دوره و شماره: دوره 52، شماره 11، بهمن 1399 
15. ارزیابی مشخصه های مقاومتی خاک ریزدانه حاوی نانوآهک

صفحه 15-15

10.22060/ceej.2019.16198.6152

احمدرضا حسن زاده؛ علی بیگلری فدافن؛ سید یاسین موسوی؛ علیرضا طبرسا


16. بررسی عددی رفتارجریان فوق بحرانی برروی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی

صفحه 16-16

10.22060/ceej.2019.16228.6160

امیرعلی محمدعلی پوراهری؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ جلال عطاری؛ محمود کریمی