دوره و شماره: دوره 52، شماره 10، دی 1399 
12. مقایسه راکتورهای UASB معمول و اصلاح شده در تصفیه پساب صنایع لبنی

صفحه 13-13

10.22060/ceej.2019.15695.6004

مرتضی یگانه میرزا علیلو؛ سمیه رحمانی؛ محمدرضا دوستی؛ محمد جواد ذوقی