بررسی رفتار دال های تخت پس از برش پانچینگ برای جلوگیری از تخریب پیشرونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

چنانچه در اتصال دال تخت به ستون تحت اثر بارهای غیرقابل پیش‌بینی، گسیختگی پانچینگ رخ دهد، بنا به ماهیت ترد این گسیختگی پس از بازتوزیع نیروها در اتصالات مجاور، ممکن است تخریب پیشرونده به صورت افقی یا قائم رخ دهد. جهت پیشگیری از تخریب پیشرونده و گسیختگی ترد و بدون اخطار اتصال دال به ستون، ایجاد یک سازوکار پشتیبان پس از گسیختگی پانچینگ و بازتوزیع در اتصال یادشده، ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق راهکارهای برقراری یک سازوکار پشتیبان در اتصال دال تخت به ستون پس از برش پانچینگ از طریق پیشنهاد تغییراتی در آرماتور و بتن بررسی می‌گردد. 9 نمونه دال مربعی با ابعاد 1600 میلی‌متر و ضخامت‌های 125( 7 نمونه)، 135( 1 نمونه) و 145( 1 نمونه) میلی‌متر با جزئیات متفاوت در آرماتور گذاری بر روی تکیه‌گاه‌های ساده مورد آزمایش قرار گرفت. در این پژوهش اثرات آرماتورهای یکپارچگی )آرماتورهای عبوری از ستون در بخش فشاری)، آرماتورهای فشاری، قطر آرماتور کششی، پوشش بتن آرماتورهای کششی و آرماتورهای یکپارچگی خمشده به بالا بر روی مقاومت پس پانچینگ بررسی گردیده است. نتایج آزمایش‌ها نشانگر آن است که با افزودن آرماتور یکپارچگی مقاومت پس پانچینگ افزایش یافته و با افزودن آرماتورهای فشاری در ناحیه ستونی دال تخت افزایش چشمگیری در مقاومت‌های یادشده اتفاق نمی‌افتد. افزایش پوشش بتن در ناحیه کششی باعث افزایش مقاومت پانچینگ و پس پانچینگ به‌طور همزمان می‌گردد. با کاهش قطر آرماتور کششی، مقاومت پس پانچینگ افزایش می‌یابد. خم کردن آرماتور یکپارچگی به سمت ناحیه کششی دال، باعث افزایش مقاومت پانچینگ و پس پانچینگ اولیه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An experimental study on post-punching behavior of flat slabs to prevent progressive collapse

نویسندگان [English]

  • Saeed Sarvari 1
  • mohammad Reza esfahani 2
1 Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Civil Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

