ارزیابی فروریزش قاب های خمشی فولادی بر اساس توسعه ی مفاصل پلاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشگاه ایوانکی

2 استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

3 گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

فروریزش ساختمان سطحی از عملکرد سازه است‌که در آن میزان صدمات جانی و مالی به‌حداکثر خود می‌رسد، لذا این رخداد می‌تواند ناگوارترین حادثه در صنعت ساخت‌وساز باشد. در این تحقیق، سه قاب خمشی فولادی 3، 6 و 9 طبقه‌ی منظم با شکل‌پذیری ویژه بر اساس ضوابط آیین‌نامه‌ای با استفاده از نرم‌افزار ETABS طراحی و سپس فروریزش قاب‌های مذکور توسط تحلیل‌های غیرخطی استاتیکی بار افزون و دینامیکی افزایشی ‌(IDA) با استفاده از نرم-افزار SeismoStruct مورد ارزیابی قرارگرفته است. از تحلیل‌های غیرخطی بار افزون با سه الگوی مختلف بار جانبی به‌منظور تعیین موقعیت محتمل مفاصل پلاستیک در لحظه‌ی فروریزش استفاده‌شده است تا بتوان با بهره‌گیری از آن‌ها، مکانیسم‌های خرابی محتمل قاب‌های مذکور را مشخص نمود و از تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی افزایشی به‌منظور ارزیابی شدت‌های لرزه‌ای متناظر با شکل‌گیری هر یک از مکانیسم‌های خرابی استفاده‌شده است. بدین ترتیب، شدت زلزله و مقادیر پاسخ دریفت متناظر با فروریزش قاب‌های موردمطالعه محاسبه گردیده و برای انجام تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی از 10 رکورد حوزه‌ی دور از گسل استفاده‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که فروریزش قاب‌های موردمطالعه تحت رکوردهای دور از گسل در دریفت‌ها و شدت‌های لرزه‌ای مختلف رخ می‌دهد و مقدار دریفت نسبی معادل حد فروریزش بین 2 تا 5 درصد متغیر است و همچنین مشخص شد که ظرفیت فروریزش در قاب‌های 3 و 6 طبقه در روش بار جانبی یکنواخت بیشتر و به ترتیب معادل g 3/3 و g 4/3 می‌باشد و در قاب 9 طبقه، ظرفیت فروریزش در روش‌های بار جانبی مد اول و خطی بیشتر و معادل g 2/5 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Collapse Assessment of Steel Moment Frames Based on Development of Plastic Hinges

نویسندگان [English]

  • Vahid Saberi 1
  • hamid saberi 2
  • Abbasali Sadeghi 3
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
3 Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Building collapse is a level of the structure performance in which the amount of financial and life loss is maximized, so this event could be the worst incident in the construction. In this study, the collapse of low and mid-rise Regular special steel moment frames with 3, 6, and 9 story were designed by ETABS according to code guidelines and then the collapse of mentioned frames has been evaluated by nonlinear static pushover and incremental dynamic (IDA) analyses with SeismoStruct. The nonlinear static pushover analyses with three lateral load patterns were used to determine the likely location of the plastic hinges at the moment of probable failure mechanism for the mentioned frames and the nonlinear incremental dynamic analyses were used to assess the seismic intensities corresponding to form each failure mechanisms. Thus, the intensity of earthquake and the values of drift corresponding to the failure of studied frames were calculated. To perform nonlinear dynamic analyses, 10 far-fault records were used. The results of this study showed that the collapse of studied frames occurs under the far-fault records in different drifts and seismic intensities and the value of relative drift equivalent to the collapse limit varies from 2 to 5 percentage and It was also found that the collapse capacity of 3 and 6-story frames is 3.3 g and 3.4 g respectively in the uniform lateral load method and in 9-story frame, the collapse capacity of the first mode and linear lateral load methods is more and equals to 2.5 g.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collapse
  • Plastic hinges
  • Special steel moment frame
  • Nonlinear Analyses
  • Far-fault record