دوره و شماره: دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2399-2660 
مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنی

صفحه 2583-2592

10.22060/ceej.2019.15695.6004

سمیه رحمانی؛ مرتضی یگانه میرزا علیلو؛ محمدرضا دوستی؛ محمد جواد ذوقی