If unpredictable loads are applied to the flat slab-column connections, punching shear 
failure occurs with almost no warning signs. According to the brittle manner of this failure, the load 
carried by the slab-column connection redistributes to adjacent supports and causes overloading to these 
supports. Due to this overloading and brittle nature of punching shear failure, progressive collapse may 
happen both horizontally or vertically. In order to prevent the progressive collapse of flat slab-column 
connections, it is necessary to provide a secondary load carrying mechanism after punching shear. In this 
Paper, Suggestions for establishing a supporting mechanism in the flat slab connections after punching 
failure are proposed. For this purpose, an experimental study was performed to investigate the postpunching behavior of 9 slab specimens with various reinforcement layouts and concrete covers. The 
effects of integrity, compressive and bent-up reinforcements, diameter of tensile reinforcements, and 
concrete cover of tensile reinforcements on the post-punching behavior of slab-column connections were 
studied. The results of the experiments show that the integrity reinforcements significantly improve the 
post-punching strength. The compressive reinforcements may not increase post-punching strength. The 
increase of the concrete cover of the tensile reinforcements and decrease of the diameter of the tensile 
reinforcement result in an increase of the post-punching strength. The bent-up reinforcement increases 
the punching and post-punching strengths, simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-Punching strength
  • Flat slab
  • Progressive collapse
  • Integrity reinforcement
  • Punching shear failure
[1] S. King, N.J. Delatte, Collapse of 2000 Commonwealth Avenue: Punching Shear Case Study, Journal of Performance of Constructed Facilities, ASCE, 18(1) (2004) 54-61.
[2] E.V. Leyendecker, S.G. Fattal, Investigation of the Skyline Plaza Collapse in Fairfax County, Virginia, Centre for Building Technology Report BSS 94, Institute for Applied Technology, National Bureau of Standards, Washington, D.C, 57 (1973) 36-43.
[3] H.S. Lew, N.J. Carino, S.G. Fattal, Cause of the Condominium Collapse in Cocoa Beach, Florida, Concrete International, American Concrete Institute, 4 (1982) 64-73.
[4] D. Mitchell, J. Adams, R.H. DeVall, R.C. Lo, D. Weichert, Lessons from the 1985 Mexican Earthquake, Canadian Journal of Civil Engineering, 13(5) (1986) 535-557.
[5] R.M. Fernández, Y. Mirzaei, A. Muttoni, Post-Punching Behavior of Flat Slabs, ACI Structural Journal, 110 (2013) 801-812.
[6] Muttoni, Punching shear strength of reinforced concrete slabs without transverse reinforcement, ACI Structural Journal, 105(4) (2008) 440-450.
[7] ASCE, Shear strength of reinforced concrete member slabs, in:  ACI-ASCE Committee 426, 1974, pp. 543-1591.
[8] P. Me’etrey, Synthesis of punching failure in reinforced concrete, Cement & Concrete Composites Journal, 24 (2002) 497-507.
[9] M.H. Sharaf, K.A. Soudki, M. VanDusen, CFRP strengthening for punching shear of interior slab-column connections, Journal of Composites for Construction, ASCE, 10(5) (2009) 410-418.
[10] F. Habibi, E. Redl, M. Egberts, W. Cook, D. Mitchell, Assessment of CSA A23.3 Structural integrity requirements for two-way slabs, Canadian Journal Civil Engineering, 39(4) (2012) 351-361.
[11] D. Mitchell, Controversial Issues in the Seismic Design of Reinforced Concrete Frames, Recent Developments in Lateral Force Transfer in Buildings, Thomas Paulay Symposium, American Concrete Institute, (1993) 73-93.
[12] S.D. Poli, M.D. Prisco, P. Gambarova, Cover and Stirrup Effects on the Shear Response of Dowel Bar Embedded in Concrete, ACI Structural Journal, 90(4) (1993) 441450.
[13] E. Vintzeleou, T.P. Tassios, Mathematical Models for Dowel Action under Monotonic and Cyclic Conditions, Magazine of Concrete Research, 38(134) (1986) 13-22.
[14] Jelic, M.N. Pavlovic, M.D. Kotsovos, A Study of Dowel Action in Reinforced Concrete Beams, Magazine of Concrete Research, 2(2) (1999) 131-141.
[15] P. Soroushian, K. Obaseki, M. Rojas, S. Jongsung, Analysis of Dowel Bars Acting Against Concrete Core, ACI Structural Journal, 83(4) (1986) 642-649.
[16] N.M. Hawkins, D. Mitchell, Progressive collapse of flat plate structures, ACI Journal, 76(10) (1979) 775-808.
[17] G.S. Melo, P.E. Regan, Post-punching resistance of connections between flat slabs and interior columns, Magazine of Concrete Research, 50(4) (1998) 319-327.
[18] F. Knoll, T. Vogel, Design for Robustness, Structural Engineering Documents, 11 (2009) 99-105.
[19] Y. Mirzaei, A. Muttoni, Tests of the post punching behavior of the reinforced concrete flat slabs, in:
IBETON, Switzerland, 2008.
[20] L. Keyvani, M. Sasani, Y. Mirzaei, R.M. Fernández, Compressive membrane action in progressive collapse resistance of RC flat plates, Engineering Structures, 59 (2014) 554-564.
[21] D. Mitchell, W.D. Cook, Preventing Progressive Collapse of Slab Structures, Journal of Structural Engineering, .2351-3151 )4891( )7(011
[22] C.E. Broms, Elimination of Flat Plate Punching Failure Mode, ACI Structural Journal, 97(1) (2000) 94-101.