دوره و شماره: دوره 52، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2143-2398