minimum Variance”, USGS Professional paper, pp. 15,1966.
[6]Leopold, L. C.; Wolman, M. G.; Miller, J. P.; Fluid Process in Geomorphology, Freeman Publishers, San Francisco, pp. 522, 1964.
[7]Rozovski, I. L.; “Flow of water in Bends of Open Channels”, Academy of science of the Ukrainian, SSR,Kiev, 1963.
[8]Shen, H.W.; Modeling of Rivers, John Wiley & Sins Inc. Publishers, USA, 1979.
[9]Thin, k.; River plan-form movement in an alluvial plain, Ph.D. Thesis, Delf University, A. A. Balkema Publishers, Netherlands, 1994.
[10]Yalin, M. S.; River Mechanics, Pergamon Press, Great Britain, pp. 161-176, 1992.