دوره و شماره: دوره 52، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 2661-2962 
ارزیابی مشخصه های مقاومتی خاک ریزدانه حاوی نانوآهک

صفحه 2899-2912

10.22060/ceej.2019.16198.6152

احمدرضا حسن زاده؛ علی بیگلری فدافن؛ سید یاسین موسوی؛ علیرضا طبرسا


بررسی عددی رفتارجریان فوق بحرانی برروی سرریزهای جانبی کلیدپیانویی

صفحه 2913-2930

10.22060/ceej.2019.16228.6160

امیرعلی محمدعلی پوراهری؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ جلال عطاری؛ محمود کریمی