کاربرد نانو اکسید آلومین در بهبود برخی خواص مکانیکی و افزایش مقاومت در برابر سایش بتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

امروزه با توسعه نانو فناوری، کاربرد این ماده در زمینه دستیابی به برخی خواص مورد نظر در مصالح ساختمانی به ویژه بتن، بسیار اهمیت دارد. در این راستا استفاده از نانو اکسید آلومین می‌تواند باعث تغییر در برخی مشخصات فیزیکی و خواص مکانیکی بتن گردد. با توجه به سختی بالای آلومین انتظار می‌رود تا بتوان با کمک این ماده در مقیاس نانو، مقاومت سایشی بتن را افزایش داد. در این تحقیق، با بررسی تاثیر نانو اکسید آلومین بر روی مشخصات بتن، ضمن بهینه‌یابی میزان استفاده از این مواد، امکان استفاده در کاربردهای خاص به ویژه پوشش‌ها و کف‌سازی‌های بتنی، مورد ارزیابی قرار‌ گرفته است. مقادیر نانو اکسید آلومین به کار رفته در طرح مخلوط بتن این تحقیق، در نسبت های وزنی 0/25،0/5 و 0/75 درصد جایگزین بخشی از سیمان می ­باشد. همچنین با هدف کاهش هزینه و اجرای راحت‌تر، پاشش محلول نانو اکسید آلومین به ‌صورت رقیق شده طی یک الی چهار لایه بر روی سطح بتن نیز مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن 0/5% پودر نانو اکسید آلومین در بتن می­ تواند ضمن بهبود نسبی برخی از خواص مکانیکی مورد آزمایش، مقاومت سایشی بتن را نیز تا ۷۷% افزایش دهد. همچنین نتایج تست سایش نشان داد که ایجاد لایه نانو اکسید آلومین بر روی سطح بتن با وجود بهبود اثربخشی با افزایش تعداد لایه پوشش، در مقایسه با طرح مخلوط ترکیبی از اثرگذاری کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Use Of Aluminum Oxide Nanoparticles In Improving Some Mechanical Properties And Increasing The Abrasion Resistance Of Concrete

نویسندگان [English]

  • Hamed Yousefinezhad
  • Mohammad Mahdi Jabbari
Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Shiraz Unit, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Today, with the development of nanotechnology, the application of this material is very important in achieving some desired properties in construction materials, especially concrete. In this regard, the use of nano aluminum oxide can cause changes in some physical characteristics and mechanical properties of concrete. Due to the high hardness of aluminum, it is expected to increase the abrasion resistance of concrete with the help of this nanoscale material. In this research, by examining the effect of nano aluminum oxide on the characteristics of concrete, while optimizing the amount of use of these materials, the possibility of using them in special applications, especially concrete coatings and flooring, has been evaluated. The amounts of nano oxide aluminum used in the concrete mixing plan of this research, in weight ratios of 0.25, 0.5 and 0.75%, replace part of the cement. Also, with the aim of reducing the cost and making it easier to implement, the spraying of a diluted nano-aluminum oxide solution in one to four layers on the concrete surface was also tested. The results of this research showed that the addition of 0.5% aluminum oxide nanopowder in concrete can increase the abrasion resistance of concrete up to 77% while partially improving some of the tested mechanical properties. Also, the results of the abrasion test showed that creating a layer of nano-aluminum oxide on the surface of the concrete, despite the improvement of effectiveness by increasing the number of coating layers, is less effective compared to the mixed design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Aluminum Oxide
  • Nano Materials
  • Abrasion Durability
  • Concrete Abrasion
  • Concrete Flooring
[1] Farzin Ghadim Takmeh Dash, Alireza Mohammad Jafari Sadeghi, Hassan Afshin, Investigation Of Some Durability Properties Of Concrete Pavements Containing Nanoparticles, Journal Of Amirkabir Civil Engineering (2021) 1-10 (In Persian)
[2] Ali Maarefvand, Amir Arefian, Parviz Alipour, Investigation Of Seismic Behavior Of Continuous Connection Of Steel Beam To Concrete Column Using Nanotechnology In Materials, Master Thesis, Islamic Azad University, Shahriar Branch, (2018) 24-39 (In Persian)
[3] Jamshid Ismaili, Keyvan Andalibi, Jamil Kasaei, Investigation Of The Effects Of Adding Nano-Alumina On The Mechanical Properties Of Concrete, 10th International Congress Of Civil Engineering, Faculty Of Civil Engineering, Tabriz (2015) 15-30 (In Persian)
[4] Javid Chakherloo, Bahman Shervani, Investigation Of The Effect Of Replacing Silica Sand With Sand And Quartz Powder On The Compressive Strength Of Reactive Powder Concrete, Scientific-Research Journal, Modares Civil Engineering, (2019) 1-11 (In Persian)
[5] K.Sargunana.Venkata Raob. Alex Rajeshc, Experimental investigations on mechanical strength of concrete using nano-alumina and nano-clay, International Conference on Emerging Trends in Material Science and Technology-(2022) 143-160
[6] Mahmoud Naderi, Alireza Kaboudan, The Effect Of Resistance, Time And Amount Of Water Pressure And Direction Of Concreting On Concrete Permeability, Amirkabir Civil Engineering Journal (2020) 1-19 (In Persian)
[7] Hossein Lashgarit, Mohammad Hosseinpour, Soroush Parvizi, Amir Momeni, Investigation Of The Effective Parameters On Al6061 / Al2o3.Wc.Sic Composite By Friction Stir Process, The Second National Conference On Computational And Experimental Mechanics (2017) 10-18 (In Persian)
[8] Mahmoud Naderi, Alireza Kaboudan, Mohammadreza Keshtkar, Study Of Permeability And Strength Of Concrete Containing Silica Fume, Zeolite And Fly Ash Using British Standard Cylindrical Chamber Method, Journal Of Structural Engineering (2016) 92-113 (In Persian)
[9] Kiachehr Behfarnia, Niloofar Salemi, The Effects Of Nano-Silica And Nano-Alumina On Frost Resistance Of Normal Concrete, Construction And Building Materials 48 (2013) 580–584
[10] Scott Muzenski, Ismael Flores-Vivian, Konstantin Sobolev, Ultra-High Strength Cement-Based Composites Designed With Aluminum Oxide Nano-Fibers, Construction And Building Materials 220 (2019) 177–186
[11] Mohsen Kalvandi, Mahla Rezaei, Mohammad Kalvandi, Profile Of The Authors The Effect Of Iron Nanoparticles, Iron Oxide, Titanium And Silica Particles On The Properties And Durability Of Concrete, 2nd National Congress Of Civil Engineering And Construction Projects (2015) 20-31
[12] Farzad Lohrasbi, Amirhossein Bazai, Mohammad Mehdi Jabbari, The Effect Of Chloride Ion Penetration By Rcmt Method In Heavy Concrete Containing Ilmenite Powder, Civil And Project Journal, April (2016). 1-18 (In Persian)
[13] R.Polder, W.Peelen, W.Courage, Non‐Traditional Assessment And Maintenance Methods For Aging Concrete Structures Technical And Non‐Technical Issues, Materials And Corrosion, (2012) 1147-1153.
[14] R.Pillai, R.Gettu, M.Santhanam, S.Rengaraju, Y.Dhandapani, S.Rathnarajan, A.s. Basavaraj, Service Life And Life Cycle Assessment Of Reinforced Concrete Systems With Limestone Calcined Clay Cement (Lc3), Cement And  Concrete Research, (2019) 111-119.
[15] ASTM C109/C109M-20, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [100-mm] Cube Specimens) www.astm.org
[16] ASTM C779/C779M-12, Standard Test Method for Abrasion Resistance of Horizontal Concrete Surfaces, www.astm.org
[17] Physical and chemical properties of Firoozabad type 2 cement-1400 www.farsnov.ir (in persian)
[18] Physical and chemical properties of aluminum oxide nanopowder / nanoparticles (AL2O3, Alpha, 99+%, 50 nm, hydrophilic)-1400 www.us-nano.com
[19] Physical and chemical properties of ottawa sand-1400 www.azmoontest.com (in persian)
[20] Physicochemical Properties Of Normal Carboxylate Based Superplasticizer Super Plast PC5000-1400 www.farsresin.com (In Persian)
[21] Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete (ACI 211.1-91).